Wydatki na prenumeratę wydawnictw fachowych stanowią koszty podatkowy

Kategoria: PIT
Data: 08-10-2013 r.

Zakup czasopism potrzebnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą zaliczyć w koszty. Moment ujęcia wydatku w kosztach będzie zależał od przyjętej formy rozliczenia podatkowego.

Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). Rozwinięciem tej zasady jest określone w art. 15 ust. 4 i następnych tej ustawy, które statuują podział na koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT).

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4a i 4f-4h ustawy o CIT, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano), na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Dniem poniesienia kosztu jest dzień, na który podmiot uwzględnia koszt w prowadzonych przez niego księgach rachunkowych.

Z literalnego brzmienia przepisu art. 15 ust. 4e ustawy o CIT wynika jednoznacznie, że ustawodawca uzależnia moment, w którym wydatek staje się kosztem uzyskania przychodów od momentu ujęcia go w księgach zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Przy czym nie chodzi w tym przypadku o jakiekolwiek ujęcie wydatku w księgach (np. na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów), tylko jego „ujęcie jako kosztu”, tzn. uznanie przez podatnika za taki koszt przy zachowaniu zasad rachunkowości: współmierności przychodów i kosztów (art. 6 ustawy o rachunkowości), istotności (art. 8 ust. 1 UoR) i ostrożności (art. 7 UoR).

Potwierdza to szereg interpretacji indywidualnych, w których wprost Dyrektorzy Izb Skarbowych stwierdzają że skoro w rachunkowości jednostka rozlicza koszty w czasie to także na potrzeby podatku dochodowego ma taki obowiązek.

Interpretacja IS

Jeśli zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, Spółka, dla celów bilansowych wydatki stanowiące pośrednie koszty uzyskania przychodu będzie rozliczała w czasie, to powinna je w tym samym czasie zaliczać do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Co do zasady, stanowi o tym art. 15 ust. 4e ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna dyrektora izby skarbowej w Katowicach z 11 października 2012 r. (IBPBI/2/423-85/12/CzP)

Dotyczy to oczywiście podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe. Inne zasady obowiązują podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zależne są one od wybranej przez podatnika metody prowadzenia tej księgi. Otóż jeśli podatnik wybrał tzw. metodę uproszczoną, wówczas koszty uzyskania przychodów potrącalne są tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, czyli w dniu wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Nie ma tu znaczenia, jakiego okresu koszty te dotyczą. A zatem faktura za zakup prenumeraty czasopism i gazet na 2014 r. powinna zostać ujęta w kosztach podatkowych w dacie wystawienia faktury, czyli w 2013 r.

Przykład:

Ewidencja w PKPiR prowadzonej metodą uproszczoną

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną w listopadzie otrzymał fakturę z 18 listopada 2013 za dostęp do serwisu Wiedzy i praktyki.

180 zł + 41, 40 zł VAT.

Opłacił ją w grudniu.

Okres dostępu od grudnia 2013 do sierpnia 2014 czyli 9 miesięcy.

Podatnik powinien kwotę netto 180 zł ( VAT podlega odliczeniu) ująć pod data faktury czyli 18 listopada jako koszt w kolumnie „pozostałe wydatki”.

Inaczej będzie w przypadku prowadzenia PKPiR metodą memoriałową. W metodzie tej bowiem podatnicy "dzielą" koszty podatkowe na bezpośrednie i pośrednie, podobnie jak podatnicy prowadzący księgi rachunkowe. Co do zasady, koszty pośrednie (np. prenumerata) potrącane są w roku podatkowym, którego dotyczą. Oznacza to, że w metodzie memoriałowej wydatki na zakup prenumeraty czasopism i gazet na 2014 r. należy ująć w kosztach w 2014 r. mimo, że faktura została wystawiona w 2013 r a jeśli jej część dotyczy 2013 roku to tylko tę część w 2013r.

Przykład:

Ewidencja w PKPiR prowadzonej metodą memoriałową

Podatnik prowadzący PKPiR metoda memoriałową w listopadzie otrzymał fakturę z dnia 18 listopada 2013 za dostęp do serwisu Wiedzy i praktyki.

180 zł + 41, 40 zł VAT.

Opłacił ją w grudniu.

Okres dostępu od grudnia 2013 do sierpnia 2014 czyli 9 miesięcy.

Podatnik powinien kwotę netto 20 zł ( VAT podlega odliczeniu) ująć pod data faktury czyli 18 listopada 2013 jako koszt w kolumnie „pozostałe wydatki”, natomiast pozostałą część 160 zł może jednorazowo już w 2014 r jako koszt, też w kolumnie „Pozostałe wydatki”. Warto aby w kolumnie wydatki wskazał iż jest to rozliczenie prenumeraty z faktury z 2013 r do końca sierpnia 2014 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31074 )
Array ( [docId] => 31074 )