Wszystkie artykuły

  Postępowanie podatkowe i KKS 21.04.2016
  Czynny żal
  O przestępstwie lub wykroczeniu należy zawiadomić organ ścigania. Najlepiej zawiadomić ten organ, który jest właściwy do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie podatnika. W przypadku uszczuplenia podatku będzie to urząd skarbowy, w którym należało rozliczyć uszczuplony podatek. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby takie zgłoszenie skierować do innego organu dochodzenia, ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 21.04.2016
  Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku
  Przy kłopotach z bieżącymi płatnościami przedsiębiorca może wystąpić do urzędu skarbowego z prośbą o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań. Sprawdź, kiedy można wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku Przesłanki zastosowaniaWniosek o odroczenie terminu płatności podatku pełni podobną funkcję jak wniosek o rozłożenie zaległości na raty, z tą różnicą, ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 21.04.2016
  Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego
  Przede wszystkim należy pamiętać, aby w złożonym wniosku zawrzeć wszystkie wymagane prawem elementy. Przed napisaniem wniosku warto zapoznać się więc z regulacjami art. 168 Ordynacji podatkowej.Niezwykle istotne jest również, aby uzasadnienie wnoszonego wniosku opierało się na solidnych podstawach dowodowych. Jakkolwiek definicja dowodu w postępowaniu dowodowym jest szeroka, to w praktyce ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 21.04.2016
  Przedsiębiorca może złożyć skargę na bezczynność organu podatkowego
  Właściwym do rozpatrzenia skargi na bezczynność jest organ podatkowy wyższego stopnia. Jeżeli podatnik złoży skargę do organu niewłaściwego w sprawie, organ ten na podstawie art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej przekaże sprawę wedle właściwości i poinformuje podatnika o tym fakcie.Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 21.04.2016
  Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
  Decyzja dotycząca  wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej ma charakter uznaniowy. Podejmuje ją naczelnik urzędu skarbowego, który samodzielnie rozstrzyga, czy w danej sytuacji została spełniona przesłanka ważnego interesu publicznego lub ważnego interesu wnioskującego podatnika.Składając wniosek, należy mieć świadomość, że to spółka musi udowodnić, że nie jest ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 21.04.2016
  Wspólny wniosek o interpretacje
  Od 1 stycznia 2016 r. ustawodawca wprowadził liczne zmiany w Ordynacji podatkowej. Wiele z nich dotyczy zasad wydawania interpretacji podatkowych. Warto zwrócić szczególną uwagę na wprowadzenie możliwości złożenia wspólnego wniosku przez kilka podmiotów.Dotychczas przepisy regulujące instytucję indywidualnych interpretacji prawa podatkowego przyznawały możliwość wystąpienia z wnioskiem ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 21.04.2016
  Nowe zasady udzielania pełnomocnictw
  W związku z wprowadzonymi w tym roku zmianami do Ordynacji podatkowej, zmieniły się procedury dot. pełnomocnictw podatkowych oraz formularze używane przy ich sporządzaniu. Sprawdź, nowe przepisy.Jeśli przedsiębiorca chce upoważnić pracownika biura rachunkowego posiadającego własny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, do wysyłania w imieniu ...

  CIT 26.01.2016
  Zmiany w podatkach, które sprawią najwięcej kłopotów w 2016 r.
  Stosowanie nowych przepisów VAT dotyczących prewspółczynnika, nowe zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych, czy zmiany w podatkach dochodowych, w tym nowa ulga na innowacyjność - takie m.in. regulacje sprawiają księgowym najwięcej kłopotów. Dziś wyjaśniamy te wątpliwości.Wraz z początkiem roku obowiązuje wiele zmian w podatkach, i choć część nowych regulacji wprowadza ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 14.01.2016
  Asystent pomoże podatnikowi dopiero od lipca
  Zmiany w administracji podatkowej nie weszły w życie od 1 stycznia. Zostały przesunięte na 1 lipca 2016 r., a to oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał jeszcze poczekać na asystenta, który pomoże mu w sprawach podatkowych.Obecna ekipa rządząca uznała, że uchwalona w lipcu ustawa o administracji podatkowej wymaga kompleksowych zmian organizacyjnych i z wejściem nowych regulacji trzeba ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 14.01.2016
  Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych trzeba ustalić według wzoru
  Do obliczania odsetek za zwłokę przyjmowany jest rok liczący 365 dni niezależnie od tego, czy jest on rokiem przestępnym, czy też nie.Długość roku podatkowego jest również istotna z punktu widzenia liczenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Warto w związku z tym podkreślić, że zagadnienia związane z tego rodzaju obliczeniami zostały uregulowane w dwóch aktach prawnych. ...