Wszystkie artykuły

  ZFŚS w oświacie 16.12.2014
  Bony na święta dla nauczycieli w stanie nieczynnym
  Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są przewidziane także dla nauczycieli w stanie nieczynnym. Dyrektor szkoły nie powinien więc pozbawiać ich prawa do otrzymania bonów świątecznych, które są finansowane z ZFŚS. Korzystanie ze świadczeń socjalnych finansowanych ze środków ZFŚS jest przewidziane dla nauczycieli spełniających wymogi przewidziane w ustawie o ...

  ZFŚS w oświacie 26.11.2014
  Korekta odpisu na ZFŚS do 31 grudnia
  Na koniec roku dyrektor musi obliczyć faktyczną, przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników w 2014 roku, aby sprawdzić, czy odpisy na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały odprowadzone w poprawnej wysokości. W grudniu dyrektor powinien obliczyć, ile w każdym miesiącu wynosiła liczba zatrudnianych pracowników niepedagogicznych w normalnych warunkach, ile w warunkach ...

  ZFŚS w oświacie 26.11.2014
  Spotkania opłatkowe mogą być finansowane i dofinansowane z ZFŚS
  Sfinansowanie spotkania opłatkowego w całości ze środków ZFŚS jest możliwe jeśli zostanie ono połączone z jakąś formą rekreacji lub wypoczynku. Tylko w takim przypadku nie ma obowiązku różnicowania świadczeń w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.Dofinansowanie spotkań opłatkowych ze środków ZFŚS dla osób uprawnionych jest możliwe, chociaż ...

  ZFŚS w oświacie 26.11.2014
  Świadczenia z ZFŚS nie mogą być przydzielane jednakowo dla wszystkich
  Na święta przyznawane są pracownikom różnego rodzaju świadczenia ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – paczki, bony oraz np. zapomogi. Przydzielając je, trzeba pamiętać o tym, by kierować się kryterium socjalnym i nie dzielić świadczeń każdemu po równo. Ze środków ZFŚS udzielana może być pomoc w formie rzeczowej i finansowej. Wszystkie świadczenia przyznawane ...

  ZFŚS w oświacie 14.11.2014
  Z ZFŚS nie przyznaje się wszystkim jednakowych świadczeń
  Ze środków ZFŚS można sfinansować zakup świątecznych paczek, bonów, talonów, kart podarunkowych i innych świadczeń zapisanych w regulaminie funduszu. Przy ich przyznawaniu trzeba się kierować kryterium socjalnym, które nakazuje uzależniać wartość świadczeń od sytuacji socjalnej uprawnionego.Nie jest zatem prawnie dozwolone przyznawanie świadczeń wszystkim uprawnionym w jednakowej ...

  ZFŚS w oświacie 10.11.2014
  Prawo do ZFŚS dla nauczycieli zwolnionych dyscyplinarnie
  Prawo do korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest przewidziane dla byłych pracowników szkoły niezależnie od formy rozwiązania stosunku pracy. Oznacza to, że jest przewidziane także dla nauczycieli zwolnionych dyscyplinarnie.Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wskazuje, że emeryci i renciści są uprawnieni do korzystania z zakładowego funduszu ...

  ZFŚS w oświacie 17.10.2014
  Dziecko pracowników jednej szkoły dostanie jedną paczkę na święta
  Dziecko, którego rodzice są zatrudnieni w jednej placówce powinno otrzymać jedną paczkę finansowaną ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenie to jest bowiem przyznawane na dziecko, a nie na każdego z jego rodziców.Fakt, że w jednym zakładzie pracy pracuje oboje rodziców nie upoważnia do przyznania podwójnej paczki na jedno dziecko. Tak samo będzie z innymi ...

  ZFŚS w oświacie 17.10.2014
  Emeryt zwolniony ze szkoły dyscyplinarnie, może korzystać z ZFŚS
  Emeryt jest uprawniony do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w szkole, która była jego ostatnim miejscem zatrudnienia, bez względu na to, w jakim trybie została rozwiązana umowa o pracę.Prawo do korzystania ze środków ZFŚS mają przede wszystkim pracownicy (nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni), czyli osoby świadczące pracę, w pełnym lub niepełnym wymiarze ...

  ZFŚS w oświacie 09.10.2014
  ZFŚS dla osoby pracującej w innej szkole podczas urlopu wychowawczego
  Nauczycielce, która przebywa na urlopie wychowawczym, należą się świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nawet wówczas, gdy podejmie pracę w okresie tego urlopu w innym zakładzie pracy w niepełnym wymiarze godzin.Korzystanie z prawa do urlopu wychowawczego nie ma żadnego wpływu na prawo do korzystania z zakładowego funduszu socjalnego. Prawo to nie ulega ograniczeniu ...

  ZFŚS w oświacie 03.09.2014
  Zmiany w regulaminie ZFŚS należy uzgodnić ze związkami zawodowymi
  Regulamin ZFŚS danej szkoły powinien określać zasady dokumentowania i ustalania sytuacji socjalnej osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu. Wprowadzanie zmian w regulaminie ZFŚS wymaga stosowania określonych zasad. Aby wprowadzić nowe regulacje do regulaminu ZFŚS w szkole, albo zmienić te istniejące można postępować zgodnie z następującą procedurą.Krok 1. Ustalenie zasad ...