Wszystkie artykuły

  Urlopy w oświacie 19.04.2016
  Przepisy nie narzucają terminu na złożenie wniosku o urlop zdrowotny
  O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W orzeczeniu tym lekarz wskazuje m.in. na jaki okres urlop dla poratowania zdrowia powinien być udzielony. Przepisy nie określają terminu, a jakim wyprzedzeniem nauczyciel powinien wniosek taki złożyć.Dyrektor szkoły może złożyć odwołanie od orzeczeniaUrlop dla poratowania zdrowia ...

  Urlopy w oświacie 12.04.2016
  Ekwiwalent niewykorzystany urlop nauczyciela przedszkola oblicza się tak, jak wynagrodzenie urlopowe
  Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli przedszkoli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień urlopu. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela zatrudnionego w ...

  Urlopy w oświacie 04.04.2016
  Prawa do urlopu wypoczynkowego nie można się zrzec
  Nauczyciel nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego. Ponadto zasadą jest, że urlop przysługujący w danym roku kalendarzowym powinien być udzielony w trakcie tego roku. W sytuacji niewykorzystania przysługującego urlopu w pełnym wymiarze jego pozostała część staje się urlopem zaległym. Dyrektor przedszkola powinien udzielić nauczycielowi zaległego urlopu najpóźniej w terminie ...

  Urlopy w oświacie 29.03.2016
  Po przejściu z placówki niepublicznej do publicznej urlopu wypoczynkowego udziela się w wymiarze proporcjonalnym
  Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w przedszkolu niepublicznym przysługuje w zależności od stażu pracy 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego. Wymiar urlopu przysługujący w przedszkolu publicznym wynosi natomiast 35 dni w ciągu roku kalendarzowego.Po przejściu nauczyciela z placówki niepublicznej do publicznej wymiar przysługującego urlopu ...

  Urlopy w oświacie 29.12.2015
  Dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli za zajęcia w ferie
  Pracownikowi pedagogicznemu placówki feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Jeśli dyrektor szkoły zleci mu prowadzenie zajęć dla uczniów w okresie ferii zimowych, to za taką pracę otrzyma osobne wynagrodzenie.W wielu placówkach w okresie ferii organizowane są dla uczniów zajęcia sportowe, plastyczne albo integracyjne. ...

  Urlopy w oświacie 16.12.2015
  12 wskazówek dotyczących planowania urlopów w przedszkolu
  Przepisy prawa pracy nie wskazują, w jakim terminie należy sporządzić plan urlopów wypoczynkowych. Dyrektorzy placówek nieferyjnych muszą jednak pamiętać, że 1 stycznia pracownicy nabywają prawo do nowego urlopu i od tego dnia mogą z niego korzystać. Oznacza to, że plan urlopów powinien być sporządzony najpóźniej do końca grudnia. Szczegółowe zasady dotyczące planowania i udzielania ...

  Urlopy w oświacie 26.10.2015
  Urlopu zdrowotnego nie można przedłużyć
  Dyrektor nie może udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli przerwa między poszczególnymi urlopami nie przekracza roku. Jeśli lekarz orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu na okres 6 miesięcy, a następnie pod koniec tego okresu zaleca wydłużenie urlopu na kolejne pół roku, nie będzie to skutkowało jego przedłużeniem. Dyrektor może udzielić nauczycielowi ...

  Urlopy w oświacie 13.10.2015
  Urlop wypoczynkowy wg planu urlopów lub za porozumieniem z pracownikiem
  Osoby niebędące nauczycielami, a zatrudnione na stanowisku pedagogicznym, podlegają przepisom Kodeksu pracy, z wyjątkiem regulacji pensum. Dyrektor udziela im urlopów wypoczynkowych zgodnie z planem urlopów bądź za porozumieniem z pracownikiem. Dyrektor na podstawie swego uznania decyduje, czy pracownik ten będzie zatrudniony na bazie umowy o pracę: na czas nieokreślony, na czas określony ...

  Urlopy w oświacie 06.10.2015
  2 dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem
  Obecnie, bez względu na wymiar etatu, każdemu pracownikowi wychowującemu dziecko do lat 14 przysługują 2 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Od 2 stycznia 2016 r. pracownik wybierze, czy korzystać ze zwolnienia w dniach czy godzinach.Wnioskując po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym o udzielenie zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem, pracownik będzie ...

  Urlopy w oświacie 03.10.2015
  Urlop zdrowotny nauczyciela po urlopie macierzyńskim
  Nauczycielka może skorzystać z kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli po zakończeniu pierwszego przebywała urlopie macierzyńskim. Warunkiem udzielania urlopu przez dyrektora szkoły jest upływ co najmniej jednego roku od zakończenia poprzedniego.Urlop dla poratowania zdrowia jest przewidziany dla nauczycieli, którzy przepracowali w szkole nie mniej niż siedem lat lub upłynął ...