Wszystkie artykuły

  ZFŚS w oświacie 13.12.2016
  Wliczanie alimentów do dochodu w oświadczeniu do ZFŚS
  W wielu szkołach i przedszkolach przyznano już pomoc świąteczną z ZFŚS. Wiele wątpliwości budzi to, które dochody należy uwzględniać podczas analizy sytuacji materialnej pracownika. Jak ocenić sytuację pracownika, dla którego część środków przeznaczonych na utrzymanie rodziny stanowią alimenty? Czy należy wykazywać je w oświadczeniu o dochodach?Pracodawca szczegółowo na ...

  ZFŚS w oświacie 14.11.2016
  Paczki na święta tylko dla niekorzystających z programu 500+, czy to dozwolone
  Wykluczenie z kręgu osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS pracowników pobierających świadczenie z programu 500+ jest ryzykowne. Odgórne pozbawienie ich dostępu do świadczeń z ZFŚS jest sprzeczne z ustawą. Dopuszczalne jest jednak inne rozwiązanie, które może wpłynąć na pewne ograniczenie w tym zakresie. Warto uwzględnić je podczas przydzielania bonów i paczek świątecznych.Ustawa ...

  ZFŚS w oświacie 19.07.2016
  Kto przyznaje świadczenie socjalne dyrektorowi szkoły
  Zasady przyznawania świadczeń dyrektorowi szkoły powinny być określone w regulaminie ZFŚS. Jeżeli regulamin tego nie określa, świadczenia przyznaje dyrektorowi wójt, burmistrz, prezydent miasta, starostwa lub marszałek województwa.Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń – w regulaminie ZFŚSUstalenie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń z ZFŚS ustawodawca pozostawił ...

  ZFŚS w oświacie 04.07.2016
  Cztery zasady wypłacania „wczasów pod gruszą”
  W okresie wakacyjnym pracownicy przedszkoli i szkół zgłaszają wnioski o przyznanie dofinansowania do urlopu z ZFŚS, czyli tzw. „wczasów pod gruszą”.  Świadczenie to przysługuje także nauczycielom, a na wysokość dofinansowania nie powinny wpływa wymiar etatu lub okres zatrudnienia w danym roku szkolnym bądź kalendarzowym.O prawie do dofinansowania do wypoczynku przesądza treść ...

  ZFŚS w oświacie 24.05.2016
  Pracownik sezonowy przedszkola otrzyma dofinansowanie z ZFŚS, jeżeli tak stanowi regulamin
  O tym, czy pracownikowi zatrudnianemu w przedszkolu sezonowo np. palaczowi lub osobie odpowiedzialnej za odśnieżanie należy się dofinansowanie do wypoczynku decyduje regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w przedszkolu.Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS określa się w regulaminie Funduszu. Z jego zapisów powinno wynikać, ...

  ZFŚS w oświacie 17.05.2016
  Pierwsza część odpisów na ZFŚS musi zostać naliczona i przelana do końca maja
  Do końca maja na koncie ZFŚS musi się znaleźć równowartość co najmniej 75% odpisów na nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na przelanie reszty środków placówki mają czas do końca września, a na ostateczną korektę odpisów - do 31 grudnia.Parametry odpisu na ZFŚS: ustalając odpis bierze się pod uwagę pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, ...

  ZFŚS w oświacie 22.02.2016
  Urlop zdrowotny nauczyciela nie ogranicza prawa do korzystania z ZFŚS
  Korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie wyłącza prawa do korzystania ze świadczeń ZFŚS. Osiąganie korzyści majątkowych z tytułu niezależnych świadczeń nie jest tożsame z wykonywaniem pracy, które w przypadku nauczyciela na urlopie zdrowotnym powoduje odwołanie z tego urlopu. Świadczenie wypłacone nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia nie może zostać ...

  ZFŚS w oświacie 16.02.2016
  W 2016 r. wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli bez zmian
  Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli nie zmieni wysokości w 1016 r. W związku z zamrożeniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i utrzymaniem ich na dotychczasowym poziomie, świadczenie urlopowe w pełnej wysokości będzie wynosiło 1093,93 zł. Świadczenie urlopowe jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych ...

  ZFŚS w oświacie 24.11.2015
  ZUS może zażądać zwrotu zaległych składek od wartości wydanych świadczeń z ZFŚS
  W czasie kontroli ZUS sprawdza czy podczas rozdzielania świadczeń z ZFŚS stosowane były kryteria socjalne. Jeżeli stwierdzi brak stosownej dokumentacji, służącej do weryfikacji sytuacji materialnej pracowników, to wyda decyzję nakazującą zapłatę zaległych składek od wartości wydanych świadczeń.Świadczenia przyznane bez zastosowania kryterium socjalnego zostaną uznane przez ZUS ...

  ZFŚS w oświacie 17.11.2015
  Ujawnienie informacji o sytuacji materialnej jest warunkiem korzystania ze świadczeń z ZFŚS
  Dyrektor przedszkola powinien dysponować informacją o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie i ich łącznym dochodzie. Dopiero wówczas może obiektywnie ocenić prawo do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i określić ich wysokość dla osoby zainteresowanej.Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinien zawierać postanowienia ...