Wszystkie artykuły

  Urlopy w oświacie 30.08.2016
  Do końca września trzeba udzielić zaległych urlopów, nawet jeżeli pracownicy nie chcą z nich korzystać
  Do końca września należy udzielić pracownikom zaległego urlopu z 2015 roku – dotyczy to wszystkich pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli placówek nieferyjnych. Za nieudzielenie przysługującego nauczycielowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie jego wymiaru, grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Koniecznie trzeba więc zająć się tym zagadnieniem już teraz.Nauczyciel ...

  Urlopy w oświacie 16.08.2016
  Czy można zastąpić inspektora pracy przebywającego na urlopie zdrowotnym
  Przepisy nie przewidują możliwości zastąpienia społecznego inspektora pracy pełniącego swoją funkcję. W praktyce więc nie można powołać drugiego społecznego inspektora pracy w zastępstwie nieobecnego. Możliwe jest natomiast odwołanie społecznego inspektora pracy przed upływem jego kadencji, w razie niewywiązywania się z obowiązków.Kiedy można odwołać inspektoraNie istnieje ...

  Urlopy w oświacie 26.07.2016
  10 najczęstszych błędów popełnianych podczas udzielania urlopów i wypłacania ekwiwalentu
  Jeżeli kontrola stwierdzi, że dyrektor przedszkola nie udziela urlopów lub obniża ich wymiar – może nałożyć karę grzywny. Choć w przedszkolu stosuje się regulacje Karty Nauczyciela, to podczas udzielania urlopów obowiązują również przepisy Kodeksu Pracy.  Poniżej przedstawiamy 10 najczęstszych błędów, których popełnienie grozi grzywną.W przypadku nieudzielania urlopów ...

  Urlopy w oświacie 26.07.2016
  Zmiana terminu urlopu nauczyciela przedszkola – tylko w wyjątkowych okolicznościach
  Dyrektor przedszkola nie musi zgadzać się na przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego nauczyciela, jeżeli nie ma ku temu rzeczywistych, obiektywnych  powodów. W szczególności nie powinien wyrażać zgody na zmianę terminu, gdy nieobecność nauczyciela miałaby pociągać za sobą zatrudnienie dodatkowej kadry. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek nauczyciela umotywowany ...

  Urlopy w oświacie 19.07.2016
  Urlop zdrowotny nauczyciela może zostać przerwany w 7 sytuacjach
  O tym, w jakim terminie dyrektor powinien udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, decyduje lekarz w wydanym zaświadczeniu. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel zawsze wykorzysta urlop w takim wymiarze. Niekiedy dyrektor musi go skrócić, możliwe jest także przerwanie go na wniosek nauczyciela.Przerwanie urlopu zdrowotnego to nie to samo, co odwołanie nauczyciela z tego urlopu. ...

  Urlopy w oświacie 05.07.2016
  Dyrektor może sprawdzić czy orzeczenie o urlopie zdrowotnym wydał uprawniony lekarz
  O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Jeżeli dyrektor przedszkola ma wątpliwości, czy orzeczenie lekarskie zalecające nauczycielowi urlop dla poratowania zdrowia wydał uprawniony lekarz, może to sprawdzić.„Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego” to lekarz lub ...

  Urlopy w oświacie 04.07.2016
  8 funkcji których pełnienie może oznaczać konieczność odwołania z urlopu
  W przypadku naruszenia zakazu podejmowania stosunku pracy lub innej działalności zarobkowej przez nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia, dyrektor ma obowiązek odwołania go z tego urlopu i wskazania terminu powrotu do pracy. Karta Nauczyciela wyraźnie podejmowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej w okresie urlopu zdrowotnego. Wykluczone jest więc zarówno podejmowanie ...

  Oświata 28.06.2016
  Jednorazowe ograniczenie pensum może pozbawić nauczyciela prawa do urlopu zdrowotnego
  Zatrudnienie w pełnym wymiarze w chwili składania wniosku o urlop dla poratowania zdrowia nie wystarcza, by został on udzielony. Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia można utracić w przypadku czasowego obniżenia pensum lub przebywania na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 6 miesięcy.Zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony należy rozumieć jako wymóg ...

  Urlopy w oświacie 22.06.2016
  Dodatkowa praca dyrektora szkoły w wakacje
  Organ prowadzący może zobowiązać dyrektora szkoły do dodatkowej pracy w czasie wakacji. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie w formie pisemnej zgody organu prowadzącego szkołę na takie zadania.Praca w wakacje – nie więcej niż 7 dniDyrektor szkoły może być zobowiązany do wykonywania w okresie wakacji określonych czynności w szkole, np.: przeprowadzanie egzaminów, czynności związanych ...

  Urlopy w oświacie 14.06.2016
  Nauczyciel zastępujący dyrektora przedszkola może otrzymać dodatek funkcyjny
  Dyrektorowi przedszkola publicznego przysługuje urlop wypoczynkowy nauczyciela, jednak w czasie korzystają z niego, w przedszkolu musi być dostępna osoba decyzyjna. Jeżeli w placówce nie istnieje stanowisko wicedyrektora – pełnienie obowiązków nauczycielowi powinien powierzyć jej organ prowadzący. W przedszkolach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, zastępstwo sprawuje ...