Wszystkie artykuły

  Stosunek pracy 04.03.2016
  O zwolnieniu nauczyciela w trybie dyscyplinarnym decyduje komisja, a nie dyrektor szkoły
  Naruszenie przez nauczyciela obowiązków zawodowych nie daje podstawy do zwolnienia go w trybie dyscyplinarnym przez dyrektora. Kary dyscyplinarne na nauczyciela nakłada wyłącznie komisja dyscyplinarna. Jeśli dyrektor jest przekonany, że nauczyciel dopuścił się czynu karalnego, może zawiesić nauczyciela w pełnieniu swoich obowiązków i zgłosić sprawę do rozstrzygnięcia do komisji ...

  Stosunek pracy 23.02.2016
  Za oczernianie dyrektora można zostać pociągniętym do odpowiedzialności dyscyplinarnej
  Nauczyciel, który oczernia dyrektora swojej szkoły i rozpowszechnia o nim nieprawdziwe informacje, naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną. W takiej sytuacji dyrektor może skierować sprawę do komisji dyscyplinarnej.Uchybienie godności zawodu nauczycielaNauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za: uchybienia godności zawodu nauczyciela lub przeciwko porządkowi pracy. Pracownik ...

  Stosunek pracy 16.02.2016
  Karany nauczyciel nie zostanie zatrudniony także w placówce niepublicznej
  Nowości oświatowe, które wprowadzi nowelizacja Karty Nauczyciela uniemożliwią karanym nauczycielom podjęcie pracy także w placówkach niepublicznych. Dyrektor przedszkola oraz szkoły zażąda oświadczenia o niekaralności oraz o tym, że nie toczy się wobec niego postępowanie o ubezwłasnowolnienie. Obowiązek przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego ma dotyczyć wszystkich ...

  Stosunek pracy 16.02.2016
  Kara dla nauczyciela za odmowę uczestnictwa w spotkaniu
  Dyrektor szkoły może zastosować karę wobec nauczyciela, który nie stosuje się do poleceń służbowych, w tym m.in. za odmowę uczestnictwa w spotkaniu pracownik jest zobowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.Nauczyciel powinien wykonywać polecenia służbowe dyrektoraNauczyciel obowiązany ...

  Stosunek pracy 09.02.2016
  Zwolnienie nauczyciela z udziału w radzie pedagogicznej musi być uzasadnione
  Nauczyciel, który bez usprawiedliwienia nie bierze udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, narusza jeden z podstawowych obowiązków zawodowych. Za takie przewinienie może ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną. Nie powinno ulegać wątpliwości, że nauczyciel będąc członkiem rady pedagogicznej, która jest kolegialnym organem przedszkola lub szkoły w zakresie realizacji jej statutowych ...

  Stosunek pracy 09.02.2016
  Dyrektor musi poinformować o zmianie długości okresów wypowiedzenia
  W dniu 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie istotne zmiany w Kodeksie pracy. Jedną ze zmian jest zwiększenie swobody zwalniania pracowników zatrudnionych na czas określony. Zmiana ta wiąże się z dodatkowym obowiązkiem informacyjnym dyrektora wobec pracowników szkoły, w tym nauczycieli.Dyrektor musi wręczyć nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym informację o warunkach zatrudnienia. ...

  Stosunek pracy 02.02.2016
  Nauczycielka w ciąży może odmówić pracy z chorymi dziećmi
  Nauczycielce w ciąży przysługuje ochrona przed nadmiernym wysiłkiem oraz czynnikami, które mogą w sposób negatywny wpłynąć na jej zdrowie. Do czynników szkodliwych zalicza się także pracę z przeziębionymi i chorymi dziećmi. Dyrektor przedszkola musi liczyć się z tym, że jeżeli do przedszkola przyjęte zostaną chore dzieci – nauczycielka ma prawo odmówić wykonywania pracy.Regulacje ...

  Stosunek pracy 02.02.2016
  Zmiana przepisów o umowach na czas określony nakłada na dyrektora nowe obowiązki
  Zmiany w prawie pracy, które wejdą w życie 22 lutego 2016 r. nakładają na pracodawców nowe obowiązki informacyjne. Dyrektorzy szkół i przedszkoli muszą pamiętać, że w niektórych przypadkach będę musieli przygotować aneksy do trwających umów o pracę.W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu: zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności ...

  Stosunek pracy 26.01.2016
  Kopie dokumentów przechowywanych w aktach osobowych nie wymagają uwierzytelnienia
  W aktach osobowych pracowników przechowuje się kopie dokumentów. Przepisy nie wymagają, aby były one uwierzytelniane. Nie ma zatem potrzeby opatrywania ich pieczątką za zgodność z oryginałem. W aktach osobowych pracowników należy przechowywać kopie składanych dokumentów, w tym świadectw z poprzednich miejsc pracy, czy zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkoleń.Zgodność ...

  Stosunek pracy 20.01.2016
  Zatrudniony nauczyciel nie musi składać zaświadczenia z KRK
  Dyrektor szkoły nie ma podstaw, by żądać od już zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych zaświadczenia o niekaralności. Jeżeli ma wątpliwość co do niekaralności nauczyciela, może sam zwrócić się do Krajowego Rejestru Karnego z wnioskiem o wydanie informacji.Każdy nauczyciel, przed rozpoczęciem pracy w szkole, jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego ...