Wszystkie artykuły

  Urlopy w oświacie 31.07.2015
  Urlop zdrowotny nauczyciela – wniosek można złożyć w dowolnym momencie
  Nauczyciel może złożyć wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia w dowolnym momencie, a dyrektor szkoły nie może odmówić udzielenia go, uzasadniając decyzję sytuacją kadrową szkoły. Warunki, jakie muszą być spełnione, aby możliwy był urlop zdrowotny nauczyciela określa Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły nie może ich zmieniać. Urlop zdrowotny nie musi rozpoczynać się ...

  Urlopy w oświacie 29.07.2015
  Nauczyciel w stanie nieczynnym a urlop dla poratowania zdrowia
  Karta Nauczyciela nie wyklucza możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia przez nauczycieli w stanie nieczynnym, ale urlop ten zostanie przerwany w dniu wygaśnięcia stosunku pracy. Dla nauczycieli nie przewiduje się możliwości przedłużenia okresu zatrudnienia do zakończenia urlopu zdrowotnego. Wśród kryteriów, jakie Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli ubiegających ...

  Urlopy w oświacie 23.07.2015
  Choroba w czasie urlopu – dyrektor szkoły zażąda zwolnienia lekarskiego
  Jeżeli urlop wypoczynkowy nauczyciela zostanie przerwany z powodu choroby, to zgodnie z Kartą Nauczyciela dyrektor szkoły udziela urlopu uzupełniającego w trakcie trwania doku szkolnego. Będzie to możliwe wyłącznie pod warunkiem okazania zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza – brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z urlopu uzupełniającego. Uprawnienie do skorzystania z ...

  Urlopy w oświacie 20.07.2015
  Kar porządkowych dla nauczycieli nie wymierza się w czasie urlopu
  Dyrektor szkoły nie może wymierzać kar porządkowych dla nauczycieli przebywających na urlopie. Ze względu na brak możliwości wysłuchania nauczyciela zawieszeniu ulega jednak bieg terminu określonego w przepisach. Kary dla nauczycieli wymierza się na podstawie regulacji Kodeksu Pracy.Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela kary porządkowe dla nauczycieli nakładane są zgodnie ...

  Urlopy w oświacie 06.07.2015
  Nie można zobowiązać nauczyciela do prowadzenia zajęć na półkoloniach
  Karta Nauczyciela nie pozwala dyrektorowi szkoły zobowiązać nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach półkolonii. Ustawa szczegółowo określa, jakie czynności mogą wykonywać nauczyciele w czasie urlopu. Urlop wypoczynkowy nauczyciela przypada na cały okres wakacji letnich. Dyrektor szkoły jest uprawniony do zaplanowania pracy dla nauczycieli w okresie wakacji, ale może wyznaczyć im ...

  Urlopy w oświacie 02.07.2015
  Postępowanie dyscyplinarne nauczyciela na urlopie zdrowotnym
  Procedura dyscyplinarna wobec nauczyciela będzie toczyła się niezależnie od tego, czy przebywa on na urlopie dla poratowania zdrowia czy urlopie wypoczynkowym. Dyrektor szkoły nie może jednak odwołać nauczyciela z urlopu, jeżeli nie stwierdzi się zaistnienia okoliczności wymienionych w Karcie Nauczyciela.Dyrektor szkoły może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego ...

  Urlopy w oświacie 02.07.2015
  Działalność zarobkowa – zabroniona w trakcie urlopu zdrowotnego
  W okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może podejmować działalności o charakterze zarobkowym – zarówno w ramach dotychczasowego, jak i nowego stosunku pracy, a także innych form działalności. Naruszenie zakazu skutkuje odwołaniem z urlopu. Urlop dla poratowania zdrowia, który przysługuje nauczycielom przedszkoli samorządowych, ma na celu zapewnienie możliwości poddania ...

  Urlopy w oświacie 19.06.2015
  Urlop wypoczynkowy nauczyciela bezpośrednio po urlopie zdrowotnym
  Urlop wypoczynkowy nauczyciela rozpoczynający się bezpośrednio po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia sprawia, że nauczyciel nie musi od razu poddawać się badaniom. Na takie badania dyrektor szkoły skieruje nauczyciela przed dopuszczeniem go do pracy.Badania lekarskie przeprowadza się w celu ustalenia zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku po okresie nieaktywności zawodowej ...

  Urlopy w oświacie 16.06.2015
  Organ prowadzący może zobowiązać dyrektora do pracy w wakacje
  Uzupełnianie dokumentacji szkolnej czy też kontrola stanu budynków wiąże się z możliwością pracy dyrektora szkoły w dni wolne. Wiele zadań wykonywanych na koniec roku szkolnego może się przedłużyć na czas wakacji. Warto wiedzieć, do jakich prac i na jaki okres można zlecić pracę dyrektorowi szkoły podczas wakacji, a kiedy będzie on mógł ubiegać się o urlop uzupełniający.Tak ...

  Urlopy w oświacie 16.06.2015
  Dokumenty w szkole – wzór wniosku o urlop zdrowotny nauczyciela
  Wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego nauczyciela nie musi zawierać informacji potwierdzających, że spełnia on kryteria wymienione w ustawie Karta Nauczyciela. Dyrektor szkoły dokonuje weryfikacji tego uprawnienia na podstawie dokumentów pracowniczych nauczyciela ubiegającego się o świadczenie. Karta Nauczyciela nie nakłada na nauczycieli ubiegających się o urlop dla poratowania zdrowia ...