Rosną kary za wykroczenia skarbowe

Data: 11-12-2012 r.

Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny określona kwotowo. Przy wymiarze tej kary punktem odniesienia będzie wynagrodzenie minimalne, które w 2013 r. wynosi 1.600 zł.

Zgodnie z art. 48 § 1 kks kara grzywny może być wymierzona zasadniczo w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, a więc odpowiednio od 160 zł (1.600 zł × 1/10) do 32.000 zł (1.600 zł × 20). Przy czym:

  • mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli 3.200 zł (1.600 zł × 2),
  • wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości wynagrodzenia minimalnego, czyli 16.000 zł (1.600 zł × 10).

Istotnym pojęciem służącym wymiarowi kary jest „stawka dzienna”

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części wynagrodzenia minimalnego ani też przekraczać jej czterystukrotności. Ustalając wysokość stawki dziennej, sąd powinien brać pod uwagę wysokość wynagrodzenia minimalnego, ale obowiązującego w czasie popełnienia przypisanego oskarżonemu czynu (patrz: wyrok SN z 5 maja 2010 r., sygn. akt III KK 432/09). W związku z tym w 2013 r. kwota minimalnej stawki dziennej za przestępstwa popełnione w tym roku wynosi: 1/30 × 1.600 zł = 53,33 zł, a maksymalna: 53,33 zł × 400 = 21.332 zł.

Warto pamiętać o instytucji tzw. czynnego żalu, która umożliwia uniknięcie kary

Jak stanowi art. 16 § 1 kks: Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Zawiadomienie to powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu.

Wzór zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal)

Warszawa, .................

Adam Kowalewski
ul. Kręta 5/21
12-234 Warszawa

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w …..

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego

Na podstawie art. 16 § 1 i 4 Kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam Naczelnika Urzędu Skarbowego w …..... o popełnieniu czynu zabronionego – wykroczenia skarbowego polegającego na tym, że nie złożyłem w terminie, tj. do ........ informacji PIT-11 dotyczącej dochodów i pobranych zaliczek w .......... r. od świadczeń ze stosunku pracy pracownika – Grzegorza Nowackiego.

Jednocześnie informuję, że przy popełnieniu wspomnianego czynu nie współdziałałem z jakąkolwiek osobą trzecią.

………………………………

(podpis)

Podstawa prawna

  • Art. 16, art. 23, art. 48 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.).

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 31110 )
Array ( [docId] => 31110 )

Array ( [docId] => 31110 )