Początek roku to czas oczekiwania na dywidendy

Kategoria: CIT
Data: 11-02-2013 r.

Po zakończeniu roku obrotowego zgromadzenie akcjonariuszy lub udziałowców decyduję o sposobie rozliczenia wyniku finansowego za ubiegły rok. Jeśli spółka wypracowała zysk akcjonariusze mogą spodziewać się wypłaty dywidendy.

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy lub wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z przepisami lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

O dniu wypłaty dywidendy powinna rozstrzygać uchwała wspólników spółki z o.o. czy walnego zgromadzenia spółki akcyjnej. Jeżeli uchwała takiego dnia nie określa, wówczas dywidenda ma być wypłacana w dniu określonym przez zarząd w spółce z o.o. albo przez radę nadzorczą w spółce akcyjnej.

Osobami uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze lub udziałowcy, którym przysługiwały akcje lub udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Umowa sp. z o.o. lub statut w spółce akcyjnej może upoważniać zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników, akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały w powyższej sprawie przez walne zgromadzenie spółki. W przypadku publicznej spółki akcyjnej walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, począwszy od tego dnia.

 

Statut spółki akcyjnej lub umowa sp. z o.o. może również upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom lub udziałowcom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, pod warunkiem że spółka posiada środki wystarczające na wypłatę . W przypadku spółki akcyjnej dodatkowo wymagana jest zgoda rady nadzorczej. W sp. z o.o. wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy jest możliwa, jeżeli sprawozdanie finansowe spółki za ostatni rok obrotowy jest zatwierdzone oraz wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu

Ustawa o rachunkowości, podobnie jak Kodeks spółek handlowych, stanowi, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego – art. 53 ust. 1 UoR. Dodatkowo w określonych przepisami warunkach, przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek podlega również badaniu przez biegłego rewidenta – art. 64 UoR.

Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek, które są zobowiązane przepisami ustawy do badania sprawozdania finansowego, może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający – art. 53 ust. 3 UoR.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30699 )
Array ( [docId] => 30699 )

Array ( [docId] => 30699 )