Dwie metody ustalania różnic kursowych

Kategoria: CIT
Data: 07-01-2013 r.

Wycena na gruncie CIT dokonywana na koniec roku podatkowego powinna mieć miejsce przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2012 r.

Jeśli podatnicy ustalając różnicę kursową wybiorą metodę rachunkową, to zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów w CIT ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów CIT powinna być dokonywana:

  • na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub
  • na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko
  • na ostatni dzień roku podatkowego.

Wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniany.

Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (art. 30 ust. 3 uor).

Podstawa prawna:

  • art. 9b ust. 1, 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.),
  • art. 30 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Autor: Jakub Rychlik, doradca podatkowy
Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30690 )
Array ( [docId] => 30690 )

Array ( [docId] => 30690 )