Świadczenia dłużników a zaliczka na podatek

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 15-10-2012 r.

Coraz częściej zdarza się, iż dłużnicy odpracowują swoje zaległości w miejsce świadczenia pieniężnego. Jednak jak wskazuje praktyka, podatnicy mają problem z rozliczaniem takich zdarzeń. Niejednokrotnie powstaje pytanie czy w przypadku odpracowania długu należy pobrać zaliczkę na podatek?

Stosownie do postanowień kodeksu cywilnego, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Z powyższego wynika, że najemca jest zobowiązany do zapłaty umówionego czynszu wynajmującemu, przy czym zapłata może być oznaczona w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądze.

W myśl kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia, za zgodą wierzyciela, inne świadczenie, zobowiązanie wygasa.

Natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie powyższych uregulowań stwierdzić należy, iż odpracowanie przez dłużnika zaległych opłat czynszowych w formie świadczenia różnego rodzaju prac na rzecz wierzyciela, czyli świadczenie w miejsce wykonania, nie będzie skutkowało u dłużnika powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, czego przykładem jest stanowisko Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w piśmie nr IPTPB2/415-321/11-2/DS. z 22 września 2011 r., w którym czytamy: „(…) na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpracowanie przez dłużnika zaległych opłat czynszowych w formie świadczenia różnego rodzaju prac na rzecz Wnioskodawcy, czyli świadczenie w miejsce wykonania, nie będzie skutkowało u dłużnika powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy, a co za tym idzie, płatnik - Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30896 )
Array ( [docId] => 30896 )

Array ( [docId] => 30896 )