Wydatki na zakup kalendarzy firma możne zaliczyć do kosztów

Kategoria: PIT
Data: 19-10-2015 r.

Coraz więcej przedsiębiorców pod koniec roku zamawia kalendarze ze swym logo, które później są rozdawane pracownikom oraz kontrahentom. Wydatki z tego tytułu mogą obniżyć przychód firmy, nawet jeśli są przekazane kontrahentom ponieważ nie uznaje się ich w takim przypadku za reprezentacje.

PIT/ CIT

Do kosztów podatkowych mogą być kwalifikowane nie tylko wydatki, które bezpośrednio przyczyniają się do powstania lub zwiększenia przychodów, ale również wiążące się z przychodami jedynie w sposób pośredni. Do tej drugiej kategorii zaliczają się m.in. wydatki związane z zakupem kalendarzy. Nie ulega zatem wątpliwości, że jeśli zakup dotyczy kalendarzy przeznaczonych na potrzeby własne podatnika i zatrudnionych przez niego pracowników, to poniesione w tym celu nakłady wolno odnosić w koszty prowadzonej przez ten podmiot działalności.

Przykład:

Kalendarze dla pracowników
Jan Kowalski zakupił kalendarze na 2016 r. do swojej firmy działającej w sektorze budowlanym. Zakup dotyczył 20 sztuk kalendarzy biurkowych oraz 4 kalendarzy ściennych, jak również 10 kalendarzy książkowych. Otrzymali je pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach, w tym m.in. w działach kadr, handlowym oraz w księgowości. Wydatki związane z zakupem, jako pośrednie koszty funkcjonowania firmy, podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.

Bardziej problematyczna jest natomiast kwestia rozliczania wydatków ponoszonych na zakup kalendarzy przekazywanych kontrahentom przedsiębiorcy. To dlatego, że przepisy podatkowe wyłączają z kosztów uzyskania przychodów wydatki o charakterze reprezentacyjnym, a w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym napojów alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT). W takich przypadkach należy więc dokonać oceny, czy wydatki na zakup kalendarzy ma charakter reklamowy, czy reprezentacyjny.

Powszechnie przyjmuje się, że jeśli przedsiębiorca przekazuje swoim kontrahentom przedmioty (w tym kalendarze) opatrzone logo firmy, to zasadniczo nie można mówić o reprezentacji. Takie działania mają bowiem charakter reklamowy, gdyż ich celem jest przede wszystkim rozpowszechnianie marki przedsiębiorstwa. W konsekwencji wydatek na zakup kalendarzy opatrzonych logo firmy, może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów.

Takie też stanowisko odnośnie do omawianej kwestii zajmowały w swoich wyjaśnieniach organy podatkowe. Tytułem przykładu można tutaj wskazać na pismo naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z 8 czerwca 2007 r. (nr PD/423-17/MM/07) a także na interpretacje indywidualne: dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 kwietnia 2008 r. (nr ILPB1/415-9/08-2/IM), z 29 marca 2010 r. (nr ILPB3/423-2/10-6/AO) i z 5 sierpnia 2010 r. (nr ILPB4/423-26/10-2/MC) oraz dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 lutego 2011 r. (nr ITPB1/443 1132a/1/AD).

Według poglądów prezentowanych przez organy podatkowe charakteru reklamowego nie mają jednak okazałe upominki o znacznej wartości, wręczane jedynie wybranym kontrahentom. Wydatki poniesione na ich zakup mogą być przez urzędników skarbowych uznane za koszty reprezentacji, wobec czego kwalifikacja tych wydatków w kosztach uzyskania przychodów będzie się wiązać z dużym ryzykiem. Nie ma przy tym znaczenia, że na prezentach będzie widoczne logo firmy. Do takich wniosków prowadzi np. analiza interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 stycznia 2009 r. (nr IPPB5/423-233/08-2/MW). Jak jednak pokazuje praktyka, w przypadku przekazywanych kontrahentom i potencjalnym kontrahentom kalendarzy z tego typu sytuacjami można się spotkać jedynie sporadycznie. Na ogół bowiem tego typu gadżety mają niewielką wartość, w związku z czym trudno związane z nimi wydatki określać mianem reprezentacyjnych.

Wydatków na zakup kalendarza nie trzeba rozliczać w czasie

Pewne trudności pojawiają się również na tle rozliczania omawianych wydatków w czasie. Chodzi zwłaszcza o odpowiedź na pytanie, czy wydatki na zakup kalendarzy należy potrącić dopiero w roku, którego te kalendarze dotyczą, czy też dopuszczalne jest ich wcześniejsze rozliczenie w kosztach podatkowych, tj. już w dacie zakupu. Jest to o tyle istotne, że przedsiębiorcy często nabywają kalendarze na przyszły rok, a więc teoretyczny okres ich wykorzystywania nie pokrywa się w takim przypadku z okresem, w którym miało miejsce wydatkowanie środków finansowych na ten cel. Z drugiej strony np. kalendarze na 2016 r. mogły być wykorzystywane już w roku ubiegłym, jak również można do nich sięgać w latach następnych.

Wspomniane wydatki zaliczają się do kosztów pośrednich. Dlatego w przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe należy je potrącać w dacie ich poniesienia, tj. zgodnie z zasadą przewidzianą w tym zakresie przez art. 15 ust. 4d ustawy o CIT (art. 22 ust. 5c ustawy o PIT).

Nie oznacza to jednak automatycznie, że momentem potrącenia tych wydatków kosztach będzie dzień, w którym dokonano zapłaty za kalendarze. Należy bowiem zauważyć, że w ustawach o podatku dochodowym zdefiniowano tzw. dzień poniesienia kosztu. Jest nim dzień na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ustawy o CIT i art. 22 ust. 5d ustawy o PIT). Moment potrącenia tych wydatków w kosztach będzie zatem wyznaczać dzień, w którym zakup został ujęty w księgach rachunkowych podatnika na podstawie faktury lub rachunku, względnie innego dowodu dokumentującego tę transakcję.

Taki sposób rozliczania omawianych wydatków potwierdzały również organy podatkowe, o czym przekonuje m.in. treść interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 października 2008 r. (nr IBPB3/423-933./08/JS) w której organ podatkowy stwierdził, iż w przypadku braku możliwości przyporządkowania danego wydatku do konkretnego przychodu, wydatek ten będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia. Zasada ta dotyczy nie tylko wydatków poniesionych na wydanie książki ale także kalendarzy, w tym kalendarzy przekazanych pracownikom.

Mariusz Olech, ekspert podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37952 )
Array ( [docId] => 37952 )