Wszystkie artykuły

  Inne podatki i opłaty 24.06.2015
  Obciążenie podatkowe domków letniskowych
  W zależności, czy domek letniskowy uznany zostanie za budynek mieszkalny, czy niemieszkalny, zmienia się maksymalna stawka podatku od nieruchomości. Ta kwestia doprowadziła do sporu między powiatami a gminami.Zdaniem gmin domki letniskowe należy zaliczać do „pozostałych budynków niemieszkalnych” (art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e ustawy o   podatkach i opłatach lokalnych). W opozycji pozostają ...

  Inne podatki i opłaty 24.06.2015
  Zmiany w interpretacjach podatkowych od 1 lipca
  Podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoba niemająca miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej. Zmieniają się właśnie wzory wniosków, które w tej sprawie składają podatnicy.Wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego składa się wtedy, gdy podatnik ma wątpliwości co do zaistniałego ...

  Inne podatki i opłaty 17.05.2015
  Kiedy izba skarbowa może interpretować prawo pracy
  Dyrektor izby skarbowej nie może odmówić podatnikowi wydania interpretacji w indywidualnej sprawie, jeżeli z rozstrzygnięciem zagadnienia podatkowego wiąże się wstępna analiza przepisów w zakresie innych dziedzin prawa, w szczególności prawa pracy.Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu wydanym 3 kwietnia 2015 r. (II FSK 458/13). Podstawą tego rozstrzygnięcia była sprawa ...

  Inne podatki i opłaty 17.05.2015
  Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2016 r.
  Od 1 stycznia mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące cen transferowych. Projektowane zmiany w prawie podatkowym wpisują się w unijny trend koncentrowania uwagi organów podatkowych na relatywnie dużych podmiotach, zdejmując przy tym część obowiązków dokumentacyjnych i administracyjnych z podmiotów niewielkich.Ustawa ma na celu zaimplementowanie dyrektyw unijnych, a planowane modyfikacje ...

  Inne podatki i opłaty 09.04.2015
  Ułatwienia podatkowe dla kredytobiorców
  Osoby fizyczne nie będą musiały płacić PIT od umorzonych kwot wierzytelności z tytułów zabezpieczonych hipotecznie kredytów udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. na własne cele mieszkaniowe. Rozwiązanie takie znalazło się w projekcie przygotowanym przez resort finansów.Ministerstwo Finansów, aby pomóc osobom, które mają kredyt we frankach szwajcarskich, przygotowało projekt rozporządzenia, ...

  Inne podatki i opłaty 09.04.2015
  Organ podatkowy musi odpowiedzieć w sposób merytoryczny
  We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej przedsiębiorca może pytać o to, czy wprowadzony przez niego sposób otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, ich weryfikowania oraz przechowywania spełnia wymagane przepisami wymogi. Organ podatkowy powinien zaś rozpoznać wniosek podatnika w sposób merytoryczny.Faktury mogą być przesyłane elektronicznie, w dowolnym formacie elektronicznym, ...

  Inne podatki i opłaty 09.04.2015
  Obniżka podatku od nieruchomości ze względów technicznych
  Są nieruchomości, których nie można wykorzystywać w biznesie ze względów technicznych. Przedsiębiorcy posiadający takie nieruchomości powinni płacić niższe podatki. Problemem jest jednak zdefiniowanie pojęcia „względy techniczne”.Na podstawie art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych grunty, budynki i budowle nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ...

  Inne podatki i opłaty 24.03.2015
  Właściciele niektórych pojazdów są zwolnieni z podatku
  Obowiązuje już nowe rozporządzenie, dzięki któremu właściciele niektórych pojazdów nie będą musieli płacić podatku od środków transportowych. Przyznanie zwolnienia nadal uzależnione jest od uchwały rady gminy.Nowe rozporządzenie określa: warunki korzystania z programu pomocowego, rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą warunkujących uzyskanie pomocy, maksymalną ...

  Inne podatki i opłaty 10.03.2015
  Wydatki na usługę faktoringową są kosztami podatkowymi
  Usługa faktoringowa nie jest zwolniona z VAT i podlega opodatkowaniu stawką podstawową. Jednak poniesione na nią wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów.Jeśli przedsiębiorca chce, by w jego imieniu należności od kontrahentów ściągała zewnętrzna instytucja, może podpisać umowę faktoringu. Polega on na sprzedaży wierzytelności za ustaloną cenę poniżej jej wartości nominalnej.Faktoring ...

  Inne podatki i opłaty 01.03.2015
  Najczęstsze problemy przy rozliczaniu podróży służbowych
  Rozliczanie posiłków oraz kilometrówek są jednymi z częstszych problemów, z jakimi borykają się podatnicy rozliczający podróże służbowe swoje lub swoich pracowników. Mimo wyeliminowania wielu niejasności, przepisy o rozliczaniu delegacji nadal budzą wątpliwości.Często zdarza się, że pracownicy (np. w ramach opłaty za konferencję) mają zapewnione posiłki o innych nazwach, niż ...