Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatk

Autor: Styczyński Rafał
Data: 28-01-2013 r.

W przypadku gdy podatnik zapłaci podatek w wyższej wysokości niż należna powstaje nadpłata w podatku. Przepisy Ordynacji podatkowej pozwalają na zaliczenie nadpłaty podatku na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych. Jak się okazuje, również na poczet zobowiązania w innym urzędzie skarbowy.

Za nadpłatę uważa się kwotę:

  • nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku;
  • podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
  • zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
  • zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy na konto urzędu skarbowego wpłynęło więcej pieniędzy niż powinno, będziemy mieli do czynienia z nadpłatą, którą urząd będzie nam musiał zwrócić.

Zasada dotycząca zaliczenia przez organ podatkowy nadpłat została uregulowana w art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych. W razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Co niezwykle istotne żaden przepis ordynacji podatkowej nie wskazuje na jakiekolwiek przeszkody w dokonaniu przekazania nadpłaty podatku na poczet zobowiązania w innym urzędzie skarbowym.

Stanowisko takie zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w piśmie z 4 lipca 2008 r., nr IPPP2/443-647/08/AZ, w którym czytamy:

"(...) Wnioskodawca stwierdza, iż niezależnie od podziału kompetencji organów podatkowych ustawodawca w art. 76b i 76 ustawy Ordynacja podatkowa zagwarantował jednakowe traktowanie sprawy dotyczącej zaliczenia zwrotu/nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, bez znaczenia pozostaje fakt, że organ podatkowy dokonując zwrotu/stwierdzający nadpłatę nie jest jednocześnie organem podatkowym właściwym tytułem zobowiązania podatkowego dot. innego podatku, na poczet którego zostanie zaliczona nadpłata/zwrot. Czynnikiem determinującym jest złożenie przez podatnika wniosku o zaliczenie przerachowanie" kwoty zwrotu/nadpłaconego podatku akcyzowego na poczet zobowiązań podatkowych, w szczególności takich jak: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług. W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, iż wniosek o zaliczenie zwrotu/nadpłaconego podatku akcyzowego na poczet zobowiązań podatkowych będących w kompetencji innych organów podatkowych byłby prawnie skuteczny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe (...)".

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31121 )
Array ( [docId] => 31121 )

Array ( [docId] => 31121 )