Wynagrodzenia nauczyciela w stanie nieczynnym nie wlicza się do trzynastki

Kategoria: Płace i finanse
Data: 02-01-2014 r.

Nauczyciele w stanie nieczynnym muszą pamiętać, że wynagrodzenie nauczyciela za ten okres nie jest wliczane do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki dla nauczycieli. Nauczycielom w stanie nieczynnym przysługuje tylko wynagrodzenie zasadnicze oraz inne świadczenia pracownicze.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli jest regulowane ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Zgodnie z regulacjami wynagrodzenie to wynosi 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego za który przysługuje trzynastka, uwzględniając wynagrodzenie i świadczenia przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczyciela oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w przypadku pracowników, którzy podjęli pracę w wyniku przywrócenia do pracy (art. 4 ust. 1 ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Stan nieczynny nie jest wliczany do trzynastek dla nauczycieli

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli w stanie nieczynnym wynagrodzenie zasadnicze oraz inne świadczenia pracownicze, w tym dodatki socjalne (art. 20 ust. 6 Karta Nauczyciela). Wynagrodzenie to nie jest jednak uwzględniane przy naliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczyciela, o czym stanowi § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli – w wynagrodzeniu za urlop nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, a za taki należy uznać okres przebywania w stanie nieczynnym.

 

Do obliczenia wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pod uwagę bierze się:

  • zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela,

  • dodatki za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy,

  • wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

  • dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela za pracę w porze nocnej,

  • odrębne wynagrodzenie nauczyciela za zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

  • wynagrodzenie nauczyciela za pracę w święto,

  • dodatek za uciążliwość o którym mówi art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela,

  • jednorazowy dodatek uzupełniający o którym mówi art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

(§ 1. ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzeniaw sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli).

Nauczyciele przebywający w stanie nieczynnym nie są pozbawieni prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jednak będzie ono pomniejszone proporcjonalnie do okresu stanu nieczynnego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33451 )
Array ( [docId] => 33451 )