Wszystkie artykuły

  Urlopy w oświacie 21.04.2015
  Raz przyznanego urlopu dla poratowania zdrowia nie da się przedłużyć
  Przerwa pomiędzy kolejnymi urlopami dla poratowania zdrowia, udzielonymi nauczycielowi, musi wynosić przynajmniej 1 rok. Jeśli urlop udzielony jest np. na 6 miesięcy, to nie można go przedłużyć o następne pół roku. Mamy bowiem wówczas do czynienia z nowym urlopem. Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela. Dyrektor nie może jednak ...

  Urlopy w oświacie 15.04.2015
  Nabycie uprawnień emerytalnych skutkuje skróceniem urlopu zdrowotnego
  Urlop dla poratowania zdrowia nie przysługuje nauczycielom, którzy spełniają warunki uprawniające do emerytury. Termin końcowy urlopu dla poratowania zdrowia wyznacza data, w której nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne bądź może skorzystać z uprawnień wcześniej stwierdzonych.Z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać nauczyciel, który nie ma uprawnień emerytalnych. Dotyczy ...

  Urlopy w oświacie 13.04.2015
  Urlop zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w dwóch szkołach
  Urlop zdrowotny nauczyciela nie może być wykorzystywany równolegle z pozostawaniem w zatrudnieniu i pobieraniem wynagrodzenia w drugiej szkole – nawet jeżeli jest to okres urlopu wypoczynkowego. Nauczyciele, którzy są zatrudnieni w więcej niż jednej placówce, a chcą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia powinni wystąpić do dyrektora szkoły o udzielenie urlopu bezpłatnego. Zatrudnienie ...

  Urlopy w oświacie 08.04.2015
  Urlop dla poratowania zdrowia tylko po spełnieniu 6 warunków
  Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela. Jeśli na dzień złożenia takiego wniosku nauczyciel spełnia wszystkie sześć warunków koniecznych do jego otrzymania, to dyrektor nie może odmówić jego udzielenia.Warunkami niezbędnymi do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia są: posiadanie orzeczenia lekarskiego zalecającego urlop, zatrudnienie ...

  Urlopy w oświacie 08.04.2015
  Urlop przysługuje proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy
  Nauczyciele zatrudnieni na część etatu, tylko w niektóre dni tygodnia i w zmiennym dobowym wymiarze pensum, mają ustalany urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do wymiaru etatu. Udziela się go tylko w dni pracy i na tyle godzin, ile danego dnia nauczyciel ma do przepracowania, ale ogółem, a nie tylko w godzinach pensum. Nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu na pełen etat przysługuje 35 ...

  Urlopy w oświacie 02.04.2015
  Wezwanie do sądu – dyrektor szkoły ma obowiązek zwolnić nauczyciela
  Dyrektor szkoły nie może odmówić nauczycielowi zwolnienia od pracy w celu stawienia się przed sądem. Nie jest także dopuszczalne, aby dyrektor szkoły sugerował skorzystanie z bezpłatnego urlopu nauczyciela. Wyjątkiem jest dla nauczycieli wezwanie przed sąd kościelny – w takim przypadku przepisy nie nakazują udzielenia zwolnienia od pracy.Dyrektor szkoły jako pracodawca jest zobowiązany ...

  Urlopy w oświacie 01.04.2015
  Urlop okolicznościowy dla nauczycieli
  Karta Nauczyciela nie reguluje kwestii urlopów okolicznościowych dla nauczycieli, dlatego dyrektor szkoły ma obowiązek udzielania go na zasadach określonych w  rozporządzeniu w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Dyrektor szkoły ustala zasady i sposób dokumentowania prawa do tego urlopu – zasady te powinny określać dokumenty ...

  Urlopy w oświacie 25.03.2015
  Prowadzenie gospodarstwa rolnego wyklucza urlop dla poratowania zdrowia
  Nauczyciel prowadzący gospodarstwo rolne nie może korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Jeżeli jednak wydzierżawi gospodarstwo, nie będzie już traktowany jako osoba prowadząca działalność rolniczą, a zatem będzie możliwe udzielenie mu takiego urlopu.W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności ...

  Urlopy w oświacie 11.03.2015
  Urlop zdrowotny nauczyciela uniemożliwia odpłatną pracę w związku
  Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli stwierdzi, że wykonuje on pracę zarobkową. Działalnością zarobkową dla nauczycieli może być również odpłatna praca na rzecz związku zawodowego. Urlop zdrowotny nauczyciela jest udzielany w związku z koniecznością realizacji zaleconego przez lekarza leczenia ma być przeznaczony ...

  Urlopy w oświacie 11.03.2015
  Urlopy związane z rodzicielstwem nie przerwą awansu zawodowego
  Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która zmienia także Kartę Nauczyciela 9 marca 2015 r. została podpisana przez Prezydenta. Większość przepisów zacznie obowiązywać już od 31 marca, a wśród nich zmiany w awansie zawodowym. Po urlopie rodzicielskim będzie można kontynuować staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty złagodziła przepisy ...