Dyrektor szkoły nie musi się zgadzać na urlop bezpłatny samorządowca

Autor: Patryk Kuzior
Data: 09-12-2014 r.

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku udzielania urlopu bezpłatnego nauczycielowi, który po tegorocznych wyborach samorządowych otrzymał propozycję objęcia stanowiska kierowniczego w jednostce samorządu terytorialnego np. zastępcy burmistrza, wójta, wicestarosty itp. Decyzja odmowna nie musi być także uzasadniona.  

Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny do celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn. Karta Nauczyciela nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem ważnych przyczyn, niemniej trzeba zauważyć, że w przepisie użyto słowa „może”, co oznacza, że urlop bezpłatny może być nauczycielowi udzielony albo nie. Nie ma przepisów, które nakazywałyby udzielenie urlopu z powodu propozycji objęcia stanowiska kierowniczego w jst.

O udzieleniu urlopu decyduje dyrektor, który musi przede wszystkim zapewnić normalny tok pracy szkoły a tym samym rozważyć, czy nieobecność nauczyciela w trakcie roku szkolnego nie zakłóci realizacji podstawy programowej i nie wpłynie negatywnie na wyniki w nauce.

Z drugiej strony chęć podjęcia pracy u innego pracodawcy może być kwalifikowana jako ważna przyczyna, ale to ostatecznie dyrektor szkoły decyduje, czy udzieli urlopu bezpłatnego, czy też nie. Decyzja odmowna dyrektora nie wymaga jednak szczególnego uzasadnienia.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36171 )
Array ( [docId] => 36171 )