Przedsiębiorco! Dobowe wyciągi z rachunków – sprawdź co zmieni się od 1 września 2017r.

Data: 09-06-2017 r.

Zmiana ustawy Ordynacja podatkowa wprowadza obowiązek codziennego przesyłania pliku JPK_WB (wyciąg bankowy) o strukturze XML szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Taki obowiązek będzie dotyczył dużych, małych i średnich przedsiębiorców. Pozwoli to organom podatkowym śledzić konta przedsiębiorców. Sprawdź więcej.

Projekt z 19 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa zakłada zmianę obligatoryjności przekazywania wyciągów bankowych poprzez plik JPK_WB o strukturze XML do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na codzienny, bez wezwania organu podatkowego.

Obowiązek nie będzie dotyczył mikroprzedsiębiorców w rozumieniu art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) oraz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

Obowiązek przesyłania JPK_WB od 1 września 2017 r. będą mieli:

 1. duzi przedsiębiorcy,
 2. średni przedsiębiorcy,
 3. mali przedsiębiorcy

w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 105 i art. 106).

Intencja wprowadzonych zmian

Obowiązek dobowego przekazywania wyciągów bankowych będzie poddawany wnikliwej analizie spójności transakcji z wpływami i wypływami środków pieniężnych na rachunku bankowym. Ma to ograniczyć oszustwa i nadużycia z zakresu podatku od towarów i usług.

Ustawodawca przewidział dwojaki sposób przekazywania wyciągów bankowych w formie pliku JPK o strukturze XML. I tak:

 1. w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku, którego adres siedziby lub oddział znajduje się poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej – bezpośrednio przez podatnika,
 2. w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku, który ma adres siedziby lub oddział na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez przedsiębiorców zobowiązanych do raportowania – za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Wyciąg bankowy – dokładne informacje

Wyciąg bankowy będzie zawierał:

 1. dane nadawcy i odbiorcy płatniczego (nazwa i adres oraz NIP lub REGON, jeśli są dostępne);
 2. numer rachunku nadawcy i rachunku obcego;
 3. datę i czas obciążenia rachunku nadawcy lub datę i czas dokonania wpłaty gotówkowej;
 4. kwotę i walutę;
 5. tytuł i opis zlecenia płatniczego;
 6. saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia płatniczego – w przypadku danych przekazywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową prowadzącą rachunek przedsiębiorcy;
 7. informację o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności, jeżeli zlecenie płatnicze dotyczy uznania takiego rachunku – w przypadku danych przekazywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową prowadzącą uznawany rachunek przedsiębiorcy.

Jak często należy przykazywać wyciągi bankowe?

Projekt ustawy określa także w sposób precyzyjny częstotliwość i sposób przekazywania wyciągów bankowych.

Wyciągi bankowe będą od 1 września 2017 r. przekazywane za okresy dobowe do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej. Z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Postępowanie podatkowe i nowy katalog dowodów

Zmieni się też katalog dowodów określonych w art. 181 Ordynacji podatkowej. Po zmianach nowymi środkami dowodowymi w postępowaniu podatkowym mają być również dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej.

Takie rozwiązanie będzie skutkowało tym, że dokumenty w postaci analiz comiesięcznych plików JPK_VAT i JPK_WB staną się dowodem rozstrzygającym w kontroli podatkowej.

Tajemnica skarbowa

Kolejną zmianą wprowadzoną do Ordynacji podatkowej jest wyłączenie stosowania przepisów w zakresie tajemnicy skarbowej poprzez rozszerzenie informowania podatników o następujących obowiązkach podatkowych, z których  nie wywiązali się kontrahenci:

 1. niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których składania są zobowiązani podatnicy na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
 2. brak ujęcia przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach, do których składania obowiązani są podatnicy, czynności, do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
 3. brak zapłaty podatku wynikającego z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatnika.

Wprowadzenie opisanych zmian ma skutkować skróceniem czasu weryfikacji deklaracji w przypadku zwrotów, zwolnieniem podatników z obowiązku dostarczania do urzędów skarbowych dokumentów potwierdzających zapłacenie podatku naliczonego w przypadku ubiegania się o zwrot VAT w przyśpieszonym terminie, szybką weryfikację nieuczciwych kontrahentów.

Polecamy w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40459 )
Array ( [docId] => 40459 )