Wszystkie artykuły

  Urlopy w oświacie 04.03.2015
  Powrót z urlopu macierzyńskiego na to samo lub równorzędne stanowisko
  Czasami powrót nauczyciela z urlopu macierzyńskiego na zajmowane dotychczas stanowisko z uwagi na zmiany organizacyjne, które zaszły w szkole, nie jest możliwy. Może to oznaczać konieczność powierzenia mu innego, równorzędnego stanowiska.Pracodawca dopuszcza nauczyciela po zakończeniu urlopu macierzyńskiego do pracy: na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku ...

  Urlopy w oświacie 20.02.2015
  Urlop zdrowotny nauczyciela po przepracowaniu 7 lat przed urlopem
  O urlop zdrowotny nauczyciela można ubiegać się po przepracowaniu 7 lat w pełnym wymiarze czasu pracy – okres ten ma przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu. Jeżeli nauczyciel przepracował siedem lat na pełen etat, ale przed urlopem wymiar czasu pracy był mniejszy, dyrektor szkoły może odmówić udzielenia tego urlopu.Karta Nauczyciela wskazuje, że dyrektor szkoły udziela ...

  Urlopy w oświacie 18.02.2015
  Dofinansowanie do studiów podyplomowych na urlopach rodzicielskich
  Korzystanie przez nauczyciela z urlopów związanych z rodzicielstwem nie może być wyłącznym powodem odmowy dofinansowania studiów podyplomowych. W zakresie dofinansowania nauczyciel przebywający na urlopie nie powinien być traktowany mniej korzystnie od nauczyciela, który z urlopu nie korzysta. Żaden przepis prawa nie wyłącza możliwości uzyskania dofinansowania podnoszenia kwalifikacji ...

  Urlopy w oświacie 15.01.2015
  Urlop szkoleniowy dla nauczycieli – nie zawsze płatny
  Dyrektor szkoły nie ma obowiązku udzielania nauczycielom płatnego urlopu szkoleniowego, jeżeli sam nie skierował ich na szkolenie. Karta Nauczyciela nie nakłada na dyrektora takiego obowiązku. W takim przypadku dla nauczycieli przewidziany może być urlop bezpłatny. Dyrektor szkoły udziela płatnego urlopu szkoleniowego tym nauczycielom, którzy mają realizować szkolenie w związku z wydanym ...

  Urlopy w oświacie 07.01.2015
  Urlop zdrowotny nauczyciela a doskonalenie zawodowe
  Urlop zdrowotny nauczyciela nie wyklucza uczestniczenia w szkoleniach dla nauczycieli. Karta Nauczyciela wyklucza jedynie możliwość wykonywania pracy przynoszącej dochód, do której nie zalicza się doskonalenia zawodowego. Korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie jest tożsame z całkowitą niedyspozycją. Dyrektor szkoły nie ma podstaw do wyciągania negatywnych konsekwencji wobec ...

  Urlopy w oświacie 17.12.2014
  Prowadzenie działalności gospodarczej a urlop zdrowotny nauczyciela
  Karta Nauczyciela jednoznacznie wskazuje, że nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nie może podejmować działalności zarobkowej. Zakaz ten obejmuje również prowadzenie działalności gospodarczej, której prowadzenie rozpoczęto przed rozpoczęciem urlopu zdrowotnego nauczyciela. Dyrektor szkoły ma obowiązek odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli ...

  Urlopy w oświacie 17.12.2014
  Już w grudniu warto zacząć planować urlopy na 2015 rok
  Przepisy prawa pracy nie narzucają konkretnego terminu sporządzania planu urlopów wypoczynkowych. Powinien on być jednak sporządzony najpóźniej z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, gdyż 1 stycznia pracownicy nabywają prawo do nowego urlopu i od tego dnia mogą z niego korzystać.Urlop za 2015 rok pracownicy przedszkola nabędą 1 stycznia, musi być zatem już wówczas opracowany plan, ...

  Urlopy w oświacie 11.12.2014
  Dzień na opiekę nad dzieckiem – dyrektor szkoły nie może odmówić
  Dyrektor szkoły ma obowiązek udzielenia nauczycielowi do dwóch dni na opiekę nad dzieckiem w roku kalendarzowym, jeżeli dziecko nie ukończyło 14 roku życia. Prawo nie wyznacza dla nauczycieli terminów w tym zakresie, a dyrektor szkoły nie może ukarać za niestawienie się w pracy.Udzielenie dnia wolnego na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły ...

  Urlopy w oświacie 09.12.2014
  Dyrektor szkoły nie musi się zgadzać na urlop bezpłatny samorządowca
  Dyrektor szkoły nie ma obowiązku udzielania urlopu bezpłatnego nauczycielowi, który po tegorocznych wyborach samorządowych otrzymał propozycję objęcia stanowiska kierowniczego w jednostce samorządu terytorialnego np. zastępcy burmistrza, wójta, wicestarosty itp. Decyzja odmowna nie musi być także uzasadniona.  Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny do celów naukowych, ...

  Urlopy w oświacie 10.10.2014
  Urlop rodzicielski dla nauczycieli – również dla samotnych ojców
  Obecnie urlop rodzicielski, w tym urlop dla nauczycieli, jest przewidziany dla ojców, jeżeli mata dziecka pracuje i wykorzysta pierwsze 14 tygodni urlopu zarezerwowanego wyłącznie dla niej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dąży jednak do zmian, dzięki którym skorzystanie z urlopu rodzicielskiego będzie możliwe również dla nauczycieli będących samotnymi ojcami.W aktualnym stanie ...