Przyspieszona amortyzacja środków trwałych - forma ulgi inwestycyjnej

Kategoria: CIT
Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 15-09-2012 r.

Możliwość dokonywania przyspieszonej amortyzacji od wartości początkowej środków trwałych stanowi formę ulgi inwestycyjnej dla podatników podatków dochodowych i jednocześnie formę pomocy de minimis udzielanej w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego.

Kto i kiedy dokonuje jednorazowej amortyzacji

Zasady dotyczące przyspieszonej amortyzacji określają przepisy art. 22k ustawy o PIT oraz art. 16k ustawy o CIT. Zgodnie z tymi przepisami, podatnicy – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej – oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych. Jednorazowej amortyzacji dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej - w roku podatkowym – równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia ww. kwoty, na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Przy określaniu ww. limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3.500 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kto nie może skorzystać z ulgi

Z uprawnienia do jednorazowego odpisu nie mogą skorzystać:

  1. podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa (art. 22k ust. 11 ustawy o PIT);
  2. podatnicy rozpoczynający działalność, którzy zostali utworzeni:
  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
  • w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo
  • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro (art. 16k ust. 11 ustawy o CIT).


Zobacz także:

Grabowska-Peda Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30661 )
Array ( [docId] => 30661 )