Dokumenty w szkole – wzór wniosku o urlop zdrowotny nauczyciela

Autor: Wysocka Marta
Data: 16-06-2015 r.

Wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego nauczyciela nie musi zawierać informacji potwierdzających, że spełnia on kryteria wymienione w ustawie Karta Nauczyciela. Dyrektor szkoły dokonuje weryfikacji tego uprawnienia na podstawie dokumentów pracowniczych nauczyciela ubiegającego się o świadczenie.

Karta Nauczyciela nie nakłada na nauczycieli ubiegających się o urlop dla poratowania zdrowia obowiązku dokumentowania uprawnienia do tego świadczenia. Dyrektor szkoły dokonuje weryfikacji w oparciu o dokumenty w szkole – pracownik ubiegający się o urlop zdrowotny nauczyciela musi jedynie przedłożyć wniosek oraz orzeczenie lekarskie wskazujące na potrzebę skorzystania z urlopu.

Wniosek o urlop zdrowotny nauczyciela

Nauczyciel ubiegający się o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia przedkłada do dyrektor szkoły wniosek, w którym zamieszcza następujące informacje:

 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku
 • imię nazwisko i zajmowane stanowisko
 • imię i nazwisko dyrektora szkoły
 • dane placówki
 • podstawę prawną ( art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
 • okres na jaki ma zostać udzielony urlop zdrowotny nauczyciela
 • data wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielania urlopu
 • wykaz załączników (orzeczenie lekarskie) – orzeczenie musi zostać dołączone do wniosku
 • podpis nauczyciela

Nauczyciel nie ma obowiązku przedkładania do dyrektora dodatkowych dokumentów potwierdzających, że posiada prawo do skorzystania z urlopu. Wszystkie niezbędne do zweryfikowania tego uprawnienia dokumenty w szkole posiada dyrektor.

Warunki ubiegania się o urlop zdrowotny nauczyciela

Analizując dokumenty w szkole dyrektor szkoły ocenia czy wnioskujący spełnia warunki niezbędne do udzielenia mu urlopu. Karta Nauczyciela wymienia następujące warunki dla ubiegających się o urlop zdrowotny nauczyciela:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony
 • przepracowanie co najmniej 7 lat w szkole przypadających bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia
 • upłynięcie co najmniej jednego roku od zakończenia poprzedniego urlopu zdrowotnego nauczyciela
 • niewykorzystanie przysługującego okresu 3 lat urlopu zdrowotnego nauczyciela

(art. 73 ust. 1-ust 3 i ust. 8 Karta Nauczyciela)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zobacz także:

 • Urlop zdrowotny dla nauczycieli, którzy otrzymali wypowiedzenia
 • W szkole niepublicznej nie przysługuje urlop zdrowotny nauczyciela
 • Po wykorzystaniu uprawnień rodzicielskich do 1,5 roku można kontynuować staż

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37318 )
Array ( [docId] => 37318 )

Array ( [docId] => 37318 )