Wszystkie artykuły

  CIT 03.04.2019
  Ustalamy przychód z wykonania niezakończonej usługi
  W księgach rachunkowych ujmujemy wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłat.Spółka wykonuje roboty budowlane, umowy zawierane są na okres pow. 6 mies. i są rozliczane etapami – po każdym etapie jest podpisywany protokół odbioru). Jednostka ujmuje ...

  CIT 03.04.2019
  Zmiana stawek amortyzacyjnych możliwa - ważny wyrok
  WSA w Warszawie orzekł o możliwości dokonywania zmiany stawek amortyzacyjnych do aktualnie amortyzowanych środków trwałych, także w stosunku do minionych lat podatkowych (sygn. akt III SA/Wa 566/18).Czego dotyczyła sprawaSprawa dotyczyła państwowej lotniczej spółki akcyjnej. We wniosku spółka przedstawiła, że posiada liczne składniki majątkowe stanowiące środki trwałe podlegające ...

  CIT 03.04.2019
  Resort finansów przesunął termin złożenia exit tax
  Termin składania zeznań oraz wpłaty podatku od niezrealizowanych zysków to 7 lipca 2019 r..Exit TaxOd 1 stycznia 2019 roku przepisy dotyczące exit tax dotyczą przypadków utraty przez Polskę prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał polskiej jurysdykcji podatkowej. Podatek od niezrealizowanych zysków ...

  CIT 03.04.2019
  Czy ulgi podatkowe wymagają raportowania MDR
  Od 1 stycznia 2019 r. do raportowania schematów podatkowych (MDR) zobowiązane są osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, które należą do trzech kategorii podmiotów: promotor, wspomagający i korzystający. Obowiązek ten jest nałożony na podmioty, które korzystają ze schematów podatkowych mających na celu unikanie opodatkowania lub osiąganie korzyści podatkowej.Resort ...

  CIT 03.04.2019
  Jak zmieniły się przepisy dotyczące ulepszenia środków trwałych
  Od 1 stycznia 2019 r. środki trwałe uważa się za ulepszone − bez względu na datę przyjęcia ich do używania − gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł. Wydatki do kwoty 10.000 zł są jednorazowo zaliczane do kosztów podatkowych.    Od 1 stycznia 2018 r. ustawodawca podniósł ...

  CIT 03.04.2019
  Nowe zasady rozliczania kosztów nabycia wierzytelności
  Spółka nabywa pakiety wierzytelności. W pierwszym okresie odzyskuje tylko niewielkie kwoty, poniżej ceny nabycia pakietu. Czy takie niewielkie spłaty generują podlegający opodatkowaniu dochód?W świetle aktualnie obowiązujących przepisów dopóki przychody uzyskane z wierzytelności wchodzących w skład pakietu nie przekroczą kosztu jego nabycia, dopóty dochód do opodatkowania nie wystąpi.Pakiet ...

  CIT 03.04.2019
  Stanowisko organu podatkowego w sprawie rozliczania kolacji służbowej
  Jak rozliczyć koszty poniesione na spotkanie w restauracji z partnerem biznesowym. W tej sprawie wypowiedział się ostatnio dyrektor KIS.Mimo, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje terminu „reprezentacja”, to zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności, ...

  CIT 07.06.2018
  Alkohol podczas spotkań integracyjnych - zaliczenie do kosztów podatku CIT
  Pracownicze spotkania integracyjne często są organizowane przez przedsiębiorców w celu m.in. zwiększenia efektywności w pracy i zwiększenia zaangażowania pracowników, poprawy atmosfery oraz komunikacji między pracownikami. Powyższe czynniki z zasady powinny wpłynąć na zwiększenie osiąganych przychodów przez przedsiębiorstwo.Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ...

  CIT 30.03.2018
  Uproszczone sprawozdanie CIT-TP – zrób to dobrze
  Tego roku podatnicy CIT muszą pierwszy raz złożyć załącznik CIT-TP.  Na kim spoczywa ten obowiązek?Przedsiębiorcy zobligowani do sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, których przychody lub koszty przekroczyły w 2017 roku ustawowy limit, muszą złożyć do urzędu skarbowego stosowne sprawozdanie w tym zakresie, jako załącznik do zeznania rocznego.Przepisy ...

  CIT 30.03.2018
  Ceny transferowe – wydłużony czas na wywiązanie się z obowiązków
  Rozporządzenie dotyczące wydłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej 15 marca 2018 r. weszło w życie. A to oznacza, że podatnicy będą mieli czas na złożenie dokumentów do końca września.Do 30 września 2018 r. trzeba będzie: przygotować dokumentację cen transferowych, złożyć oświadczenie o przygotowaniu tej dokumentacji, oraz dołączyć ...