Wszystkie artykuły

  Urlopy w oświacie 26.07.2016
  Zmiana terminu urlopu nauczyciela przedszkola – tylko w wyjątkowych okolicznościach
  Dyrektor przedszkola nie musi zgadzać się na przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego nauczyciela, jeżeli nie ma ku temu rzeczywistych, obiektywnych  powodów. W szczególności nie powinien wyrażać zgody na zmianę terminu, gdy nieobecność nauczyciela miałaby pociągać za sobą zatrudnienie dodatkowej kadry. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek nauczyciela umotywowany ...

  Urlopy w oświacie 19.07.2016
  Urlop zdrowotny nauczyciela może zostać przerwany w 7 sytuacjach
  O tym, w jakim terminie dyrektor powinien udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, decyduje lekarz w wydanym zaświadczeniu. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel zawsze wykorzysta urlop w takim wymiarze. Niekiedy dyrektor musi go skrócić, możliwe jest także przerwanie go na wniosek nauczyciela.Przerwanie urlopu zdrowotnego to nie to samo, co odwołanie nauczyciela z tego urlopu. ...

  Urlopy w oświacie 05.07.2016
  Dyrektor może sprawdzić czy orzeczenie o urlopie zdrowotnym wydał uprawniony lekarz
  O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Jeżeli dyrektor przedszkola ma wątpliwości, czy orzeczenie lekarskie zalecające nauczycielowi urlop dla poratowania zdrowia wydał uprawniony lekarz, może to sprawdzić.„Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego” to lekarz lub ...

  Urlopy w oświacie 04.07.2016
  8 funkcji których pełnienie może oznaczać konieczność odwołania z urlopu
  W przypadku naruszenia zakazu podejmowania stosunku pracy lub innej działalności zarobkowej przez nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia, dyrektor ma obowiązek odwołania go z tego urlopu i wskazania terminu powrotu do pracy. Karta Nauczyciela wyraźnie podejmowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej w okresie urlopu zdrowotnego. Wykluczone jest więc zarówno podejmowanie ...

  Oświata 28.06.2016
  Jednorazowe ograniczenie pensum może pozbawić nauczyciela prawa do urlopu zdrowotnego
  Zatrudnienie w pełnym wymiarze w chwili składania wniosku o urlop dla poratowania zdrowia nie wystarcza, by został on udzielony. Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia można utracić w przypadku czasowego obniżenia pensum lub przebywania na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 6 miesięcy.Zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony należy rozumieć jako wymóg ...

  Urlopy w oświacie 22.06.2016
  Dodatkowa praca dyrektora szkoły w wakacje
  Organ prowadzący może zobowiązać dyrektora szkoły do dodatkowej pracy w czasie wakacji. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie w formie pisemnej zgody organu prowadzącego szkołę na takie zadania.Praca w wakacje – nie więcej niż 7 dniDyrektor szkoły może być zobowiązany do wykonywania w okresie wakacji określonych czynności w szkole, np.: przeprowadzanie egzaminów, czynności związanych ...

  Urlopy w oświacie 14.06.2016
  Nauczyciel zastępujący dyrektora przedszkola może otrzymać dodatek funkcyjny
  Dyrektorowi przedszkola publicznego przysługuje urlop wypoczynkowy nauczyciela, jednak w czasie korzystają z niego, w przedszkolu musi być dostępna osoba decyzyjna. Jeżeli w placówce nie istnieje stanowisko wicedyrektora – pełnienie obowiązków nauczycielowi powinien powierzyć jej organ prowadzący. W przedszkolach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, zastępstwo sprawuje ...

  Urlopy w oświacie 31.05.2016
  Decyzja o udzieleniu urlopu zdrowotnego może zostać podjęta z wyprzedzeniem
  O potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego dla nauczycieli orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Okres urlopu wskazany w orzeczeniu jest więc wiążący dla dyrektora, który powinien udzielić urlopu w wyznaczonym terminie. Dotyczy to także sytuacji, gdy nauczyciel złoży wniosek z wyprzedzeniem.Przepisy nie wskazują terminu, w jakim powinna zostać wydana decyzja w sprawie ...

  Urlopy w oświacie 19.04.2016
  Przepisy nie narzucają terminu na złożenie wniosku o urlop zdrowotny
  O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W orzeczeniu tym lekarz wskazuje m.in. na jaki okres urlop dla poratowania zdrowia powinien być udzielony. Przepisy nie określają terminu, a jakim wyprzedzeniem nauczyciel powinien wniosek taki złożyć.Dyrektor szkoły może złożyć odwołanie od orzeczeniaUrlop dla poratowania zdrowia ...

  Urlopy w oświacie 12.04.2016
  Ekwiwalent niewykorzystany urlop nauczyciela przedszkola oblicza się tak, jak wynagrodzenie urlopowe
  Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli przedszkoli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień urlopu. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela zatrudnionego w ...