Co należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Kategoria: PIT
Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 10-09-2012 r.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód niezależnie od źródeł przychodów, z jakich został osiągnięty. W niektórych przypadkach przedmiotem opodatkowania jest przychód. Jakiego rodzaju dochody (przychody) należy opodatkować PIT?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym są dochody (przychody) osiągnięte przez podatnika z następujących tytułów:

1) dochody z pracy lub stanowiące ich pochodną:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy w tym spółdzielczego stosunku pracy;
 • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
 • pracy nakładczej;
 • emerytury lub renty;
 • działalności wykonywanej osobiście;
 • pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • działów specjalnych produkcji rolnej.

 

2) dochody z majątku i kapitału:

 • najmu podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy i poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 • kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, w tym odpłatnego zbycia praw majątkowych;
 • odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów i innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuję w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku nieruchomości i praw majątkowych – przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a w przypadku innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W przypadku zamiany okresy te dotyczą każdej z osób dokonujących zamiany. Przepisy te mają zastosowanie również do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie;
 • dochody (przychody) z innych źródeł, tj. kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) niestanowiące przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, z pozarolniczej działalności gospodarczej, z działów specjalnych produkcji rolnej, z działalności wykonywanej osobiście, z kapitałów pieniężnych, a także przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.


Zobacz także:

Grabowska-Peda Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30873 )
Array ( [docId] => 30873 )

Array ( [docId] => 30873 )