Dyrektor szkoły – wymagany poziom wykształcenia

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 15-11-2012 r.

Dyrektorem szkoły może zostać osoba, która ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Oprócz tego dyrektor szkoły powinien być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, jednak nie jest to wymóg obligatoryjny.

W Polsce ok. 1% dyrektorów szkoły nie posiada przygotowania pedagogicznego a funkcję dyrektora pełni za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W 99% przypadków dyrektorami placówki szkolnej są osoby posiadające status nauczyciela. Przygotowanie pedagogiczne oraz posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego bądź dyplomowanego to jednak nie jedyne warunki, jakie musi spełnić kandydat na dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły – poziom wykształcenia

Zadania dyrektora szkoły na każdym poziomie edukacji może wykonywać osoba posiadająca stopień magistra. Wyłącznie osoba, która ukończyła studia magisterskie może sprawować funkcję dyrektora liceum ogólnokształcącego oraz zespołu szkół.

Ukończenie studiów magisterskich nie jest obowiązkowe w przypadku ubiegania się o stanowisko dyrektora:

  • przedszkola (bez specjalnych),
  • szkoły podstawowej (bez specjalnych).

W tych przypadkach konieczne jest ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia lub kolegium nauczycielskiego.

Ukończeniem studiów magisterskich nie muszą również legitymować się kandydaci na dyrektora szkoły:

  • gimnazjalnej,
  • zasadniczej szkoły zawodowej,
  • technikum,
  • technikum uzupełniającego,
  • liceum profilowanego,
  • szkoły policealnej (bez specjalnych).

Wszyscy kandydaci, chcący realizować zadania dyrektora szkoły, muszą mieć ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Jest to koniecznie do optymalnego zarządzania szkołą w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa.

Wymagania niezwiązane z wykształceniem

Dyrektorem szkoły niebędącym nauczycielem może zostać osoba posiadająca co najmniej pięcioletni staż pracy – przez przynajmniej dwa lata powinna zajmować stanowisko kierownicze. Zadania dyrektora szkoły będącego nauczycielem można powierzyć kandydatowi, który uzyskał dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego (przy ubieganiu się o awans zawodowy w ciągu ostatniego roku). Nie dotyczy to kandydatów, którzy są zatrudnieni w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, Centrum Edukacji Artystycznej, kuratorium oświaty, urzędzie organu administracji rządowej – jeśli zajmowane stanowisko wymaga posiadania kwalifikacji pedagogicznych.

Podstawa prawna:

  • art. 2, 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436),
  • art. 36 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30428 )
Array ( [docId] => 30428 )

Array ( [docId] => 30428 )