W 2014 roku podstawa opodatkowania obejmie całą zapłatę

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 06-12-2013 r.

Począwszy od 1 stycznia 2014 roku podstawą opodatkowania w VAT będzie wszystko to, co stanowi zapłatę, którą dostawca towarów lub usług otrzymał lub ma otrzymać od nabywcy. Przepisy przewidują także nowe regulacje dla refakturowania.

Do podstawy opodatkowania będą wliczane (podobnie jak dziś) dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług. Podstawa opodatkowania w szczególności będzie obejmować koszty dodatkowe takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia. Nie wejdą do niej natomiast udzielone nabywcy upusty i obniżki cen, uwzględnione w momencie sprzedaży. Oznacza to, więc zmianę zasad rozliczania tzw. skont.

Z początkiem stycznia 2014 roku uchylone zostaną specyficzne przepisy regulujące kwestię podstawy opodatkowania w odniesieniu do przypadków, gdy należność jest określona w naturze (obecnie art. 29 ust. 3 ustawy o VAT) a także, gdy cena świadczenia nie została określona (art. 29 ust. 9 ustawy o VAT). Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do przepisów dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (np. wyrok w sprawie Empire Stores Ltd, C-33/93 oraz czy Cooperatieve Aardappelenbewaarplaats GA, C-154/80).

W świetle tych orzeczeń podstawę opodatkowania stanowić powinna zapłata faktycznie otrzymana (lub która obiektywnie powinna być otrzymana), a nie wartość oszacowana według obiektywnych kryteriów, czyli jak w ww. przypadkach – wartość rynkowa towaru/usługi.

W konsekwencji od nowego troku w takich przypadkach zastosowanie znajdzie zasada ogólna w świetle, której podstawa opodatkowania określana będzie przy założeniu, że jest nią wszystko, co stanowi zapłatę z tytułu tych czynności. Zmiana ta może być bardzo istotna dla opodatkowania np. aportów, gdzie wciąż występują znaczne wątpliwości, w jaki sposób określać podstawę opodatkowania dla celów VAT. Nowelizacja przewiduje także możliwość rozliczania niepotwierdzonych faktur korygujących – konieczne będzie jednak spełnienie określonych w przepisach warunków.

Natomiast w sytuacji, gdy podatnik przy wykonywaniu czynności dla swojego klienta poniesie pewne koszty usług świadczonych bezpośrednio dla niego, a następnie tymi kosztami go obciąży, to wówczas koszty te nie będą wchodzić do podstawy opodatkowania. Warunkiem będzie ich wyodrębnienie i oddzielne ewidencjonowanie na koncie przejściowym (tymczasowym).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33544 )
Array ( [docId] => 33544 )

Array ( [docId] => 33544 )