Trzynastka w szkole bez 6 miesięcznego okresu zatrudnienia

Kategoria: Płace i finanse
Data: 20-01-2014 r.

Trzynastka w szkole przysługuje po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym, za który jest wypłacana. Są jednak wyjątki od tej zasady, zaś trzynastą pensje można dostać nie przepracowując ani jednego dnia.

Podstawową zasadą, od której zależy wypłata trzynastki, jest przepracowanie co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Jednak nie zawsze brak 6-miesięcznego okresu zatrudnienia pozbawi nauczyciela i pracownika prawa do trzynastki. Jeżeli spełnią jeden z poniższych warunków, to otrzymają trzynastkę, nawet gdy ich okres zatrudnienia wyniesie dużo mnie niż wymagane 6 miesięcy. Ustawa do dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (art. 2 ust. 3) przewiduje wypłatę trzynastki (w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia) także w razie:

 • nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej);
 • zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż 3 miesiące;
 • powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;
 • rozwiązania stosunku pracy w związku z:
  • przejściem na emeryturę,
  • rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
  • przeniesieniem służbowym,
  • powołaniem lub wyborem, czyli nawiązaniem stosunku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego na stanowisku wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty lub marszałka województwa (wybór), albo zastępcy wójta (prezydenta, burmistrza), skarbnika gminy, powiatu lub województwa (powołanie) – dotyczy to zarówno pracowników niepedagogicznych, jak i nauczycieli,
  • likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
  • likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją;
 • podjęcia zatrudnienia:
  • w wyniku przeniesienia służbowego. W przypadku nauczycieli będzie to przeniesienie nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania do innej szkoły lub placówki (art. 18 Karty Nauczyciela), a w przypadku pracowników niepedagogicznych przeniesienie służbowe dotyczy wyłącznie pracowników samorządowych zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych (np. księgowy, specjalista, referent) – art. 22 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  • na podstawie powołania lub wyboru,
  • w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
  • w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,
  • po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;
 • korzystania:
  • z urlopu wychowawczego,
  • z urlopu macierzyńskiego,
  • z dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  • z urlopu ojcowskiego,
  • z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • z urlopu rodzicielskiego,
  • z urlopu dla poratowania zdrowia,
  • przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego;
 • wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika. W takim wypadku trzynastkę należy wypłacić w równych częściach małżonkowi oraz pozostałym osobom spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 631 § 2 Kodeksu pracy). Poza małżonkiem będą to więc dzieci do ukończenia 16 roku życia, chyba że się uczą – wówczas do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia wieku 25 lat, a także rodzice zmarłego pracownika, jeżeli przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania (art. 67 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

  Przykład 1:

  Pracownik obsługi był zatrudniony od 15 września 2012 r. do 19 czerwca 2013 r. do pracy sezonowej. Czy należy wypłacić mu trzynastkę za 2013 rok?

  Tak. Pracownik został zatrudniony do pracy sezonowej, umowa została zaś zawarta na sezon trwający dłużej niż 3 miesiące, zatem pracownik nabędzie prawo do trzynastki za 2013 rok.

  Przykład 2:

  Czy należy wypłacić trzynastkę nauczycielowi, który od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia?

  Nie. Całoroczny urlop dla poratowania zdrowia nie daje podstawy do wypłacenia trzynastki, w podstawie jej wysokości nie uwzględnia się bowiem wynagrodzenia otrzymywanego za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy innej niż urlop wypoczynkowy. Choć korzystanie z urlopu zdrowotnego zwalnia z konieczności wypracowania trzynastki, całoroczny urlop zdrowotny nie pozwala na wypłacenie trzynastej pensji, gdyż jej wysokość byłaby równa 0.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »
  Array ( [docId] => 33457 )
  Array ( [docId] => 33457 )

  Array ( [docId] => 33457 )