Ustalanie wymiaru urlopu dla nauczycieli realizujących zadania w szkole i przedszkolu – nowa procedura

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 02-01-2018 r.

Nowelizacja Karty Nauczyciela nie wprowadziła zasadniczych zmian w zasadach udzielania i korzystania z urlopów wypoczynkowych w przedszkolach. Wprowadzono jednak nową regulację dotyczącą sytuacji nauczycieli prowadzących zajęcia zarówno w przedszkolu, jak i szkole  dowiedz się, jak musisz postępować od 1 stycznia 2018 r., jeżeli w Twojej placówce pracują takie osoby.

Zgodnie z nowym art. 64 ust. 3a Karty Nauczyciela wymiar korzystania z urlopu nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w szkole feryjnej i nieferyjnej w ramach jednego stosunku pracy uzależniony jest od tego, w której placówce realizuje większą liczbę zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

 

Oznacza to, że nowa procedura ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego dotyczy wyłącznie tych nauczycieli, którzy realizują zadania jednocześnie w szkole i przedszkolu (oddziale przedszkolnym). Przed udzieleniem urlopu nauczycielowi realizującemu zajęcia w obu placówkach skorzystaj ze wskazówek ujętych w czterech krokach – pozwoli Ci to uniknąć błędów.

Krok 1. Ustal, czy nauczyciel ma dwie, czy jedną umowę

Aby sprawdzić, do jakiego urlopu ma prawo nauczyciel – w wymiarze ferii i w czasie ich trwania czy w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów – należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy:

  • nauczyciela łączy z placówką jeden stosunek pracy, z którego wynika, że nauczyciel realizuje zajęcia zarówno w szkole, jak i oddziale przedszkolnym (przedszkolu),
  • z nauczycielem zawarto dwie odrębne umowy – jedna na godziny w szkole, a druga na godziny w oddziale przedszkolnym (przedszkolu).

Od ustalenia tej informacji zależy dalsze postępowanie.

Nowe zasady dotyczą jedynie nauczycieli realizujących w ramach jednej umowy zajęcia w placówce feryjnej i nieferyjnej. 

Krok 2. Sprawdź liczbę realizowanych godzin w poszczególnych oddziałach/klasach

Jeżeli w kroku 1. okaże się, że z nauczycielem zawarto jedną umowę z ustalonym pensum łączonym, należy sprawdzić, czy w szkole, czy w oddziale przedszkolnym (przedszkolu) realizuje większą liczbę godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. 

Decyduje większa liczba godzin…

Nowe przepisy precyzują, że nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej i nieferyjnej, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć (pensum). Nauczyciel realizujący większą liczbę godzin w:

  • szkole feryjnej skorzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania,
  • w szkole nieferyjnej skorzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni w czasie ustalonym w planie urlopów. 

… a jeśli jest równa – urlop w czasie wakacji

W przypadku realizowania w obu szkołach równej liczby godzin zajęć, nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej, czyli w czasie ferii zimowych i wakacji.

Krok 3. Jeśli trzeba – zaktualizuj informację o warunkach zatrudnienia

Może zdarzyć się, że nauczyciel realizujący w ramach jedno stosunku pracy godziny w szkole i przedszkolu, zatrudniony na podstawie jednej umowy, w informacji o warunkach zatrudnienia miał dotychczas wskazany wymiar urlopu dotyczący obydwu typów placówek.

W takim przypadku po 1 stycznia 2018 r.  należy niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 7 dni) przekazać nową lub zaktualizować dotychczasową informację o w zakresie należnego urlopu.

W każdej informacji o warunkach zatrudnienia zawsze muszą znaleźć się co najmniej informacje o:

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Zwracam uwagę, że do informacji o warunkach zatrudnienia musi być wpisana indywidualna i konkretna informacja dotycząca danego nauczyciela. W tym przypadku błędem będzie odniesienie się tylko do wskazania przepisu art. 64 ust. 3a Karty Nauczyciela, bowiem przepis ten wskazuje na zasadę, w jaki sposób należy ustalić wymiar, ale nie wskazuje tego wymiaru.

Nowe regulacje nie dotyczą nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych. W stosunku do nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40826 )
Array ( [docId] => 40826 )