Wszystkie artykuły

  ZFŚS w oświacie 24.03.2014
  Dochód przyjmowany dla celów ZFŚS to nie tylko wynagrodzenie za pracę
  Dochód na osobę w rodzinie brany pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS to nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale także emerytura, renta oraz inne świadczenia finansowe otrzymywane przez pracowników, emerytów, rencistów i inne osoby uprawnione.Szkoły zarządzające Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych najczęściej, jako kryterium przyznawania świadczeń socjalnych przyjmują ...

  ZFŚS w oświacie 19.03.2014
  Organ prowadzący nadzoruje dysponowanie środkami ZFŚS
  W ramach nadzoru organ prowadzący szkołę może żądać udostępnienia dokumentów zawierających dane osobowe pracowników. Do zadań organu prowadzącego należy m.in. zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej w szkole.Do organu prowadzącego należy m.in. wykonywanie czynności takich jak: prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń ...

  ZFŚS w oświacie 02.03.2014
  Inspekcja pracy skontroluje ZFŚS w szkołach
  W tym roku szkoły i placówki oświatowe odwiedzą inspektorzy pracy. Nie skontrolują jednak spraw kadrowych, ale działalność socjalną. Inspektorzy sprawdzą, czy środki z ZFŚS są wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych środki z ZFŚS ...

  ZFŚS w oświacie 22.12.2013
  Wsparcie ze środków ZFŚS dla nauczycieli w stanie nieczynnym
  Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone na pomoc dla nauczycieli w stanie nieczynnym. Dyrektor szkoły nie może również wykluczyć ich z grona nauczycieli otrzymujących bony świąteczne. Stan nieczynny oznacza dla nauczycieli pozostawanie w stanie zatrudnienia.Prawo oświatowe przewiduje dla nauczycieli w stanie nieczynnym wypłacanie comiesięcznego wynagrodzenia ...

  ZFŚS w oświacie 13.12.2013
  Zawieszenie emerytury pozbawia świadczeń z ZFŚS
  Nauczyciel, który ma zawieszoną w całości emeryturę i podejmuje zatrudnienie w innej szkole, traci możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkoły, z której przeszedł na emeryturę. Nie jest tam także naliczany na niego odpis na ZFŚS.Emeryci i renciści - byli pracownicy są ustawowo uprawnieni do korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń ...

  ZFŚS w oświacie 13.12.2013
  Wnioski o świadczenia z ZFŚS składa się zgodnie z regulaminem
  W regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy określić nie tylko rodzaje działalności socjalnej, na jaką przeznacza się środki funduszu, ale także procedury ubiegania się o poszczególne świadczenia, w tym terminy składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami.Zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa ...

  ZFŚS w oświacie 08.12.2013
  Dyrektor szkoły nie odmówi pomocy z ZFŚS bez uzasadnienia
  Dyrektor szkoły pełniący rolę pracodawcy dla nauczycieli nie może jednoosobowo odmówić przyznania pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bez wydania uzasadnienia decyzji. Obowiązki dyrektora szkoły obligują do przestrzegania zasad ustawy o ZFŚS.Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wyraźnie wskazuje, że jedynym kryterium do jakiego odnosi się pracodawca ...

  ZFŚS w oświacie 07.11.2013
  Bon i paczka świąteczna z ZFŚS
  Zasadą, którą należy się kierować przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS, jest pomoc osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji socjalnej. Regulamin ZFŚS powinien zaś określać sposób udokumentowania sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚS.Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej ...

  ZFŚS w oświacie 05.11.2013
  Dokumentację świadczeń z ZFŚS w szkole przechowuje się w teczce akt
  Dyrektor szkoły może przeznaczyć na świąteczne bony lub paczki fundusze z ZFŚS. Dokumentację związaną z przyznaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych gromadzi się w odrębnej teczce akt, nie w aktach osobowych.Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją reguluje instrukcja kancelaryjna ...

  ZFŚS w oświacie 31.10.2013
  Świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli i członków rodziny
  Przepisy o ZFŚS nie precyzują pojęcia „członek rodziny“, dlatego dyrektor szkoły powinien uregulować to w regulaminie ZFŚS. Dokumenty w szkole muszą być dostępne dla nauczycieli i pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń.Środku z ZFŚS są przeznaczone na działalność socjalną dla nauczycieli oraz niepedagogicznych pracowników szkoły. Zgodnie z ustawą do korzystania ...