Nowe rozwiązania w awansie zawodowym w projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 03-10-2017 r.

Zmiany dotyczące oceny pracy są integralnie związane z awansem zawodowym. Ocena pracy stała się bowiem elementem ogólnie pojmowanej procedury awansu zawodowego i ma wpływ na jej przebieg. Sprawdźmy zatem, jakie nowości przewidziano w awansie zawodowym.

Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu

Koniec z podziałem na ocenę dorobku zawodowego i ocenę pracy nauczyciela. Według projektowanych przepisów po zakończeniu stażu na wyższy stopień awansu zawodowego dyrektor nie będzie już ustalał oceny dorobku zawodowego nauczyciela, lecz ocenę pracy. Dotyczy to również dodatkowego stażu, który może być odbyty w dwóch przypadkach:

 
  • na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora, gdy nauczyciel otrzyma niezadowalającą ocenę pracy po zakończeniu stażu – w wymiarze 9 miesięcy,
  • dla nauczyciela, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu, na jego wniosek i za zgodą dyrektora – w wymiarze 9 miesięcy.

Ocena pracy po zakończeniu stażu musi być dokonana w ciągu 21 dni od dnia przedłożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Konsekwencje nieprzedłożenia sprawozdania z planu rozwoju zawodowego

Tak jak dotychczas nauczyciel będzie miał obowiązek przedłożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od zakończenia stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Nowością będzie natomiast możliwość przedłużenia tego terminu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy – o czas tej nieobecności. Przedłużenie nastąpi automatycznie, bez konieczności składania odrębnego wniosku przez nauczyciela

Do tej pory za niedotrzymanie terminu na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela nie spotykały jednak konsekwencje. Spóźnione przedłożenie sprawozdania w praktyce nie stanowiło podstawy do ustalenia negatywnej oceny dorobku zawodowego. Z drugiej strony znaczne opóźnienie po stronie nauczyciela utrudniało dyrektorowi dokonanie oceny z uwagi na upływ czasu. Nowe rozwiązanie przewidziane w projekcie ma temu zaradzić. Otóż jeżeli nauczyciel nie przedłoży sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w ustawowym terminie, wówczas dyrektor odstępuje od ustalenia jego oceny pracy. Ogólnie pojmowana procedura awansu zawodowego ulega wtedy przerwaniu. Nauczyciel musi ponownie odbyć staż i to w pełnym wymiarze.

Nauczyciel pozostanie dłużej stażystą

Najistotniejsze zmiany polegają na wydłużeniu, ewentualnie skróceniu ścieżki awansu zawodowego. Przede wszystkim wydłużony zostanie staż na stopień nauczyciela kontraktowego, który potrwa 1 rok i 9 miesięcy. Jak wynika z uzasadnienia projektu, dłuższy czas trwania pierwszego stażu w awansie, podejmowanego przez nauczyciela rozpoczynającego pracę, ma pozwolić mu na zaadaptowanie się w zawodzie i rozpoznanie predyspozycji do jego wykonywania.

Wyróżniająca ocena pracy skróci oczekiwanie na rozpoczęcie kolejnego stażu …

Istotne zmiany obejmą okresy karencji, jakie muszą upłynąć od dnia uzyskania dotychczasowego stopnia awansu zawodowego, aby nauczyciel mógł rozpocząć staż na wyższy stopień awansu. Obecnie nauczyciel kontraktowy musi przepracować w szkole co najmniej 2 lata, a mianowany – 1 rok od dnia uzyskania dotychczasowego stopnia awansu zawodowego, aby rozpocząć staż na kolejny stopień. Zmiany przewidują wydłużenie okresu karencji dla nauczyciela kontraktowego do 3 lat, zaś dla mianowanego – aż do 4 lat zatrudnienia. Jednakże w przypadku uzyskania wyróżniającej oceny pracy okres karencji w obydwu przypadkach zostanie skrócony do 2 lat. Skrócenie wiąże się z każdą ostatnią wyróżniającą oceną pracy.

Egzamin zamiast rozmowy kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty

Zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego przez komisję kwalifikacyjną ma zostać zastąpiona egzaminem przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną. Zmiana dotyczy nie tylko nazewnictwa. W odróżnieniu od dotychczasowego komisji kwalifikacyjnej, w skład komisji egzaminacyjnej będą wchodziły także osoby spoza szkoły, a mianowicie:

  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
  • ekspert z listy ekspertów ustalonej przez MEN.

Niezależnie od powyższego, tak jak do tej pory komisję będzie powoływał dyrektor..

Projekt:

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – art. 76.

Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40677 )
Array ( [docId] => 40677 )