Wszystkie artykuły

  Urlopy w oświacie 03.10.2015
  Urlop zdrowotny nauczyciela po urlopie macierzyńskim
  Nauczycielka może skorzystać z kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli po zakończeniu pierwszego przebywała urlopie macierzyńskim. Warunkiem udzielania urlopu przez dyrektora szkoły jest upływ co najmniej jednego roku od zakończenia poprzedniego.Urlop dla poratowania zdrowia jest przewidziany dla nauczycieli, którzy przepracowali w szkole nie mniej niż siedem lat lub upłynął ...

  Urlopy w oświacie 30.09.2015
  Urlop zdrowotny nie musi być związany z chorobą zawodową
  Lekarz wystawiający orzeczenie o konieczności odbycia przez nauczyciela urlopu dla poratowania zdrowia musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obecnie orzeczenie takie może wystawić lekarz każdej specjalności, również internista. Urlop zdrowotny nie musi być związany ze schorzeniami związanymi z chorobami głosu.O potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania ...

  Urlopy w oświacie 06.08.2015
  Termin urlopu uzupełniającego dla nauczycieli ustala się po zakończeniu wakacji
  Karta Nauczyciela przewiduje urlop uzupełniający dla nauczycieli, którzy z określonych powodów nie wykorzystają urlopu wypoczynkowego w czasie wakacji. Dyrektor szkoły nie może jednak ustalić terminu tego urlopu przed końcem sierpnia, ponieważ nie jest wówczas możliwe obliczenie jego wymiaru. Urlop uzupełniający jest udzielany po przedstawieniu przez nauczyciela, że w okresie ferii ...

  Urlopy w oświacie 31.07.2015
  Urlop zdrowotny nauczyciela – wniosek można złożyć w dowolnym momencie
  Nauczyciel może złożyć wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia w dowolnym momencie, a dyrektor szkoły nie może odmówić udzielenia go, uzasadniając decyzję sytuacją kadrową szkoły. Warunki, jakie muszą być spełnione, aby możliwy był urlop zdrowotny nauczyciela określa Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły nie może ich zmieniać. Urlop zdrowotny nie musi rozpoczynać się ...

  Urlopy w oświacie 29.07.2015
  Nauczyciel w stanie nieczynnym a urlop dla poratowania zdrowia
  Karta Nauczyciela nie wyklucza możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia przez nauczycieli w stanie nieczynnym, ale urlop ten zostanie przerwany w dniu wygaśnięcia stosunku pracy. Dla nauczycieli nie przewiduje się możliwości przedłużenia okresu zatrudnienia do zakończenia urlopu zdrowotnego. Wśród kryteriów, jakie Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli ubiegających ...

  Urlopy w oświacie 23.07.2015
  Choroba w czasie urlopu – dyrektor szkoły zażąda zwolnienia lekarskiego
  Jeżeli urlop wypoczynkowy nauczyciela zostanie przerwany z powodu choroby, to zgodnie z Kartą Nauczyciela dyrektor szkoły udziela urlopu uzupełniającego w trakcie trwania doku szkolnego. Będzie to możliwe wyłącznie pod warunkiem okazania zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza – brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z urlopu uzupełniającego. Uprawnienie do skorzystania z ...

  Urlopy w oświacie 20.07.2015
  Kar porządkowych dla nauczycieli nie wymierza się w czasie urlopu
  Dyrektor szkoły nie może wymierzać kar porządkowych dla nauczycieli przebywających na urlopie. Ze względu na brak możliwości wysłuchania nauczyciela zawieszeniu ulega jednak bieg terminu określonego w przepisach. Kary dla nauczycieli wymierza się na podstawie regulacji Kodeksu Pracy.Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela kary porządkowe dla nauczycieli nakładane są zgodnie ...

  Urlopy w oświacie 06.07.2015
  Nie można zobowiązać nauczyciela do prowadzenia zajęć na półkoloniach
  Karta Nauczyciela nie pozwala dyrektorowi szkoły zobowiązać nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach półkolonii. Ustawa szczegółowo określa, jakie czynności mogą wykonywać nauczyciele w czasie urlopu. Urlop wypoczynkowy nauczyciela przypada na cały okres wakacji letnich. Dyrektor szkoły jest uprawniony do zaplanowania pracy dla nauczycieli w okresie wakacji, ale może wyznaczyć im ...

  Urlopy w oświacie 02.07.2015
  Postępowanie dyscyplinarne nauczyciela na urlopie zdrowotnym
  Procedura dyscyplinarna wobec nauczyciela będzie toczyła się niezależnie od tego, czy przebywa on na urlopie dla poratowania zdrowia czy urlopie wypoczynkowym. Dyrektor szkoły nie może jednak odwołać nauczyciela z urlopu, jeżeli nie stwierdzi się zaistnienia okoliczności wymienionych w Karcie Nauczyciela.Dyrektor szkoły może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego ...

  Urlopy w oświacie 02.07.2015
  Działalność zarobkowa – zabroniona w trakcie urlopu zdrowotnego
  W okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może podejmować działalności o charakterze zarobkowym – zarówno w ramach dotychczasowego, jak i nowego stosunku pracy, a także innych form działalności. Naruszenie zakazu skutkuje odwołaniem z urlopu. Urlop dla poratowania zdrowia, który przysługuje nauczycielom przedszkoli samorządowych, ma na celu zapewnienie możliwości poddania ...