Skutki prawne sprzedaży towaru po preferencyjnej cenie

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Pracodawcy mobilizując pracowników do wydajniejszej pracy często wprowadzają różne zachęty. Jedną z nich jest sprzedaż towaru po preferencyjnej cenie. Jednak taka sprzedaż wywołuje określone skutki.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według wspomnianych reguł, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

W konsekwencji dokonanie sprzedaży towaru po preferencyjnej cenie na rzecz pracownika spowoduje uzyskanie przez tego pracownika przychodu ze stosunku pracy.

W opisanej sytuacji pracownik zyskuje świadczenie częściowo odpłatne w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną stosowaną przez podatnika wobec innych odbiorców a ceną, jaką przy zakupie zapłaciłby pracownik. Ustaloną w ten sposób wartość należy uwzględnić w wynagrodzeniu ze stosunku pracy i potrącić zaliczkę na podatek dochodowy.

Potwierdzają to również organy podatkowe. Jak czytamy w interpretacji Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z 30 grudnia 2004 r., nr PUS.I/423/111/2004:

"(…) Nabycie przez pracownika towaru od jego pracodawcy za cenę niższą niż dla pozostałych nabywców niebędących pracownikami powoduje uzyskanie przez tego pracownika przychodu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten stanowi różnica pomiędzy ceną rynkową a ceną promocyjną (…)".

Podobne stanowisko możemy odnaleźć w piśmie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w piśmie z 30 sierpnia 2006 r., gdzie czytamy:

„(…) do przychodów pracownika zaliczyć należy zarówno świadczenia pieniężne jak i niepieniężne. Istotne jest jednak, że świadczenia te otrzymuje wyłącznie osoba będąca pracownikiem. Ponadto o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy decyduje również okoliczność, czy może je otrzymać tylko pracownik, czy także inne osoby nie związane z pracodawcą. Tym samym do przychodów ze stosunku pracy zalicza się każde świadczenie, które otrzymane zostało przez podatnika w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z danym pracodawcą, bez względu na źródło finansowania tego świadczenia.

W przedmiotowej sprawie przychodem ze stosunku pracy będą świadczenia częściowo odpłatne, których wartość zgodnie z art. 12 ust. 3 w/w ustawy, ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2b. Przychodem pracownika będzie różnica pomiędzy ceną stosowaną wobec innych odbiorców, a odpłatnością ponoszoną przez pracownika (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30844 )
Array ( [docId] => 30844 )