Wszystkie artykuły

  Stosunek pracy 10.02.2021
  Stanowisko kierownicze a przeniesienie do innej placówki
  Nauczyciel pełniący funkcję wicedyrektora w szkole wygrał konkurs na dyrektora w innej placówce. Zmienia pracę przez przeniesienie służbowe, czy musi wypowiadać stanowisko wicedyrektora. A jeżeli nie jakie działania musi podjąć? Odpowiedź:Nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole w związku z przeniesieniem do innej szkoły automatycznie przestaje zajmować to stanowisko ...

  Stosunek pracy 10.02.2021
  Potrącenia komornicze z wynagrodzenia
  Czy 500+ dla nauczycieli jest zwolnione z egzekucji komorniczych? Czy, jeżeli z okazji świąt, szkoła przyznała pomoc/dofinasowanie na święta, bank może tego nie wypłacić z powodu przekroczenia kwoty wolnej od zajęć. Czy, jeżeli nauczyciel jest zatrudniony od 1 września 2020 roku jako nauczyciel na umowę na zastępstwo, nabywa prawo do trzynastki w 2021 r., i, jeżeli tak, to w jakich ...

  Stosunek pracy 10.02.2021
  Czy dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego może być opiekunem stażu dla nauczyciela stażysty?
  Odpowiedź: W publicznych przedszkolach i szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego dyrektor nie może pełnić funkcji opiekuna staż (art. 91c ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).Uzasadnienie:Zgodnie z przywołanym przepisem nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu ...

  Stosunek pracy 17.07.2020
  Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Jakie są najważniejsze zasady przy tworzeniu prezentacji dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Odpowiedź:     Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zostały określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.).Uzasadnienie:Zgodnie ...

  Stosunek pracy 27.04.2020
  Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela
  Od 1 września 2019 zostały wprowadzone zmiany dotyczące awansu nauczycieli. Egzamin na nauczyciela kontraktowego zastąpi rozmowa. Jaka jest różnica faktyczna różnica między rozmowa a egzaminem? Jak będzie wyglądał ten proces?Odpowiedź W zależności o rodzaju powołanej komisji nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną albo uzyskuje akceptację komisji kwalifikacyjnej - ...

  Stosunek pracy 30.01.2018
  Umowy cywilnoprawne w przedszkolach niepublicznych tylko do 31 sierpnia 2018 r.
  Wprowadzenie do Karty Nauczyciela obowiązku zatrudnienia nauczycieli nie samorządowych przedszkoli na podstawie umowy o pracę ma na celu w szczególności zapewnienie wysokiej jakości procesu nauczania. Zakaz zawierania z nauczycielami umów cywilnoprawnych będzie obowiązywał dopiero od 1 września 2018 r. Zgodnie z przepisami art. 22 § 1-12 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik ...

  Stosunek pracy 27.11.2017
  Kontynuowanie stażu po zmianie miejsca pracy – kiedy jest możliwe
  Nauczyciel, który rozpocznie staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, może kontynuować go po zmianie miejsca pracy. W takim przypadku okres dotychczas odbytego stażu zostanie zaliczony do stażu realizowanego w nowym miejscu pracy. A co ze stażystą odbywającym staż na stopień nauczyciela kontraktowego?Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie ...

  Stosunek pracy 13.11.2017
  Karta Nauczyciela 2018 – ustawa czeka na podpis Prezydenta
  10 listopada 2017 r. Senat uchwalił ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, która nowelizuje m.in. Kartę Nauczyciela. Nie wprowadzono już żadnych poprawek do wersji przyjętej przez Sejm. Teraz ustawa zostanie przekazana Prezydentowi do podpisu. Większość zmian ma wejść w życie już 1 stycznia 2018 r. Nowelizacja Karty Nauczyciela przewiduje szereg zmian, spośród których część ...

  Stosunek pracy 31.10.2017
  10 rozwiązań związanych z przebiegiem stanu nieczynnego nauczyciela
  Od 1 września nauczyciele, którzy w gimnazjach otrzymali informację o przeniesieniu w stan nieczynny i nie zgłosili sprzeciwu, wprawdzie nadal pozostają w zatrudnieniu, lecz faktycznie nie wykonują pracy. Stan nieczynny, w sprawie którego decyzje podjęto jeszcze w gimnazjum, może trwać także w szkole, do której gimnazjum zostało włączone albo w którą przekształcone. Na dyrektorów ...

  Stosunek pracy 31.10.2017
  Podjęcie pracy w szkole wyższej nie wymaga zgody dyrektora przedszkola
  Od 1 września 2017 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innym przedszkolu lub szkole może wymagać uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Sprawdź, czy obowiązek ten dotyczy też szkoły wyższej.Nauczyciel zatrudniony w przedszkolu w pełnym wymiarze godzin musi otrzymać zgodę dyrektora na dodatkowe ...