Wymiar i udzielanie urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu mieszanym

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 05-09-2017 r.

W wyjątkowych sytuacjach z nauczycielem można zawrzeć dwie umowy o pracę. Taka konieczność wynika m.in. w przypadku zatrudnienia jednocześnie w szkole i oddziale przedszkolnym lub zatrudnienia także na stanowisku niepedagogicznym. Z każdego stosunku pracy przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Dowiedz się, jak obliczyć wymiar urlopów w zatrudnieniu mieszanym.

Ze względu na odrębności w zasadach udzielania urlopu wypoczynkowego oraz inny wymiar zajęć, nauczyciel nie powinien jednocześnie realizować części etatu w placówce nieferyjnej i części w placówce feryjnej. Dwie umowy o pracę zawiera się także, gdy nauczyciel realizuje zajęcia do których posiada kwalifikacje i zajęcia do których prowadzenia nie posiada kwalifikacji. Podobnie – nie jest możliwe pogodzenie w ramach jednej umowy o pracę wypełnienie obowiązków oraz korzystanie z uprawnień nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. W takich okolicznościach konieczne jest zawarcie z pracownikiem dwóch umów o pracę i udzielanie urlopu wypoczynkowego osobno z każdego stosunku pracy.

Szkoła i oddział przedszkolny – różny wymiar zajęć i urlopu…

 

Warunki pracy nauczyciela oddziału przedszkolnego są ukształtowane inaczej niż warunki pracy nauczyciela szkoły podstawowej i nie da się ich pogodzić w ramach jednego stosunku pracy. Różnice dotyczą w szczególności:

  • wysokości obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (dla nauczycieli przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich – 25 godzin, dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich – 22 godziny, dla nauczycieli szkół podstawowych zazwyczaj – 18 godzin).
  • zasad udzielania i wymiaru urlopu wypoczynkowego (nauczycielom oddziału przedszkolnego przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 35 dni w terminie wynikającym z planu urlopów, zaś nauczycielom szkoły podstawowej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania).

Zawarcie z nauczycielem dwóch odrębnych umów o pracę umożliwi pogodzenie pracy na stanowiskach którym przypisana jest różna liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Możliwe będzie także udzielenie urlopu wypoczynkowego zarówno z tytułu pracy w placówce feryjnej, jak i w placówce nieferyjnej.

… tak jak nauczyciel i pracownik niepedagogiczny

Z podobnych powodów nie jest możliwe pogodzenie w ramach jednej umowy pracy na stanowisku nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. O ile w przypadku nauczyciela placówki feryjnej i nieferyjnej podstawą zatrudnienia są regulacje Karty Nauczyciela, o tyle do pracownika niepedagogicznego zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Pracy.

Prawo do dwóch urlopów wypoczynkowych

W sytuacji, gdy nauczyciel zatrudniony jest na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę to każdą z tych umów należy rozpatrywać odrębnie. Z każdego z tych stosunków pracy nauczycielowi przysługują bowiem odrębne obowiązki i prawa, w tym prawo do urlopu wypoczynkowego.

Nauczyciel zatrudniony jednocześnie w szkole i oddziale przedszkolnym/przedszkolu będzie korzystał z urlopu przewidzianego w art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela, tj. w okresie ferii i wakacji oraz z urlopu o którym mowa w art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela, tj. wymiarze 35 dni (w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć) zgodnie z planem urlopów.

Natomiast nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy na prowadzenie zajęć, do których posiada kwalifikacje i umowy na prowadzenie zajęć, do których nie posiada kwalifikacji ma prawo do urlopu wypoczynkowego zgodnie z Kartą Nauczyciela, czyli jeśli dotyczy to oddziału przedszkolnego lub przedszkola – do 35 dni roboczych w roku z tytułu każdej z umów, a jeśli jednocześnie w szkole i przedszkolu/oddziale przedszkolnym – zgodnie z ww. wyjaśnieniem.

Nauczyciel przedszkola zatrudniony jednocześnie na stanowisku niepedagogicznym skorzysta natomiast z urlopu przewidzianego w art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela i urlopu z tytułu zatrudnienia na podstawie Kodeksu pracy – wymiarze 20 lub 26 dni.

Urlop wypoczynkowy z tytułu zatrudnienia niepedagogicznego nie pochłania urlopu wypoczynkowego związanego z zatrudnieniem na stanowisku nauczyciela. Trzeba pamiętać, że nauczyciel nie ma obowiązku korzystania z obu urlopów w tym samym okresie. Korzystanie z urlopu nauczyciela szkoły nie zwalnia z obowiązku świadczenia pracy w placówce nieferyjnej, chyba że zgodnie z planem urlopów na ten właśnie okres przypada urlop wypoczynkowy w placówce nieferyjnej.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40634 )
Array ( [docId] => 40634 )