Zwolnienie z CIT dla organizacji pożytku publicznego

Kategoria: CIT
Autor: Krystyna Dąbrowska
Data: 05-06-2014 r.

Po spełnieniu pewnych warunków organizacje pozarządowe mogą korzystać z preferencji podatkowych. Fundacje i stowarzyszenia mogą być zwolnione z podatku CIT. Muszą jednak spełnić kilka warunków.

Organizacjami pozarządowymi, w myśl art. 3 ust. 2 ustawy, z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. nr 234 poz. 1536 ze zm.), są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, Aby organizacja pozarządowa mogła uzyskać status OPP, nie może prowadzić działalności gospodarczej , chyba że w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

Jednym z przywilejów przyznanych takim organizacjom jest zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Organizacje pożytku publicznego są podatnikami podatku CIT i podlegają przepisom ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.). Otrzymane przez organizacje wszelkie pieniądze a także inne świadczenia, które zostały wymienione w art 12 ust 1 ustawy o CIT, stanowią ich przychód.

Organizacje mogą zastosować zwolnienie od podatku dochodowego. Zgodnie z ustawą wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Wolne od podatku są również dochody organizacji pożytku publicznego, w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej;

Zwolnienie może mieć zastosowanie wówczas, gdy dochód przeznaczony jest na cele statutowe, co powinno wynikać z uchwały podjętej w tym zakresie przez organ stanowiący. Dochód może korzystać ze zwolnienia także wówczas, gdy - bez względu na termin – wydatkowany zostanie na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Krystyna Dąbrowska, doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35045 )
Array ( [docId] => 35045 )