Łatwiej jest zwolnić nauczyciela kontraktowego niż mianowanego

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 16-05-2013 r.

Podejmując decyzję w sprawie redukcji etatów dyrektorzy zwykle chcą zwolnić takiego nauczyciela, z którym rozstanie będzie ich mniej kosztować. Nie chodzi tu tylko o wysokość odprawy, która może sięgać 6-miesięcznej pensji, ale o czasochłonne procedury i konsultacje, które należy przeprowadzić przed wręczeniem wypowiedzenia. W praktyce łatwiej jest zwolnić nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę niż na podstawie mianowania.

Stosunek pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania może zostać rozwiązany:

 1. w razie całkowitej likwidacji szkoły;
 2. w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć;
 3. na wniosek nauczyciela;
 4. z powodu czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni;
 5. w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;
 6. w razie uzyskania negatywnej oceny pracy;
 7. w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole;
 8. na mocy porozumienia stron;
 9. w razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne;
 10. w razie dwukrotnego nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne

(art. 20 ust. 1, art. 23 ust. 1, ust. 4, ust. 5 Karty Nauczyciela).

Zatem, muszą zaistnieć uzasadnione przyczyny, aby rozwiązać z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania stosunek pracy. Brak jednej z ww. przyczyn i brak zgody nauczyciela uniemożliwia rozwiązanie z nim stosunku pracy.

Z kolei stosunek pracy zawarty z nauczycielem na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony można rozwiązać:

 1. w razie całkowitej likwidacji szkoły;
 2. w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć - dotyczy to nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze zajęć,
 3. z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem;
 4. w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela;
 5. w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;
 6. w razie uzyskania negatywnej oceny pracy;
 7. w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole;
 8. na mocy porozumienia stron;
 9. w razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne,
 10. w razie dwukrotnego nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne

(art. 27 Karty Nauczyciela).

Przyczyna wypowiedzenia musi być prawdziwa

Przy czym wypowiedzenie stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę powinno zawierać uzasadnienie (art. 30 § 4 Kodeksu pracy).

W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę istnieje możliwość wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z zastosowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak należy podać przyczynę wypowiedzenia, która może dotyczyć innych okoliczności niż wskazane wyżej. Ważne jest to, aby przyczyna była prawdziwa i faktycznie uzasadniała wypowiedzenie nauczycielowi stosunku pracy.

W związku z powyższym brak środków finansowych – wskazywany przez organy prowadzące, jako przyczyna reedukacji etatów – nie jest wystarczającą przyczyną rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30475 )
Array ( [docId] => 30475 )