Wszystkie artykuły

  ZFŚS w oświacie 26.11.2014
  Korekta odpisu na ZFŚS do 31 grudnia
  Na koniec roku dyrektor musi obliczyć faktyczną, przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników w 2014 roku, aby sprawdzić, czy odpisy na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały odprowadzone w poprawnej wysokości. W grudniu dyrektor powinien obliczyć, ile w każdym miesiącu wynosiła liczba zatrudnianych pracowników niepedagogicznych w normalnych warunkach, ile w warunkach ...

  ZFŚS w oświacie 26.11.2014
  Spotkania opłatkowe mogą być finansowane i dofinansowane z ZFŚS
  Sfinansowanie spotkania opłatkowego w całości ze środków ZFŚS jest możliwe jeśli zostanie ono połączone z jakąś formą rekreacji lub wypoczynku. Tylko w takim przypadku nie ma obowiązku różnicowania świadczeń w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.Dofinansowanie spotkań opłatkowych ze środków ZFŚS dla osób uprawnionych jest możliwe, chociaż ...

  ZFŚS w oświacie 26.11.2014
  Świadczenia z ZFŚS nie mogą być przydzielane jednakowo dla wszystkich
  Na święta przyznawane są pracownikom różnego rodzaju świadczenia ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – paczki, bony oraz np. zapomogi. Przydzielając je, trzeba pamiętać o tym, by kierować się kryterium socjalnym i nie dzielić świadczeń każdemu po równo. Ze środków ZFŚS udzielana może być pomoc w formie rzeczowej i finansowej. Wszystkie świadczenia przyznawane ...

  ZFŚS w oświacie 17.10.2014
  Dziecko pracowników jednej szkoły dostanie jedną paczkę na święta
  Dziecko, którego rodzice są zatrudnieni w jednej placówce powinno otrzymać jedną paczkę finansowaną ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenie to jest bowiem przyznawane na dziecko, a nie na każdego z jego rodziców.Fakt, że w jednym zakładzie pracy pracuje oboje rodziców nie upoważnia do przyznania podwójnej paczki na jedno dziecko. Tak samo będzie z innymi ...

  ZFŚS w oświacie 09.10.2014
  ZFŚS dla osoby pracującej w innej szkole podczas urlopu wychowawczego
  Nauczycielce, która przebywa na urlopie wychowawczym, należą się świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nawet wówczas, gdy podejmie pracę w okresie tego urlopu w innym zakładzie pracy w niepełnym wymiarze godzin.Korzystanie z prawa do urlopu wychowawczego nie ma żadnego wpływu na prawo do korzystania z zakładowego funduszu socjalnego. Prawo to nie ulega ograniczeniu ...

  ZFŚS w oświacie 03.09.2014
  Zmiany w regulaminie ZFŚS należy uzgodnić ze związkami zawodowymi
  Regulamin ZFŚS danej szkoły powinien określać zasady dokumentowania i ustalania sytuacji socjalnej osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu. Wprowadzanie zmian w regulaminie ZFŚS wymaga stosowania określonych zasad. Aby wprowadzić nowe regulacje do regulaminu ZFŚS w szkole, albo zmienić te istniejące można postępować zgodnie z następującą procedurą.Krok 1. Ustalenie zasad ...

  ZFŚS w oświacie 26.06.2014
  Świadczenie urlopowe w szkole – tylko dla nauczycieli
  Świadczenie urlopowe o którym mówi Karta Nauczyciela jest przeznaczone tylko dla nauczycieli. Oznacza to, że nie otrzymają go pracownicy administracyjni ani osoby zatrudnione w szkole na podstawie ustawy o systemie oświaty. Mogą one natomiast ubiegać się o tzw. wczasy pod gruszą, czyli dofinansowanie wypoczynku.Dyrektor szkoły może za zgodą kuratora oświaty zatrudnić osobę niebędącą ...

  ZFŚS w oświacie 15.06.2014
  O powołaniu komisji socjalnej decyduje dyrektor szkoły
  Powołanie komisji socjalnej zależy od dyrektora placówki i zapisów regulaminu ZFŚS. Jest ona pomocna szczególnie w dużych placówkach, gdy zadań związanych z działalnością socjalną okaże się zbyt dużo, aby podołał im sam administrator.Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje ...

  ZFŚS w oświacie 09.06.2014
  Urlop nauczyciela: dofinansowanie wypoczynku dla nauczycieli
  Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli prawo do świadczenia urlopowego wypłacanego z odpisu na ZFŚS. Wszyscy pracownicy szkoły mogą natomiast ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku. Świadczenia te są niezależne i otrzymanie jednego nie oznacza dla nauczycieli, że nie mogą ubiegać się o drugie.Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela każdemu nauczycielowi z odpisu na ZFŚS wypłaca ...

  ZFŚS w oświacie 09.04.2014
  Świadczenia z ZFŚS przysługują każdemu pracownikowi
  Zasady przyznawania środków z ZFŚS określa regulamin ZFŚS danej szkoły. Jednak są zasady, których musi przestrzegać każda szkoła, niezależnie od tego jakie zapisy posiada w swoim regulaminie.Osobami uprawnionymi do świadczeń z ZFŚS są: pracownicy szkoły i ich rodziny. Prawo do świadczeń mają wszyscy pracownicy niezależnie od podstawy zatrudnienia. O statusie pracownika decyduje ...