Kurs waluty stosujemy z dnia poprzedzającego wpływ środków

Data: 22-01-2013 r.

Sprzedaż w walucie obcej oraz późniejsze otrzymanie środków pieniężnych, w związku ze zmiennością kursów walut powoduje powstanie różnic kursowych. W przypadku wpływu środków pieniężnych na rachunek walutowy należy zastosować kurs średni NBP z dnia poprzedzającego wpływ środków pieniężnych.

Podobnie stwierdził NSA w wyroku z 3 lutego 2011 r. (II FSK 1682/09). Sąd stwierdził, że do wyceny operacji wpływu stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zapłaty, bowiem w tym przypadku nie dochodzi do rzeczywistej wymiany walut.

Różnice kursowe mogą być dodatnie i ujemne:

  1. Dodatnie różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody albo koszty uzyskania przychodów.
  2. Ujemne różnice kursowe wynikają z różnicy między wartością przychodu należnego wynikającego z faktury a kwotą przychodu w dniu otrzymania (kwotą zapłaty).

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczona według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 24c ust. 2 pkt 1 updof).

Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 24c ust. 3 pkt 1 updof).

Podstawa prawna:

  • art. 11a ust. 1, art. 24c ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) - updof,

Autor: Paweł Sałdyka
Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31120 )
Array ( [docId] => 31120 )

Array ( [docId] => 31120 )