Na urlopie macierzyńskim można pracować w komisji egzaminacyjnej

Data: 22-04-2013 r.

Przepisy nie zakazują nauczycielce na urlopie macierzyńskim uczestniczenia w komisji egzaminacyjnej np. w ramach egzaminu maturalnego. Powinno mieć to jednak charakter wyjątkowy, być uzasadnione i nie zakłócać korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Wykonywanie pracy w okresie urlopu macierzyńskiego nie jest zakazane przepisami. Kodeks pracy dopuszcza bez dodatkowych ograniczeń wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy w przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 1821 § 4 Kodeksu pracy). W odniesieniu do urlopu macierzyńskiego brak jest podobnych uregulowań. Obowiązujące przepisy umożliwiają łączenie urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy w przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (art. 1821 § 4 Kodeksu pracy).

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w określonym wymiarze
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu,
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W ramach zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego – z wyjątkiem części ustnej (art. 42 Karty Nauczyciela).

W związku z tym, że wykonywanie pracy w okresie urlopu macierzyńskiego nie jest jednak zakazane, możliwe jest powołanie nauczycielki przebywającej na urlopie macierzyńskim do komisji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego. Świadczenie pracy w okresie urlopu macierzyńskiego powinno mieć jednak charakter wyjątkowy, być uzasadnione i nie zakłócać korzystania z urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z przepisami w razie choroby lub innej przyczyny uniemożliwiającej przewodniczącemu lub członkowi zespołu przedmiotowego wzięcie udziału w egzaminie maturalnym, dyrektor szkoły przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole, który spełnia odpowiednie wymagania (§ 64 ust. 1 i § 68 ust. 9 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

Podstawa prawna:

  • art. 42. ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.),
  • art. art. 1821 § 4. ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • § 64 ust. 1, § 68 ust. 9. rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.).

Bożena Winczewska, pracownik kuratorium oświaty


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30571 )
Array ( [docId] => 30571 )