Wszystkie artykuły

  ZFŚS w oświacie 01.06.2015
  Kryterium socjalne przy przyznawaniu wczasów pod gruszą
  Niezgodne z prawem jest różnicowanie wysokości dofinansowania do wypoczynku ze względu na okres zatrudnienia, wymiar etatu, zajmowane stanowisko czy wymiar przysługującego urlopu. Podstawą wysokości świadczenia może być wyłącznie sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej. Prawo do dofinansowania do wypoczynku wynika z treści regulaminu funduszu socjalnego. Przy jego ...

  ZFŚS w oświacie 11.05.2015
  Urlop wychowawczy nie ogranicza prawa do korzystania ze świadczeń ZFŚS
  Ustawa o ZFŚS nie wskazuje na ograniczenia w korzystaniu ze świadczeń ZFŚS dla nauczycieli przebywających na urlopie wychowawczym. Pracodawca, czyli dyrektor szkoły jest zobowiązany umożliwić mu sięganie po wsparcie socjalne na takich samych zasadach, jak pozostałym pracownikom szkoły. Szczegółowe zasady udzielania pomocy socjalnej należy natomiast dookreślić w zakładowym regulaminie ...

  ZFŚS w oświacie 03.05.2015
  Szkolenia dla nauczycieli nie mogą być finansowane ze środków ZFŚS
  Dyrektor szkoły nie jest uprawniony do tego, aby ze środków ZFŚS finansować szkolenia dla nauczycieli, ponieważ z organizowanej działalności socjalnej mają prawo korzystać wszyscy pracownicy. Dyrektor może zatem skorzystać ze środków ZFŚS organizując działalność kulturalną czy oświatową, z której korzystanie nie będzie dostępne tylko dla nauczycieli.Środki gromadzone w Zakładowym ...

  ZFŚS w oświacie 28.04.2015
  Jeden termin składania wniosków o świadczenia z ZFŚS ułatwi pracę
  Dla usprawnienia działalności socjalnej warto ustalić, w jakiej formie i w jakim terminie osoby uprawnione powinny złożyć wnioski o poszczególne świadczenia socjalne wraz z wymaganą regulaminem dokumentacją.Pomimo, że przepisy ustawy o działalności socjalnej nie regulują kwestii informowania pracowników o terminie składania wniosków o świadczenia z ZFŚS, warto wypracować własną ...

  ZFŚS w oświacie 28.04.2015
  Dofinansowanie wakacji nauczyciela zależy od zapisów regulaminu
  Szczegółowy zakres świadczeń socjalnych, w tym wakacyjnej działalności socjalnej oraz warunki ich przyznawania określa obowiązujący w danej szkole regulamin. Dokument ten sporządza pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczane są m.in. na finansowanie działalności socjalnej. Jej elementem są usługi świadczone ...

  ZFŚS w oświacie 08.04.2015
  Urlop zdrowotny nauczyciela nie wyłącza prawa do korzystania z ZFŚS
  Możliwość korzystania ze środków z ZFŚS jest dostępna także dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia. Urlop zdrowotny nauczyciela nie jest przerwaniem stosunku pracy, dlatego nie wiąże się z pozbawieniem prawa do sięgania po świadczenia o charakterze socjalnym. Regulacje dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie ogranicza prawa korzystania z ...

  ZFŚS w oświacie 30.03.2015
  Regulamin ZFŚS nie może wykluczać emerytów z korzystania z ZFŚS
  Przyjęty w szkole regulamin ZFŚŚ nie może wyłączyć z prawa do korzystania ze środków funduszu żadnej z osób uprawnionych do tego przez ustawę. Dyrektor szkoły nie może zatem wprowadzić ograniczeń dla nauczycieli emerytów. Obowiązujące dokumenty w szkole nie mogą zmieniać postanowień prawa powszechnie obowiązującego. Dyrektor szkoły jako pracodawca nie może zgodzić się na ...

  ZFŚS w oświacie 12.03.2015
  Bilety do teatru dla pracowników nie podlegają opodatkowaniu
  Rzeczowe świadczenia wypłacane z ZFŚS stanowią przychód pracownika. Jednak te do kwoty 380 zł, a dla emerytów i rencistów - do kwoty 2.280 zł, są zwolnione z podatku dochodowego. Sytuacja taka dotyczy np. biletów do teatru. Z podatku dochodowego zwolniona jest wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach ...

  ZFŚS w oświacie 17.02.2015
  Dyrektor szkoły nie przyzna środków z ZFŚS na zakup okularów
  Nauczyciele nie mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu okularów na podstawie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Nauczyciele nie dostaną również na taki cel dofinansowania ze środków ZFŚS.Dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych dla nauczycieli i innych pracowników szkoły jest przewidziane, gdy spędzają co najmniej ...

  ZFŚS w oświacie 23.12.2014
  Pomyłkowo wypłacone świadczenie z ZFŚS można odzyskać
  Dyrektor szkoły może w postępowaniu sądowym odzyskać pomyłkowo wypłacone świadczenie z ZFŚS, gdyż jest ono świadczeniem nienależnym. Pod jednym warunkiem –osoba, która to świadczenie pobrała, nie wykaże, że je zużyła lub utraciła.Świadczenie z ZFŚS wypłacone omyłkowo stanowi tzw. świadczenie nienależne. Zostało ono bowiem wypłacone, mimo że pracodawca nie był zobowiązany ...