Wydatki okolicznościowe na flagi narodowe można zaliczyć do kosztów

Kategoria: CIT
Data: 06-11-2013 r.

W listopadzie jest istotne dla naszej tradycji Święto Niepodległości. Do przyjętych zwyczajów należy wywieszanie na budynkach flag narodowych. Sprawdź, czy nabycie z tej z okazji flagi państwowej, godła lub elementów dekoracyjnych w barwach narodowych można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Zgodnie z ogólnymi zasadami kwalifikowania wydatków do kosztów podatkowych, podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem że są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła.

Ponoszone koszty powinny być oceniane pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, pomiędzy wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu bądź zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Decyzję o zaliczeniu danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów należy podjąć, biorąc pod uwag całość okoliczności towarzyszących ponoszeniu wydatku i osiągnięciu przychodu.

W konsekwencji podatnik podatku dochodowego od osób prawnych ma możliwość odliczenia od przychodów wszelkich wydatków, pod warunkiem jednak że będą one związane z opodatkowaną działalnością. Kosztami uzyskania przychodów będą zatem wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli są one racjonalnie uzasadnione, a każdy wydatek powinien być oceniany z tego punktu widzenia.

Odnosząc się do wydatków na zakup flag narodowych w związku ze świętem narodowym, należy w pierwszej kolejności zauważyć, że organy podatkowe stały na stanowisku, iż tego typu wydatki nie są kosztami uzyskania przychodu, ponieważ nie da się ustalić nawet pośredniego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi wydatkami a przychodami podatnika, a także nie można ich powiązać z zachowaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodów, jakim jest prowadzona działalność gospodarcza (np. Interpretacja dyrektora IS w Warszawie z 4 sierpnia 2010 r., IPPB5/423-255/10-4/PS).

Jednak stanowisko organów w tej kwestii uległo zmianie po odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselską nr 11844 z 15 listopada 2012 r., w której poseł zapytał, czy zakup polskiej flagi jest kosztem podatkowym. Odpowiadając, minister stwierdził, że wydatki poniesione za zakup flagi narodowej mogą być zaliczane do koszów uzyskania przychodów, jeżeli flaga ta jest wykorzystywana do celów prowadzonej działalności i nie służy osobistym celom pracowników (innych osób) albo bez uzasadnienia nie znajduje się poza siedzibą firmy.

Pismo ministra finansów

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku podatnika, niezaliczanych do środków trwałych – w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów działalności prowadzonej przez podatnika, lecz służą osobistym celom pracowników i innych osób albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą podatnika. Należy przyjąć, że na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 52 ustawy o CIT wydatki poniesione na zakup flagi miasta z herbem, a także flagi państwowej mogą stanowić dla podatnika koszt uzyskania przychodów, jeżeli flagi te są wykorzystywane dla celów działalności prowadzonej przez podatnika i nie służą osobistym celom pracowników (innych osób) albo bez uzasadnienia nie znajdują się poza siedzibą podatnika.

Zmiana interpretacji indywidualnej z 19 kwietnia 2013 r., nr DD6/033/247/MZG/2012/925/RD-36378/13

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30759 )
Array ( [docId] => 30759 )

Array ( [docId] => 30759 )