Wszystkie artykuły

  Postępowanie podatkowe i KKS 02.11.2015
  Ordynacja podatkowa w 2016 roku: trzy stawki odsetek
  Wraz z początkiem 2016 roku zostaną wprowadzone trzy stawki odsetek za zwłokę, zmienią się też zasady wydawania interpretacji podatkowych, to tylko niektóre zmiany w Ordynacji podatkowej, które od 1 stycznia wejdą w życie.Nowelizacja Ordynacji podatkowej została już opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1649.Zmieniona Ordynacja podatkowa ma przede wszystkim uprościć uproszczenie ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 02.11.2015
  Limity podatkowe w 2016 roku
  W 2016 roku małym podatkiem w VAT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2015 roku nie przekroczy 5.092.000 zł. Z kolei kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wyniesie przeliczeniu 212.000 zł. Sprawdź, jakie jeszcze limity podatkowe zmienią się po 31 grudnia 2015 r.Mały podatnik w podatku dochodowymW 2016 roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie osoba, której przychód w 2015 ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 10.10.2015
  Co zrobić gdy zaginął list polecony z odwołaniem od decyzji urzędu skarbowego
  Jeżeli zaginie list polecony wysłany przez podatnika do urzędu skarbowego, to dowód nadania listu poleconego będzie potwierdzał fakt złożenia pisma w urzędzie. Organy podatkowe podważają tak silną moc dowodową dowodu nadania.Organy podatkowe domagają się, aby podatnik przedstawił przed sądem administracyjnym zwrotne potwierdzenie odbioru listu opatrzone pieczątką urzędu skarbowego. ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 09.10.2015
  Organy podatkowe nie muszą same szukać dowodów w prowadzonej sprawie
  Na fiskusa nie można nakładać nieograniczonego obowiązku poszukiwania dowodów, jeżeli dowodów w tym zakresie nie wskazał sam zainteresowany, a z ustaleń wynikają wnioski przeciwne do twierdzeń podatnika. Tak uznał NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 1019/13.W rozpatrywanej sprawie NSA przyznał, że zgromadzony materiał dowodowy wystarczał do podjęcia rozstrzygnięcia przez organy podatkowe, ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 28.09.2015
  Przedłużanie kontroli podatkowych może być uznane za rażące naruszenie prawa
  Nawet w skomplikowanych sprawach rozstrzygnięcie powinno być wydane w ciągu dwóch miesięcy, gdyż przewlekłe prowadzenie postępowań przez organy podatkowe stanowi rażące naruszenie prawa. To wniosek z wyroku NSA (I FSK 1881/14).W sprawie rozstrzyganej przez NSA, właściciel firmy był kontrolował przez ponad 30 miesięcy (jednocześnie nastąpiło wstrzymanie zwrotu VAT i blokada kont). ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 27.07.2015
  Nowe zasady wydawania interpretacji indywidualnych od 1 lipca 2015 r.
  Od 1 lipca 2015 r. będą obowiązywać nowe zasady wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zmiany dotyczą nie tylko właściwości organów upoważnionych do rozpatrywania wniosków w tym zakresie, ale również m.in. sposobu wnoszenia należnych z tego tytułu opłat. Właściwość urzędów Na podstawie przeprowadzonych analiz Ministerstwo Finansów doszło do wniosku, ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 27.07.2015
  Firmy działające w letnich kurortach powinny być przygotowane na kontrolę
  Miesiące wakacyjne dla przedsiębiorców prowadzących działalność sezonową są okresem wzmożonej pracy. Należy przy tym pamiętać, że zwiększanie aktywności może budzić w wzmożone zainteresowania takich instytucji jak Sanepid czy Państwowa Inspekcja Pracy, a także organów podatkowych.Mandat to najłagodniejsza z karZ reguły czynności urzędników skarbowych tym zakresie prowadzone ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 16.06.2015
  Wystawca fikcyjnej faktury ponosi podwójną odpowiedzialność
  Osoba wystawiająca fikcyjną fakturę ma obowiązek zapłacić wykazany w niej VAT. Może również odpowiadać karnie. Ten dualizm nie jest sprzeczny z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku (P 40/13). Trybunał rozpoznał pytanie prawne wniesione przez wrocławski sąd rejonowy (Wrocław-Fabryczna). Dotyczyło ono możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za przestępstwo ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 08.05.2015
  Prezydent podpisał ustawę dotyczącą FATCA
  Polska wymieni się informacjami podatkowymi ze Stanami Zjednoczonymi. Podpisana bowiem, przez prezydenta ustawa zakłada, że polskie instytucje finansowe będą musiały przekazywać do USA dane o rachunkach, których właścicielami są amerykańscy podatnicy.FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to amerykańska ustawa o ujawnianiu na cele podatkowe informacji finansowych o rachunkach zagranicznych. ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 24.03.2015
  Fiskus dokładnie typuje podatników do kontroli
  Organy podatkowe sprawdzają podatników nie tylko w ramach działań doraźnych, ale również zgodnie z przygotowanymi wcześniej planami kontroli. Typowanie podatników do kontroli odbywa się na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy ryzyka. Na tej podstawie organ fiskusa decyduje, które obszary są najbardziej narażone na nieprawidłowości.Obiektem zainteresowania fiskusa są podatnicy ...