Wszystkie artykuły

  ZFŚS w oświacie 11.04.2013
  Okulary dla nauczycieli – nie ze środków ZFŚS
  Dyrektor szkoły nie może przeznaczyć środków z ZFŚS na dofinansowanie zakupu okularów dla nauczycieli. Karta Nauczyciela pozwala jednak wnioskować o środki z Funduszu Zdrowotnego. Szkła korekcyjne, zarówno dla nauczycieli, jak również innych pracowników, są finansowane przez pracodawców w przypadku pracowników, którzy co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu ...

  ZFŚS w oświacie 02.04.2013
  Bez informacji o dochodach pracownik nie dostanie świadczenia z ZFŚS
  Jeżeli regulamin ZFŚS uzależnia przyznanie świadczenia w określonej wysokości od złożenia wniosku wraz z oświadczeniem majątkowym, to osoba uprawniona, która nie spełnia tego wymogu musi się liczyć z odmową przyznania świadczenia. Taki sam skutek może wywołać wniosek niekompletny, czy też niezgodny z wymogami regulaminu.Bez informacji o dochodach pracownik nie dostanie świadczenia ...

  ZFŚS w oświacie 02.04.2013
  Nienależne świadczenie z ZFŚS trzeba zwrócić
  Kiedy osoba nieuprawniona występuje z wnioskiem o przyznanie świadczenia z ZFŚS i świadczenie to otrzymuje, musi liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu. W przypadku odmowy zwrotu świadczenia nienależnego, można wystąpić przeciwko tej osobie o zwrot na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Taka sytuacja może stanowić również podstawę do odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela.Świadczenie ...

  ZFŚS w oświacie 13.12.2012
  Dodatek świąteczny dla nauczycieli, którzy nie wykonują pracy
  Zbliżające się święta dla nauczycieli oznaczają najczęściej zbliżający się koniec semestru oraz… świąteczny dodatek do pensji. Dyrektor szkoły może zdecydować o przyznaniu go także tym, którzy wykorzystują aktualnie urlop zdrowotny nauczyciela, przebywają na macierzyńskim lub przeszli na emeryturę. Zasady przyznawania świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń ...

  ZFŚS w oświacie 03.12.2012
  Bożonarodzeniowe bony dla nauczycieli – uprawnienia dyrektora szkoły
  Coraz częściej święta Bożego Narodzenia to dla nauczycieli nie tylko kilkudniowe ferie świąteczne, ale również dodatkowy zastrzyk finansowy, przyznawany w formie bonów i talonów traktowanych jako prezent gwiazdkowy. Teoretycznie wręcza je dyrektor szkoły, jednak warto pamiętać, że jego działania muszą mieścić się w ramach obowiązujących przepisów.Bony i talony, które można ...

  ZFŚS w oświacie 16.11.2012
  Dyrektor szkoły ma prawo poznać wysokość emerytury nauczyciela
  Emerytowany nauczyciel ma obowiązek ujawnienia wysokości otrzymywanego świadczenia dyrektorowi placówki, w której korzysta ze świadczenia ZFŚS. Jest to konieczne do obliczenia odpisu na ZFŚS oraz w momencie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy socjalnej ze środków ZFŚS.Dyrektorzy i organy prowadzące szkołę mają problemy z pozyskiwaniem informacji na temat wysokości emerytury bądź ...

  ZFŚS w oświacie 15.11.2012
  Urlop wypoczynkowy nauczyciela a wsparcie ze środków ZFŚS
  O pomoc socjalną ze środków ZFŚS może ubiegać się każdy pracownik szkoły, który znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej. Środki mogą zostać przeznaczone na urlop wypoczynkowy nauczyciela. Warunkiem otrzymania pomocy jest wykazanie, że wynagrodzenie nauczyciela nie pozwala na sfinansowanie potrzeb związanych z wypoczynkiem – niezależnie od świadczenia urlopowego.Podstawowym kryterium ...

  ZFŚS w oświacie 15.06.2012
  Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS w szkole
  Ustawa o ZFŚS ustala tylko ogólne zasady przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego. Do sprecyzowania zarówno rodzaju udzielanej pomocy, jak i zasad jej przyznawania zobowiązany jest dyrektor szkoły, jako pracodawca, w regulaminie ZFŚS w szkole. Poznaj podstawowe zasady przyznawania świadczeń z ZFŚŚ w szkole.Dobry regulamin ZFŚS w szkole kluczem do sukcesu Działalność socjalna obejmuje: usługi ...

  ZFŚS w oświacie 15.06.2012
  Prawo do ZFŚS w szkole, w której nauczyciel uzupełnia etat
  Wielu nauczycieli zgadza się na uzupełnianie etatu w innej szkole. Ta specyficzna dla zawodu nauczyciela konstrukcja polega na częściowym świadczeniu pracy na rzecz innej szkoły, przy jednoczesnym pozostawaniu w zatrudnieniu w szkole macierzystej. Nauczyciel taki nie jest pracownikiem szkoły, w której uzupełnia etat. Czy to zawsze pozbawia go prawa do świadczeń z funduszu socjalnego w tej ...