Urlop zdrowotny nauczyciela a doskonalenie zawodowe

Data: 08-01-2015 r.

Urlop zdrowotny nauczyciela nie wyklucza uczestniczenia w szkoleniach dla nauczycieli. Karta Nauczyciela wyklucza jedynie możliwość wykonywania pracy przynoszącej dochód, do której nie zalicza się doskonalenia zawodowego. Korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie jest tożsame z całkowitą niedyspozycją.

Dyrektor szkoły nie ma podstaw do wyciągania negatywnych konsekwencji wobec nauczycieli, którzy w czasie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia uczestniczą w szkoleniach dla nauczycieli czy innych formach doskonalenia zawodowego. Ponadto, jeżeli organ prowadzący przewidział możliwość dofinansowania uczestniczenia w doskonaleniu, to nauczyciel może ubiegać się o pokrycie części kosztów. Dofinansowanie nie jest traktowane jak wykonywanie pracy zarobkowej, na którą w czasie urlopu zdrowotnego nauczyciela nie pozwala Karta Nauczyciela.

Urlop zdrowotny nie wyklucza udziału w szkoleniach dla nauczycieli

Urlop zdrowotny nauczyciela jest udzielany przez dyrektora szkoły na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza. W okresie przebywania na urlopie nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz innych świadczeń pracowniczych (art. 73 ust. 1-2 Karta Nauczyciela). Karta Nauczyciela wyraźnie zabrania podejmowania w okresie korzystania z urlopu zdrowotnego nauczyciela wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, ale nie wskazuje na brak możliwości podejmowania innych aktywności niezwiązanych z osiąganiem dochodów (art. 73 ust. 7 Karta Nauczyciela). W związku z tym, jeżeli stan zdrowia nauczyciela na to pozwala, może on uczestniczyć w szkoleniach dla nauczycieli.

Koszty szkoleń dla nauczycieli – możliwość otrzymania dofinansowania

Uzyskanie dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli jest uzależnione od tego, czy organ prowadzący przewidział taką możliwość i w jakim zakresie. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na takie cele (art. 70a ust. 1 Karta Nauczyciela).

W związku z powyższym, nauczyciel może ubiegać się o przyznanie wsparcia finansowego, jeżeli takie wydatki zostały przewidziane w warunkach dofinansowania form doskonalenia dla nauczycieli. Możliwości tej nie wyklucza wykorzystywany urlop zdrowotny nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36347 )
Array ( [docId] => 36347 )