Wszystkie artykuły

  Stosunek pracy 04.07.2017
  Poznaj dalsze losy dyrektorów szkół związane z wdrażaniem reformy oświaty
  Przekształcenia wielu typów szkół, a zwłaszcza transformacje dotykające gimnazjum, rodzą pytania, jakie są dalsze losy dyrektorów szkół. Przepisy przejściowe przewidują dalsze pełnienie funkcji dyrektora niezależnie od przekształcenia. W niektórych przypadkach możliwe będzie także przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, ale nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. Sprawdź, ...

  Stosunek pracy 06.06.2017
  Dyrektor w sądzie pracy – jakich argumentów użyć w sporze z pracownikiem w świetle wdrażanej reformy oświaty
  Nowe przepisy wdrażające reformę systemu oświaty wprowadzają istotne zmiany w tzw. oświatowym prawie pracy. Nadal jednak nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają prawo do odwołania się od wypowiedzenia stosunku pracy do sądu pracy. Warto w związku z tym rozważyć, za pomocą jakich argumentów związanych bezpośrednio lub pośrednio z reformą oświaty dyrektor może bronić swojego ...

  Stosunek pracy 06.06.2017
  Zmiany w zasadach zatrudnienia w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego – co planuje MEN
  Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowym zawiera wiele zmian w Karcie Nauczyciela. Szczególną uwagę na propozycje resortu edukacji powinni zwrócić dyrektorzy przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Nowelizacja ustawy może wiele zmienić w zasadach zatrudniania nauczycieli tych placówek. Wejście w życie znowelizowanej Karty Nauczyciela przewidywane jest ...

  Stosunek pracy 30.05.2017
  Czy nauczyciele bez kwalifikacji do nauczania języka obcego stracą pracę w przedszkolu
  Do 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym. Czy nauczyciele, którzy przed 1 września 2020 r. nie zdobędą dodatkowych kwalifikacji stracą pracę?Obecnie zajęcia językowe ...

  Stosunek pracy 30.05.2017
  Zanim zatrudnisz nowych pracowników, poinformuj o tym już zatrudnionych
  Zatrudnienie nowego pracownika pociąga za sobą szereg obowiązków po stronie pracodawcy. Wielu dyrektorów zapomina jednak, że przed ogłoszeniem naboru na wolne stanowiska należy poinformować zatrudnionych już pracowników o możliwości zmiany wymiaru etatu lub wolnych miejscach pracy. W jakiej formie udzielić tej informacji i jakie konsekwencje pociągnie za sobą niedopełnienie obowiązku? ...

  Stosunek pracy 23.05.2017
  Przed zatrudnieniem nauczyciela trzeba sprawdzić, czy był karany
  Zatrudniając nauczyciela, musisz upewnić się, czy kandydat do pracy spełnia warunek niekaralności karnej oraz dyscyplinarnej. O ile w zakresie niekaralności karnej nie przewidziano żadnych zmian w przepisach prawa, o tyle 1 marca 2017 r. wprowadzona została złożona procedura weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej. Począwszy od 1 marca 2017 r. nie masz prawa żądać od kandydata do zatrudnienia ...

  Stosunek pracy 15.05.2017
  Po wyborze nowego dyrektora niektórzy pracownicy przedszkola mogą stracić pracę
  Ustawa o pracownikach samorządowych zabrania zatrudniania publicznych placówkach oświatowych członków bliskiej rodziny na takich stanowiskach, które oznaczać będą pozostawania między tymi osobami w stosunku bezpośredniej podległości służbowej. Czy oznacza to, że po wyborze nowego dyrektora z niektórymi pracownikami trzeba rozwiązać stosunek pracy?Małżonkowie oraz osoby pozostające ...

  Stosunek pracy 08.05.2017
  Informowanie kuratora oświaty o wolnych miejscach pracy i prawo pierwszeństwa – nowości kadrowe od 1 kwietnia
  Począwszy od 1 kwietnia 2017 roku na dyrektorach szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego spoczywają nowe obowiązki kadrowe. Jednym z nim jest obowiązek informowania organu nadzoru pedagogicznego o wolnych nauczycielskich stanowiskach pracy. Z obowiązkiem tym koresponduje przysługujące niektórym grupom nauczycieli prawo pierwszeństwa w zatrudnieniu na wolnym stanowisku, ...

  Stosunek pracy 08.05.2017
  O przekształceniu szkoły musi wiedzieć każdy jej pracownik
  Reforma oświaty mająca na celu likwidację gimnazjum i przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu obowiązków przez dyrektorów szkół, w tym obowiązków o charakterze informacyjnym. Przełomową datą będzie tu 15 maja, gdyż w tym dniu dyrektorzy większości rodzajów szkół muszą przekazać swoim pracownikom informacje o przekształceniu ...

  Stosunek pracy 08.05.2017
  Ruchy kadrowe przed rokiem szkolnym 2017/2018 – stan nieczynny i wypowiedzenie po nowemu
  Już w maju 2017 roku dyrektorzy gimnazjów będą zmuszeni podjąć trudne decyzje i poinformować część zatrudnionych nauczycieli o przeniesieniu w stan nieczynny. Pisemne informacje o przeniesieniu powinny trafić do nich najpóźniej 15 maja. Zaś nauczycielom, którzy nie wyrażą zgody na przeniesienie, trzeba będzie wręczyć wypowiedzenie stosunku pracy. Sprawdź, jakie nowe rozwiązania ...