Wszystkie artykuły

  Stosunek pracy 10.07.2017
  Jeszcze przez dwa lata organ prowadzący nie przeniesie nauczyciela do innej placówki
  Do 31 sierpnia 2019 r. organ prowadzący nie może przenieść nauczyciela do pracy w innej placówce bez jego zgody. Możliwość przeniesienia istnieje wyłącznie, jeżeli nauczyciel wyrazi na to zgodę, ale wtedy nie skorzysta z mieszkania służbowego. Jakie jeszcze zmiany wynikają z przepisów przejściowych wprowadzonych w związku z reformą systemu oświaty?Przepisy ustawy − Przepisy wprowadzające ...

  Stosunek pracy 10.07.2017
  Braki w aktach osobowych pracownika – jak uniknąć konsekwencji prawnych
  Pracodawca jest obowiązany m.in. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Nieprowadzenie akt osobowych stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Kto poniesie konsekwencje, jeżeli braki w dokumentacji powstały w czasie pełnienia funkcji przez poprzedniego dyrektora?Obecny dyrektor może ponieść konsekwencje zaniedbań poprzedników. ...

  Stosunek pracy 04.07.2017
  Co stanie się z wicedyrektorami i nauczycielami pełniącymi inne funkcje kierownicze?
  Wygaszanie kształcenia w gimnazjach skutkuje wieloma konsekwencjami kadrowymi związanymi z dalszym zatrudnieniem nauczycieli, ale także z pełnieniem przez nich funkcji kierowniczych. Sprawdźmy, w jaki sposób reforma oświaty będzie miała wpływ na dalsze zajmowanie stanowisk kierowniczych w szkole.W szkołach podstawowych – kontynuacja kadencji...Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa ...

  Stosunek pracy 04.07.2017
  Poznaj dalsze losy dyrektorów szkół związane z wdrażaniem reformy oświaty
  Przekształcenia wielu typów szkół, a zwłaszcza transformacje dotykające gimnazjum, rodzą pytania, jakie są dalsze losy dyrektorów szkół. Przepisy przejściowe przewidują dalsze pełnienie funkcji dyrektora niezależnie od przekształcenia. W niektórych przypadkach możliwe będzie także przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, ale nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. Sprawdź, ...

  Stosunek pracy 06.06.2017
  Dyrektor w sądzie pracy – jakich argumentów użyć w sporze z pracownikiem w świetle wdrażanej reformy oświaty
  Nowe przepisy wdrażające reformę systemu oświaty wprowadzają istotne zmiany w tzw. oświatowym prawie pracy. Nadal jednak nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają prawo do odwołania się od wypowiedzenia stosunku pracy do sądu pracy. Warto w związku z tym rozważyć, za pomocą jakich argumentów związanych bezpośrednio lub pośrednio z reformą oświaty dyrektor może bronić swojego ...

  Stosunek pracy 06.06.2017
  Zmiany w zasadach zatrudnienia w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego – co planuje MEN
  Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowym zawiera wiele zmian w Karcie Nauczyciela. Szczególną uwagę na propozycje resortu edukacji powinni zwrócić dyrektorzy przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Nowelizacja ustawy może wiele zmienić w zasadach zatrudniania nauczycieli tych placówek. Wejście w życie znowelizowanej Karty Nauczyciela przewidywane jest ...

  Stosunek pracy 30.05.2017
  Czy nauczyciele bez kwalifikacji do nauczania języka obcego stracą pracę w przedszkolu
  Do 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym. Czy nauczyciele, którzy przed 1 września 2020 r. nie zdobędą dodatkowych kwalifikacji stracą pracę?Obecnie zajęcia językowe ...

  Stosunek pracy 30.05.2017
  Zanim zatrudnisz nowych pracowników, poinformuj o tym już zatrudnionych
  Zatrudnienie nowego pracownika pociąga za sobą szereg obowiązków po stronie pracodawcy. Wielu dyrektorów zapomina jednak, że przed ogłoszeniem naboru na wolne stanowiska należy poinformować zatrudnionych już pracowników o możliwości zmiany wymiaru etatu lub wolnych miejscach pracy. W jakiej formie udzielić tej informacji i jakie konsekwencje pociągnie za sobą niedopełnienie obowiązku? ...

  Stosunek pracy 23.05.2017
  Przed zatrudnieniem nauczyciela trzeba sprawdzić, czy był karany
  Zatrudniając nauczyciela, musisz upewnić się, czy kandydat do pracy spełnia warunek niekaralności karnej oraz dyscyplinarnej. O ile w zakresie niekaralności karnej nie przewidziano żadnych zmian w przepisach prawa, o tyle 1 marca 2017 r. wprowadzona została złożona procedura weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej. Począwszy od 1 marca 2017 r. nie masz prawa żądać od kandydata do zatrudnienia ...

  Stosunek pracy 15.05.2017
  Po wyborze nowego dyrektora niektórzy pracownicy przedszkola mogą stracić pracę
  Ustawa o pracownikach samorządowych zabrania zatrudniania publicznych placówkach oświatowych członków bliskiej rodziny na takich stanowiskach, które oznaczać będą pozostawania między tymi osobami w stosunku bezpośredniej podległości służbowej. Czy oznacza to, że po wyborze nowego dyrektora z niektórymi pracownikami trzeba rozwiązać stosunek pracy?Małżonkowie oraz osoby pozostające ...