Wszystkie artykuły

  Kształcenie i wychowywanie 11.03.2021
  Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego
  Do kiedy szkoła ma obowiązek zatrudniać nauczyciela wspomagającego dla ucznia z orzeczeniem z zespołem Aspergera? Odpowiedź:Przepisy prawa oświatowego nie wskazują, do kiedy szkoła do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zespół Aspergera ma obowiązek zatrudniać tzw. nauczyciela wspomagającego. Nie istnieje regulacja wskazująca, ...

  Urlopy w oświacie 11.03.2021
  Urlop dla poratowania zdrowia
  Nauczyciel, w wyniku wypadku w pracy, przebywał na L4 182 dni, następnie przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne z ZUS-u. Świadczenie kończy się 17.03.2021 r. Nauczyciel w styczniu nabył prawo emerytalne, jednak ze względu na przeliczniki, warto, by został w pracy do końca czerwca (różnica między przejściem na emeryturę w marcu a w czerwcu to 500zł). Wykorzystanie zaległych urlopów ...

  Organizacja pracy placówki 11.03.2021
  Promocja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
  Czy uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym może zostać niepromowany do kolejnej klasy? Czy można mu jedynie wydłużyć etap edukacyjny zgodnie z przepisami.OdpowiedźO promocji ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna. ...

  Płace i finanse 10.03.2021
  Prawo do nagrody jubileuszowej
  Nauczyciel pracuje w szkole od 1995 na pełen etat. W maju 2018 roku nauczyciel złożył 3-miesięczne wypowiedzenie i zakończył pracę 31 sierpnia 2018 roku.01 września 2018 roku dyrektor podpisał z tym samym nauczycielem nową umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin, zatrudnienie trwa nadal. Nauczyciel pracuje również w pełnym wymiarze godzin w innej szkole. W tym roku mija 35 lat zatrudnienia ...

  Urlopy w oświacie 10.02.2021
  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
  Pedagogowi szkolnemu nie zapłacono za godziny ponadwymiarowe za grudzień, nie poinformowano go, że za nie dostanie pieniędzy, czy pedagog w ramach pensum ma obowiązek prowadzić zajęcia specjalistyczne, które do tej pory były w ramach godzin ponadwymiarowych.Odpowiedź:To zależy od tego, czy godziny ponadwymiarowe w okresie kształcenia zdalnego zostały faktycznie zrealizowane. Jeżeli tak ...

  Urlopy w oświacie 10.02.2021
  Termin wypłaty odprawy emerytalnej
  Nauczyciel złożył pismo o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron z powodu przejścia na emeryturę. Osiągnął już wiek emerytalny. Oświadczył, że złożył wniosek o emeryturę do ZUS-u. Czy należy mu wypłacić odprawę w ostatnim dniu pracy i umieścić informację w świadectwie pracy, czy czekać aż przyniesie decyzję z ZUS i wypłacić w późniejszym terminie?Odpowiedź:Jeżeli ...

  Stosunek pracy 10.02.2021
  Stanowisko kierownicze a przeniesienie do innej placówki
  Nauczyciel pełniący funkcję wicedyrektora w szkole wygrał konkurs na dyrektora w innej placówce. Zmienia pracę przez przeniesienie służbowe, czy musi wypowiadać stanowisko wicedyrektora. A jeżeli nie jakie działania musi podjąć? Odpowiedź:Nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole w związku z przeniesieniem do innej szkoły automatycznie przestaje zajmować to stanowisko ...

  Stosunek pracy 10.02.2021
  Potrącenia komornicze z wynagrodzenia
  Czy 500+ dla nauczycieli jest zwolnione z egzekucji komorniczych? Czy, jeżeli z okazji świąt, szkoła przyznała pomoc/dofinasowanie na święta, bank może tego nie wypłacić z powodu przekroczenia kwoty wolnej od zajęć. Czy, jeżeli nauczyciel jest zatrudniony od 1 września 2020 roku jako nauczyciel na umowę na zastępstwo, nabywa prawo do trzynastki w 2021 r., i, jeżeli tak, to w jakich ...

  Stosunek pracy 10.02.2021
  Czy dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego może być opiekunem stażu dla nauczyciela stażysty?
  Odpowiedź: W publicznych przedszkolach i szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego dyrektor nie może pełnić funkcji opiekuna staż (art. 91c ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).Uzasadnienie:Zgodnie z przywołanym przepisem nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu ...

  Organizacja pracy placówki 03.12.2020
  Utworzenie oddziału integracyjnego w szkole
  W szkole podstawowej na poziomie klasy czwartej został utworzony oddział liczący 34 uczniów, do którego uczęszcza 4 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w których nie wskazano oddziału integracyjnego jako jednej z form kształcenia uczniów. Czy zatem dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może odmówić utworzenia takiego oddziału w trakcie ...