Wynagrodzenie nauczyciela – dodatek funkcyjny opiekuna stażysty w wakacje

Kategoria: Płace i finanse
Data: 22-06-2013 r.

Nauczyciel, któremu dyrektor szkoły powierzył funkcję opiekuna stażu będzie otrzymywał dodatek do wynagrodzenia. Karta Nauczyciela nie precyzuje jednak zasad jego wypłacania, dlatego o tym czy wynagrodzenie nauczyciela będzie wyższe również w wakacje decyduje organ prowadzący.

Dodatek funkcyjny jest przewidziany dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji:

  • wychowawcy klasy,
  • doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,
  • opiekuna stażu

(§ 5 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy).

Wysokości dodatku nie ustala dyrektor szkoły powierzający funkcje, lecz organ prowadzący odpowiedzialny za opracowanie szczegółowego regulaminu wypłacania dodatków (art. 30 ust. 6 Karta Nauczyciela).

Wynagrodzenie nauczyciela w wakacje – nie zawsze z dodatkiem

Regulamin określający zasady wypłacania dodatków dla nauczycieli może zakładać, że w okresie urlopu wypoczynkowego opiekun stażu nie będzie otrzymywał dodatku z tego tytułu. Jako zadania opiekuna stażu Karta Nauczyciela wymienia udzielanie pomocy dla nauczycieli odbywających staż, w szczególności pomoc ta obejmuje przygotowanie i realizację planu rozwoju zawodowego oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu z którym zapoznana się dyrektor szkoły (art. 9c ust. 5 Karta Nauczyciela). Zadania te nie są realizowane po zakończeniu stażu oraz w czasie urlopu wypoczynkowego.

Organ prowadzący może przyjąć, że dodatek funkcyjny dla nauczycieli pełniących obowiązki opiekunów należy wypłacać wtedy, kiedy zadania te są rzeczywiście realizowane. Jeżeli więc nauczyciel stażysta kończy staż w maju, czerwcowe wynagrodzenie nauczyciela opiekuna nie będzie uzupełnione o dodatek funkcyjny.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30377 )
Array ( [docId] => 30377 )