Wszystkie artykuły

  Stosunek pracy 27.04.2020
  Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela
  Od 1 września 2019 zostały wprowadzone zmiany dotyczące awansu nauczycieli. Egzamin na nauczyciela kontraktowego zastąpi rozmowa. Jaka jest różnica faktyczna różnica między rozmowa a egzaminem? Jak będzie wyglądał ten proces?Odpowiedź W zależności o rodzaju powołanej komisji nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną albo uzyskuje akceptację komisji kwalifikacyjnej - ...

  Stosunek pracy 30.01.2018
  Umowy cywilnoprawne w przedszkolach niepublicznych tylko do 31 sierpnia 2018 r.
  Wprowadzenie do Karty Nauczyciela obowiązku zatrudnienia nauczycieli nie samorządowych przedszkoli na podstawie umowy o pracę ma na celu w szczególności zapewnienie wysokiej jakości procesu nauczania. Zakaz zawierania z nauczycielami umów cywilnoprawnych będzie obowiązywał dopiero od 1 września 2018 r. Zgodnie z przepisami art. 22 § 1-12 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik ...

  Stosunek pracy 27.11.2017
  Kontynuowanie stażu po zmianie miejsca pracy – kiedy jest możliwe
  Nauczyciel, który rozpocznie staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, może kontynuować go po zmianie miejsca pracy. W takim przypadku okres dotychczas odbytego stażu zostanie zaliczony do stażu realizowanego w nowym miejscu pracy. A co ze stażystą odbywającym staż na stopień nauczyciela kontraktowego?Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie ...

  Stosunek pracy 13.11.2017
  Karta Nauczyciela 2018 – ustawa czeka na podpis Prezydenta
  10 listopada 2017 r. Senat uchwalił ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, która nowelizuje m.in. Kartę Nauczyciela. Nie wprowadzono już żadnych poprawek do wersji przyjętej przez Sejm. Teraz ustawa zostanie przekazana Prezydentowi do podpisu. Większość zmian ma wejść w życie już 1 stycznia 2018 r. Nowelizacja Karty Nauczyciela przewiduje szereg zmian, spośród których część ...

  Stosunek pracy 31.10.2017
  10 rozwiązań związanych z przebiegiem stanu nieczynnego nauczyciela
  Od 1 września nauczyciele, którzy w gimnazjach otrzymali informację o przeniesieniu w stan nieczynny i nie zgłosili sprzeciwu, wprawdzie nadal pozostają w zatrudnieniu, lecz faktycznie nie wykonują pracy. Stan nieczynny, w sprawie którego decyzje podjęto jeszcze w gimnazjum, może trwać także w szkole, do której gimnazjum zostało włączone albo w którą przekształcone. Na dyrektorów ...

  Stosunek pracy 31.10.2017
  Podjęcie pracy w szkole wyższej nie wymaga zgody dyrektora przedszkola
  Od 1 września 2017 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innym przedszkolu lub szkole może wymagać uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Sprawdź, czy obowiązek ten dotyczy też szkoły wyższej.Nauczyciel zatrudniony w przedszkolu w pełnym wymiarze godzin musi otrzymać zgodę dyrektora na dodatkowe ...

  Stosunek pracy 03.10.2017
  Znamy nowe kryteria oceny pracy – sprawdź, jakie wymagania chce postawić nauczycielom MEN
  Znamy już projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to może okazać się, że otrzymanie oceny wyróżniającej, która ma wpływ na wysokość wynagrodzenia, będzie uzależnione od spełnienia wysokich wymagań. Zapoznaj się z propozycją resortu edukacji. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych ...

  Stosunek pracy 03.10.2017
  Studia licencjackie już nie wystarczą – sprawdź, jakie zmiany obejmą kwalifikacje nauczycieli
  Reforma oświaty objęła również kwalifikacje nauczycieli. W nowym rozporządzeniu, które wchodzi w życie 1 września 2017 r., zdecydowanie zaostrzono wymagania kwalifikacyjne względem nauczycieli szkół ponadpodstawowych i placówkach. Do zatrudnienia w tych szkołach co do zasady nie wystarczą już studia I stopnia.Licencjat nie wystarczy do zatrudnienia w szkołach ponadpodstawowych i placówkach!W ...

  Stosunek pracy 03.10.2017
  Nowe rozwiązania w awansie zawodowym w projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela
  Zmiany dotyczące oceny pracy są integralnie związane z awansem zawodowym. Ocena pracy stała się bowiem elementem ogólnie pojmowanej procedury awansu zawodowego i ma wpływ na jej przebieg. Sprawdźmy zatem, jakie nowości przewidziano w awansie zawodowym.Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażuKoniec z podziałem na ocenę dorobku zawodowego i ocenę pracy nauczyciela. ...

  Stosunek pracy 12.09.2017
  Kary porządkowe dla dyrektora szkoły i przedszkola – nowa kompetencja organu prowadzącego
  Od 1 września 2017 r. nie ma już wątpliwości dotyczących tego, kto jest uprawniony do nałożenia na dyrektora przedszkola kary porządkowej na podstawie art. 108 Kodeksu pracy. Zgodnie z obowiązującą już ustawą Prawo oświatowe wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora należy do kompetencji organu prowadzącego. Obowiązujące do 31 sierpnia 2017 r. ...