Wszystkie artykuły

  Inne podatki i opłaty 02.11.2015
  W 2016 roku niższy podatek od nieruchomości
  Stawka podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie w przyszły roku niższa o 0,27 zł niż obecnie. Sprawdź stawki podatku od nieruchomości.Z komunikatu prezesa GUS z 15 lipca wynika, że ceny towarów i usług w I półroczu tego roku w odniesieniu do analogicznego okresu 2014 r. spadły o 1,2%.A to wpływa na przeliczenie górnych granic ...

  Inne podatki i opłaty 02.11.2015
  Podatki i opłaty lokalne w 2016 roku
  W 2016 roku stawki będą niższe o 1,2% w stosunku do obowiązujących obecnie. Górne granice stawek kwotowych zmieniają się co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. Nie mogą ...

  Inne podatki i opłaty 14.09.2015
  Wyjazd w celu podnoszenia kwalifikacji nie jest delegacją służbową
  Przyznając pracownikom podnoszącym kwalifikacje świadczenia polegające np. na zwrocie kosztów przejazdów, refundacji wydatków na zakwaterowanie lub wyżywienie, pracodawca może także odpowiednio zastosować przepisy o podróżach służbowych. Jednak świadczenia te nie są przyznawane w związku z podróżą służbową, ale powinny być potraktowane jako świadczenia dodatkowe z tytułu ...

  Inne podatki i opłaty 09.07.2015
  Kiedy fiskus powinien zwrócić koszt dojazdu do urzędu
  Osoba, którą urząd skarbowy wezwie do osobistego stawiennictwa, ma prawo do zwrotu za bilet. Nie zawsze jednak wiadomo, czy zasada ta dotyczy także sytuacji, gdy podatnik sam przywiezie dokumenty do urzędu, chociaż miał wybór ich dostarczenia: osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika.W sytuacji gdy urząd skarbowy wezwie podatnika do osobistego stawiennictwa w urzędzie np. celem złożenia ...

  Inne podatki i opłaty 09.07.2015
  Zmiany w wydawaniu interpretacji podatkowych
  Możliwość wygaszania indywidualnych interpretacji niezgodnych z interpretacją ogólną, to tylko jedna ze zmian związanych z wydawaniem interpretacji, jakie przewiduje obszerna nowelizacja Ordynacji podatkowej. Niektóre propozycje mogą okazać się mniej korzystne dla podatników.Planowana nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza kilka zmian związanych z wydawaniem interpretacji podatkowych. ...

  Inne podatki i opłaty 09.07.2015
  Niższa dieta i wyższy podatek, gdy hotel zapewnia śniadanie
  Pracownikowi, który nocuje w hotelu, gdzie zapewnione jest też śniadanie, należy obniżyć dietę zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podróży służbowych. Dotyczy to też sytuacji, gdy podwładny nie skorzystał z wyżywienia.Przysługujące pracownikom z tytułu odbytych podróży służbowych, w terminie i w miejscu określonym przez pracodawcę, diety oraz zwrot kosztów za przejazdy, dojazdy, ...

  Inne podatki i opłaty 09.07.2015
  Podatek od nieruchomości ustanawia się na podstawie ewidencji gruntów
  Prawidłowe rozliczenie podatku od nieruchomości nadal przysparza wielu problemów zarówno podatnikom, jak lokalnym organom podatkowym. W określonych sytuacjach przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości.Jak wynika bezpośrednio z art. 21 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne podstawę do ustanowienia wymiaru podatków i świadczeń stanowią dane ...

  Inne podatki i opłaty 09.07.2015
  Zmiany w ustawach podatkowych – mniej obowiązków dokumentacyjnych
  Ministerstwo Finansów po przeprowadzeniu konsultacji społecznych wprowadziło zmiany do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje m.in. zmiany dotyczące przepisów nakładających obowiązek sporządzenia i przedłożenia dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami ...

  Inne podatki i opłaty 24.06.2015
  Obciążenie podatkowe domków letniskowych
  W zależności, czy domek letniskowy uznany zostanie za budynek mieszkalny, czy niemieszkalny, zmienia się maksymalna stawka podatku od nieruchomości. Ta kwestia doprowadziła do sporu między powiatami a gminami.Zdaniem gmin domki letniskowe należy zaliczać do „pozostałych budynków niemieszkalnych” (art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e ustawy o   podatkach i opłatach lokalnych). W opozycji pozostają ...

  Inne podatki i opłaty 24.06.2015
  Zmiany w interpretacjach podatkowych od 1 lipca
  Podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoba niemająca miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej. Zmieniają się właśnie wzory wniosków, które w tej sprawie składają podatnicy.Wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego składa się wtedy, gdy podatnik ma wątpliwości co do zaistniałego ...