Wszystkie artykuły

  Stosunek pracy 13.09.2016
  Jak zatrudniać przy projektach unijnych w szkołach publicznych
  W szkole publicznej dyrektor ma wybór – może zatrudnić przy projekcie z UE obecnego nauczyciela w ramach dodatkowych godzin albo może zatrudnić nauczyciela spoza placówki na podstawie umowy o pracę. Poznaj szczegóły!Kogo dotyczą przepisyNowe zasady zatrudniania nauczycieli przy projektach UE dotyczą tylko nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych. Artykuł 35a wprost wskazuje, ...

  Stosunek pracy 13.09.2016
  Na jaki okres można zawrzeć umowę na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela
  Umowa na zastępstwo nie może trwać dłużej niż nieobecność w pracy zastępowanego nauczyciela. Gdyby umowa taka została zawarta na czas dłuższy, wówczas powstałyby wątpliwości, czy tak nawiązana umowa faktycznie ma na celu zastępstwo.Czas zastępstwa, czyli jakiJeżeli dyrektor chce zatrudnić nauczyciela na cały okres nieobecności innego nauczyciela, wówczas wystarczające będzie, ...

  Stosunek pracy 06.09.2016
  Ważne zmiany w prawie pracy – pamiętaj o nowelizacjach z września i sierpnia
  W sierpniu i we wrześniu weszły w życie dwie zmiany w Kodeksie pracy istotne w pracy jednostek oświatowych. Pierwsza dotyczy zatrudnienia kobiet w okresie ciąży oraz matek karmiących – przysługuje im szczególna ochrona w pracy. Druga odnosi się do zasad zawierania umów o pracę – od 1 września nie można dopuścić do pracy osoby, z którą nie zawarto umowy na piśmie.Pierwsza omawiana ...

  Stosunek pracy 23.08.2016
  Przekształcenie umowy w akt mianowania także podczas urlopu zdrowotnego
  Przekształcenie umowy o pracę w akt mianowania następuje z mocy prawa wraz z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające przekształcenie. Do przekształcenia stosunku pracy w mianowanie dochodzi niezależnie od tego, czy nauczyciel świadczy pracę, czy np. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym ...

  Stosunek pracy 08.08.2016
  Których pracowników skierować na badania lekarskie, by nie narazić się na kary
  W połowie sierpnia należy skierować na badania nauczycieli, którzy we wrześniu wrócą z urlopów dla poratowania zdrowia. Warto też sprawdzić, czy nowo zatrudnieni pracownicy muszą przechodzić badania wstępne oraz kogo należy w niedługim czasie skierować na badania okresowe.To dyrektor odpowiada za skierowanie zatrudnionych osób na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz wyegzekwowanie ...

  Stosunek pracy 02.08.2016
  Których danych osobowych dyrektor może zażądać od nauczyciela
  Nowo zatrudniony nauczyciel nie może odmówić dyrektorowi przedszkola lub szkoły podania danych osobowych, o których mowa w Kodeksie pracy i Karcie nauczyciela.  Żądając innych danych dyrektor musi powołać się na odpowiednie przepisy.Większość umów z nowymi pracownikami – nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi zawiera się w sierpniu. Dyrektorzy, ale także sami nauczyciele ...

  Stosunek pracy 28.06.2016
  Informowanie PIP o zatrudnieniu na czas określony nie dotyczy nauczycieli
  Obowiązek poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracownika na czas określony dotyczy tylko przypadków wymienionych w Kodeksie pracy i nie dotyczy zatrudnienia nauczycieli. Zatrudnianie nauczycieli odbywa się na podstawie regulacji Karty Nauczyciela. Zatrudnienie nauczycieli na czas określony dotyczy w szczególności konieczności zastąpienia nieobecnego nauczyciela. W takiej ...

  Stosunek pracy 22.06.2016
  Zmiana stanowiska nauczyciela z początkiem roku szkolnego
  Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko wymaga zmiany w umowie o pracę. Może być ona dokonana w drodze porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego.Zmiana stanowiska w trybie porozumienia stron wymaga zgody pracownikaJeżeli nauczyciel nie wyraża zgody na zmianę stanowiska, wówczas pracodawca może jednostronnie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy. W takim wypadku ...

  Stosunek pracy 21.06.2016
  Powstanie rejestr osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym
  Od 1 października 2017 r. będzie obowiązywać ustawa, dzięki której dyrektorzy będą mieli możliwość sprawdzenia czy kandydat na pracownika był w przeszłości skazany za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Ustawa podpisania przez Prezydenta 30 maja 2016 r. przewiduje wprowadzenie centralnego rejestru pozwalającego uzyskać informacje o prawomocnych skazaniach ...

  Stosunek pracy 21.06.2016
  Kary porządkowe dla nauczycieli w okresie wypowiedzenia
  Nauczyciel w okresie wypowiedzenia ma obowiązek świadczyć pracę na rzecz pracodawcy. Za odmowę wykonywania poleceń dyrektor szkoły może nałożyć na nauczyciela karę porządkową, zgodnie z regulacjami ustawy Karta Nauczyciela. Otrzymanie wypowiedzenia nie jest dla nauczycieli równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. Prawo pracy przewiduje dla nauczycieli obowiązek ...