Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – o czym pamiętać podsumowując pierwszy semestr po reformie

Autor: Bożena Winczewska
Data: 08-01-2018 r.

Zakończenie półrocznej pracy przedszkola to odpowiedni czas, by omówić z radą pedagogiczną sprawy istotne dla jakości jego pracy i dalszego rozwoju. Skorzystaj ze wskazówek, dzięki którym przekażesz nauczycielom wszystkie niezbędne informacje.

Po pierwsze przedstaw radzie pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Po drugie – udziel informacji o dotychczasowej działalności przedszkola.

Proponowany zakres informacji do przekazania nauczycielom podczas podsumowującego półrocze zebrania rady pedagogicznej

 

CZĘŚĆ I: wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Wskazówki dotyczące formułowania i przedstawienia wniosków

1. Odwołanie się do planu nadzoru i poinformowanie rady pedagogicznej:

 • które z form nadzoru zostały zaplanowane do realizacji w I okresie,
 • czy zadania zostały (nie zostały) w pełni zrealizowane,
 • jakie działania służyły realizacji zadań

2. Przedstawienie ogólnych wniosków z nadzoru z odwołaniem się do materiałów zgromadzonych w trakcie podejmowanych działań:

 • ewaluacji (cel i problem lub zagadnienie, jakie obejmowała),
 • kontrolnych – planowych i doraźnych (tematyka, liczba kontroli oraz liczba nauczycieli objętych każdą z nich),
 • wspomagających nauczycieli w realizacji ich zadań (zakres wspomagania),
 • monitorujących pracę przedszkola (zakres zbierania i analizowania informacji o jego działalności).

3. Poinformowanie, czy:

 • nieprzeprowadzone w zaplanowanym czasie działania zostaną przesunięte do realizacji w II okresie (które?),
 • stwierdzone nieprawidłowości wymagają podjęcia dodatkowych działań w ramach sprawowanego nadzoru

Wnioski z nadzoru powinny być:

1) ogólne,

2) formułowane we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, jeśli zostały utworzone w przedszkolu.

Przedstawiając radzie pedagogicznej wnioski należy:

1) przypomnieć wnioski ustalone na koniec zeszłego roku oraz działania związane z ich wdrażaniem

2) omówić wnioski z nadzoru za I półrocze z jednoczesnym dokonaniem oceny realizowanych działań i uzyskanych efektów w tym zakresie.

3) określić do każdego wniosku rekomendację do pracy w II półroczu:

 • zaplanować działania usprawniające pracę przedszkola,
 • podać, w jakim zakresie zaplanowane i zrealizowane formy wspomagania były zgodne z potrzebami nauczycieli i przedszkola, czy spełniły swoje zadanie oraz wyznaczyć kierunku zmian,
 • wskazać, w jaki sposób należy eliminować niepożądane zjawiska będące zagrożeniem dla prawidłowej realizacji zadań

CZĘŚĆ II: informacja o działalności przedszkola – wybrane obszary

Wskazówki dotyczące formułowania i przedstawienia wniosków

Realizacja planu pracy przedszkola

Określić stopień realizacji planu, ze zwróceniem uwagi na sukcesy i trudności

Realizacja zadań wychowawczo-opiekuńczych

Ocenić, czy:

 • w pełni realizowana jest oferta edukacyjna przedszkola,
 • podczas zajęć nauczyciele obejmują działaniem wszystkie obszary rozwoju dziecka i dbają o właściwą aranżację przestrzeni edukacyjnej,
 • realizują program wychowania przedszkolnego zgodnie z zaleceniami podstawy programowej
 • realizują zadania systematycznie i rytmicznie,
 • właściwie dokumentują zrealizowane zadania

Bezpieczeństwo

Ocenić sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu i poza nim oraz wywiązywanie się nauczycieli z zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

Współdziałanie z rodzicami

Omówić zakres współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Ocenić respektowanie przez nauczycieli prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

Ocenić stosowanie się rodziców i pracowników przedszkola do zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określonych w statucie.

Wskazać, w jakim zakresie należy rozszerzyć lub poprawić współpracę z rodzicami.

Współpraca z organem prowadzącym

Poinformować, w jakim zakresie przebiegała współpraca, w jakich sprawach osiągnięto sukcesy,

Przestrzeganie praw dziecka

Ocenić, czy nauczyciele respektują prawa dzieci zapisane w statucie przedszkola, otaczają dzieci właściwą opieką i pomocą, chronią przed przemocą, dyscyplinują je bez naruszania ich godności i ich wolności osobistej, chronią ich wizerunek i dane osobowe

Baza materialna

Przedstawić informację o

 • stanie obiektu
 • wyposażeniu przedszkola
 • zadaniach zrealizowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący i pozyskanych z innych źródeł

Omówić potrzeby przedszkola na przyszłość.

Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40829 )
Array ( [docId] => 40829 )