Przedsiębiorca może złożyć skargę na bezczynność organu podatkowego

Data: 21-04-2016 r.

Właściwym do rozpatrzenia skargi na bezczynność jest organ podatkowy wyższego stopnia. Jeżeli podatnik złoży skargę do organu niewłaściwego w sprawie, organ ten na podstawie art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej przekaże sprawę wedle właściwości i poinformuje podatnika o tym fakcie.

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (a sprawy skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy). W postępowaniu odwoławczym termin ten ulega wydłużeniu do 3 miesięcy. Przekroczenie tych terminów powoduje, że strona może wystąpić ze skargą na bezczynność organu podatkowego.

Do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Obliczanie terminów

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się 14-dniowego terminu wynikającego z art. 227 § 1 Ordynacji podatkowej, przeznaczonego na przekazanie odwołania wraz z aktami sprawy właściwemu organowi odwoławczemu.

Jeżeli organ drugiej instancji uzna skargę za zasadną, wydaje postanowienie, wyznaczając organowi pierwszej instancji dodatkowy termin na załatwienie sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie. Jeżeli organ pierwszej instancji nie załatwi sprawy w dodatkowym terminie, podatnikowi przysługuje skarga na bezczynność organu, do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Definicja bezczynności

Należy przy tym pamiętać o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 grudnia 1998 r. (sygn. akt III SAB 77/98), w którym stwierdził, że z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie, ale nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia ani też innego aktu lub też nie podjął stosownej czynności. Dla dopuszczalności skargi na bezczynność nie ma znaczenia okoliczność, z jakich powodów określony akt nie został podjęty lub czynność nie została dokonana, a w szczególności, czy bezczynność organu spowodowana została przyczyną zawinioną lub niezawinioną organu w ich podjęciu lub dokonaniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39012 )
Array ( [docId] => 39012 )

Array ( [docId] => 39012 )