Wszystkie artykuły

  Płace i finanse 04.12.2017
  Inwentaryzacja w przedszkolu – 5 zadań dyrektora
  Na ostatni dzień każdego roku obrotowego przedszkola zobowiązane są do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów. Przeprowadzając inwentaryzację, aby nie dopuścić do naruszenia zasad ustawy o rachunkowości i nie doprowadzić w ten sposób do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, musisz pamiętać o pięciu podstawowych zadaniach spoczywających na każdym dyrektorze przedszkola. ...

  Organizacja pracy placówki 27.11.2017
  Pieczęcie szkolne po transformacji szkoły – wybrane rozwiązania dla dyrektora
  Transformacja szkoły związana z wdrażaniem reformy ustroju szkolnego wiąże się zwykle ze zmianą nazwy szkoły. W takim przypadku konieczna jest wymiana pieczęci używanych w szkole i dostosowanie ich do nowej nazwy. Czy oznacza to, że po przekształceniu lub włączeniu gimnazjum nie wolno już używać jego pieczęci?Konieczna nowa pieczęć urzędowa po transformacji szkołyPieczęcią ...

  Kształcenie i wychowywanie 27.11.2017
  Od września jeden program wychowawczo-profilaktyczny – sprawdź, jak go realizować
  Programy profilaktyczny i wychowawczy szkoły od nowego roku szkolnego zostały zastąpione przez jeden program wychowawczo-profilaktyczny. Warto zwrócić uwagę nie tylko na zawartość programu, ale także na zasady jego realizacji oraz ewaluacji. Nie zapominajmy również o możliwości zmodyfikowania programu w trakcie trwania roku szkolnego, w zależności od bieżących potrzeb.Jeden program ...

  Kształcenie i wychowywanie 27.11.2017
  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – poznaj najważniejsze zmiany
  Począwszy od 1 września 2017 r. pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w szkole. Ma to na celu wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie ...

  Płace i finanse 27.11.2017
  Plan finansowy – czy obowiązuje w każdym przedszkolu
  Plan finansowy obowiązuje tylko w jednostkach należących do sektora finansów publicznych. A co, gdy zasady gospodarki finansowej określa osoba fizyczna? Czy w przedszkolu publicznym, w którym organem prowadzącym jest osoba fizyczna nie trzeba opracowywać planu finansowego?Plan finansowy wyznacza wielkość przyznanych środków na poszczególne rodzaje działań, zgodnych z zakresem wyznaczonym ...

  Stosunek pracy 27.11.2017
  Kontynuowanie stażu po zmianie miejsca pracy – kiedy jest możliwe
  Nauczyciel, który rozpocznie staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, może kontynuować go po zmianie miejsca pracy. W takim przypadku okres dotychczas odbytego stażu zostanie zaliczony do stażu realizowanego w nowym miejscu pracy. A co ze stażystą odbywającym staż na stopień nauczyciela kontraktowego?Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie ...

  Nadzór pedagogiczny 27.11.2017
  Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych przez nauczyciela w trakcie studiów – czy jest możliwe
  Sprawdź, czy nauczyciel wspierający w przedszkolu, który jest w trakcie podyplomowych studiów na kierunku oligofrenopedagogika, może prowadzić zajęcia rewalidacyjne z wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną.Zgodnie z § 7 ust. 10 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie ...

  Nadzór pedagogiczny 19.11.2017
  Zmiany w statucie – czy można zmienić liczbę paragrafów?
  Termin na opracowanie i uchwalenie statutów zgodnych z przepisami ustawy Prawo oświatowe upływa 30 listopada 2017 r. Ustawa Prawo oświatowe szczegółowo określa obligatoryjną treść nowych statutów – w wielu przypadkach konieczne jest wprowadzenie wielu zmian, a to rodzi pytanie – czy nowy statut musi zawierać taką samą liczbę paragrafów, jak poprzedni?Dotychczasowe statuty przedszkoli, ...

  Organizacja pracy placówki 19.11.2017
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w trakcie czy po realizacji podstawy programowej
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być prowadzone w tych placówkach, które mają odpowiednie warunki do prowadzenia takich zajęć, i w których powołano zespół wczesnego wspomagania. W niektórych przedszkolach zajęcia te odbywają się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu ...

  Urlopy w oświacie 19.11.2017
  Urlopy wypoczynkowe nauczycieli po nowelizacji Karty Nauczyciela
  Nowelizacja Karty Nauczyciela rozwiązuje problem sposobu udzielania urlopu nauczycielowi, który jest zatrudniony jednocześnie w szkole feryjnej i placówce nieferyjnej. Obecnie taki sposób zatrudnienia nauczyciela rodzi poważny problem w zakresie korzystania z urlopu wypoczynkowego.W placówce nieferyjnej nauczyciel ma prawo do urlopu w wymiarze i czasie trwania ferii zimowych i letnich, zaś ...